Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prosthodontics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
PL Publikacja zawiera wyniki badań odporności na ścieranie stopów Co-Cr-Mo i Co-Cr-Mo-W przeprowadzonych na aparacie Millera. W celu oceny podatności na zużycie ścierne w naturalnych warunkach pracy w/w stopów, badania prowadzono w specjalnie zasymulowanym środowisku, składającym się z ceramicznego pro[...]
EN The publication contains the results of the abrasion resistance tests carried out on Co-Cr-Mo and Co-Cr--Mo-W alloys using Miller apparatus. To assess the susceptibility to abrasive wear of the above mentioned alloys under natural operating conditions, tests were carried out in a specially simulated[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 247-252
EN Application of strengthening elements in dental bridges for both fixed and removable prostheses essentially extends possibilities of lost teeth reconstruction as well as increases the range of transfered occlusal loadings. The paper presents comparative numerical analysis of the reinforced polymer-b[...]
3
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 233--238
PL Urazy i odczucia dyskomfortu bólowego podczas użytkowania protez zębowych mogą powstawać w wyniku przekroczenia tolerancji tkanki zarówno na ciśnienie jak i ścinanie, których maksymalne wartości na drodze badań MES zlokalizowano we wzajemnie odległych obszarach. Wprowadzenie silikonowego podścieleni[...]
EN Injuries and discomfort of pain sensations during wearing of dentures might result from exceeding tissue tolerances both as far as pressure and shear are concerned. Their maximum values determined by means of FEM analysis were located in opposite areas. Introducing silicone denture relining results [...]
4
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 239--245
PL W badaniach modelowych FEM protez overdenture założenie więzów ograniczających ruchomość protezy w sposób zgodny z zasadami ich funkcjonowania pozwala na rozpoznanie obciążeń złączy, przy znacznym uproszczeniu modelu numerycznego. Dla powszechnie dostępnych w sprzedaży typów złączy podczas transmisj[...]
EN In overdenture FEM analysis, assumption of constrains reducing denture movement according to the rules of their functioning allows to determine loads of attachments, at the same time significantly simplifying numerical model. For commonly available types of attachments - during occlusal forces trans[...]
5
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 157--162
PL Uzupełnienia protetyczne na podbudowie metalicznej z licowaną ceramiką w obecnej protetyce stomatologicznej są najpopularniejszą i najchętniej wykorzystywaną kombinacją materiałów. Połączenie metal- ceramika zyskało ogromną popularność przy wykonywaniu koron, mostów ze względu nie tylko na walory es[...]
EN Metallic porcelain veneered dental restorations are currently the most commonly chosen type of restoration in the dental profession. The use of ceramics fused to metal has gained wide popularity when choosing a material suitable for making dental crowns and bridges not only for aesthetic reasons, bu[...]
6
84%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The goal of the study is to find the relationship between the value of casting temperature on corrosion resistance, hardness and mechanical properties of two Co-Cr-Mo alloys Remanium 2000+ and Wirobond LFC used in dentistry. Design/methodology/approach: Realized investigations starts from p[...]
7
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 71--78
PL Celem pracy jest analiza struktury połączenia pomiędzy materiałem ceramicznym, a podbudową metaliczną, w zależności od obecności, lub braku warstwy oxydacyjnej na powierzchni metalu. W pracy przedstawiono wyniki analiz charakteru połączenia, które zostały przeprowadzone na jednym stopie metalu i jed[...]
EN The aim of the work is an analysis of connection structure between a ceramic material and a metallic substructure depending on presence or lack of an oxidised layer on the metal surface and the class of metal treatment by aluminium oxide which were conducted on one metal alloy and one ceramic materi[...]
8
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 135--140
PL Wiodącym tematem pracy jest przedstawienie charakteru połączenia metalowej podbudowy z ceramiką w zależności od sposobu chłodzenia masy osłaniającej. Praca pozwoli określić cechy struktury metalicznej chłodzonej różnymi metodami. Wykonane badania ujawniły wady w strukturze metalicznej - pozwoliły ok[...]
EN This thesis is to present the nature of connection between a metal basis and ceramics depending on the method of cooling the casing material. This thesis will allow its author to define the features of a metal structure cooled by means of various methods. All performed tests revealed some flaws in t[...]
9
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 193--200
PL Temat pracy obejmuje ocenę charakteru połączenia metal- ceramika w konstrukcji protetycznej korony złożonej, licowanej ceramiką na podbudowie metalicznej. Praca określa cechy struktury metalicznej, którą bezpośrednio po odlaniu w masie osłaniającej chłodzono w bieżącej wodzie o temp. 15 °C. Wykonane[...]
EN The topic of the thesis includes the estimation of combination metal with ceramics in denture prosthesis crown, harmonized with ceramics on metal base. The thesis determines features of metal structure which directly after the casting in screnning substance cooled in running water. The research show[...]
10
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 121--126
PL W branży techniki dentystycznej pojawiła się nowa technologia CAD/CAM wykonawstwa pełnoceramicznych koron i mostów. Na rynku materiałów dla techniki dentystycznej dostępnych jest kilkanaście systemów pełnoceramicznych oferujących materiały do wykonania ceramicznej podbudowy i licowania. System Cerco[...]
EN The purpose of thesis is characterizing connection between cercon base materials and covering porcelain and checking which forces (mechanical or chemical) are responsible too linkage materials. At the second part of thesis is described preparation samples of materials to research. Executed observati[...]
11
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W technice protetycznej do wykonywania elementów protez stomatologicznych wykorzystywane są proste wtryskarki tłokowe. Możliwe są zmiany niektórych parametrów w procesie wtryskiwania, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja procesu pod kątem własności wytrzymałościowych wypraski. Podawane przez prod[...]
EN In the prosthetic technique, simple injection pistons are applied for making parts of dental prosthesis. Changes of some parameters throughout the injection process are possible, thanks to which the optimization of the process with reference to mechanical properties of compacts is also possible. The[...]
12
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy porównano nasiąkliwość i porowatość wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w wykonawstwie płyt ruchomych protez zębowych. W badaniach wykorzystano próbki sześciu szeroko dostępnych na rynku polskim tworzyw akrylowych. Materiały wytworzono trzema różnymi metodami polimeryzacji w zależności [...]
EN In this study porosity and absorbability of acrylic resins were compared. These polymeric materials are used in dental prosthodontics in order to perform bases of dentures. Six types of popular acrylic were examined. Samples were produced using three different methods of polymerization, correspondin[...]
13
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 41--46
PL W pracy przeprowadzono analizę stanu naprężenia i odkształcenia wybranej konstrukcji protezy szkieletowej oraz reakcji podporowych dla różnych przypadków obciążeń. Uzyskane wyniki obliczeń protezy pozwolą określić sztywność i wytrzymałość konstrukcji, a reakcje podporowe pozwolą wyznaczyć obciążenia[...]
EN The papers deals with the stress and strain analysis for arbitrary chosen construction of denture. The constrain reaction for different load cases was consider. The results of calculation allow to specify stiffness and strength for analysed denture. The obtained reaction allow to define the load sub[...]
14
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 167--172
PL W pracy zestawiono właściwości strukturalne termoplastycznych materiałów nylonowych. Pierwszym etapem badań było wykonanie dokładnej identyfikacji materiału. Następnie przeprowadzono badania twardości oraz nasiąkliwości. Ponadto wykonano zdjęcia strukturalne za pomocą mikroskopu świetlnego oraz zdję[...]
EN The work contains a comparison of structural properties of elastic nylon materials. The first stage of research was to make a detailed material identification. Next the hardness and absorbability tests were carried. Moreover , with the aid of light microscope structural photographs were taken as wel[...]
15
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 53--58
PL Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu. Jedną z[...]
EN From 3000 years the majority of materials made for implantation in the human body are metals and alloys. In the last century the most commonly used was steel austenitic implantation. In the past 30 years, it was partly replaced by nickel alloys, cobalt alloys and titanium. One of the functions havin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last