Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  property
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2007 Z. 56 62-70
PL W pracy omówiono kształtowanie się rynku budynków jednorodzinnych w gminie wiejskiej Kutno. Przedstawiono badania z okresu styczen 2001 - wrzesień 2006, dotyczace transakcji oraz wydanych pozwoleń na budowę takich budynków.
EN The local market in Kutno region of family residental houses has been analised in the paper. The research period January 2001 - september 2006 includes analysis of building permits and transaction on the local property market
2
61%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 4 187-210
PL W pracy dokonano systematycznej oceny metod badania właściwości silników spalinowych w warunkach odpowiadających, rzeczywistej eksploatacji, traktowanych jako procesy przypadkowe. Stwierdzono konieczność rozwijania takiego kierunku badań w zastosowaniu do silników nie tylko samochodowych, ale i o in[...]
EN In the paper systematic opinion of the research methods of internal combustion engines in probabilic conditions of operation was presented. The research of traction and off-road engines with these methods are indispensable. The examples of research results in road test for vehicles were presented. T[...]
3
61%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 26-28
PL Pielęgnacja drzew lub krzewów, będących pomnikami przyrody które są zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, może nastąpić po uzgodnieniu zakresu prac z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Warto zastanowić się nad tym, który organ powinien odpowiadać za t[...]
4
61%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 2-B 249--256
PL W artykule przedstawiono elementy, cele i funkcje oraz zasady opracowania prawidłowego planu zarządzania nieruchomością. Przeanalizowano jego znaczenie w procesie podejmowania decyzji doraźnych i długoterminowych dotyczących zarządzania nieruchomością. Zwrócono uwagę na wielopłaszczyznowy charakter [...]
EN This paper presents the elements, the goals and the functions as well as the rules for the elaboration of a property management plan. The authors analyzed its importance in the decisionmaking process (the immediate and long-term decisions) concerning property management. Particular attention has bee[...]
5
61%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Analiza statystyczna z wykorzystaniem programów Statistica i Excel pozwala na stwierdzenie istotności cech i czynników kształtujących rynek nieruchomości rekreacyjnych. Zarówno model ekonometryczny, jak i struktura badania zbiorowości mają istotny wpływ na wyodrębnienie najważniejszych cech wpływają[...]
EN Statistical analysis witch using of programs such as Statistica and Excel, allows affirming the importance of features and factors which shape recreational properties market. Both econometric model and examination procedure have essential impact on separating the most crucial features which influenc[...]
6
61%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 19 205--218
PL Miasto jest obszarem wyrażającym stopień kultury, osiągnięty przez społeczeństwo. Spełnia funkcje pracy, mieszkania, wypoczynku i komunikacji. Budowanie miasta wymaga określonych nakładów dóbr i wartości. Po 1989 roku ustawowe wyposażenie gmin we własność, miało zabezpieczyć wykonywanie zadania publ[...]
EN Building cities requires large amounts of resources, especially tangible assets. State and municipal propriety is supposed to secure the implementation of such public duties. Carrying them out determines the quality of the residential environment – our health and satisfaction. Public square and even[...]
7
61%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Polskie rolnictwo wciąż oczekuje na zasadniczą reformę swojej struktury. Bardzo ważne dla rolnictwa było wprowadzenie w 1990 r. rynkowych zasad gospodarowania. Począwszy od 1 stycznia 1992 r., rozpoczęto wprowadzanie efektywnych zmian w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi [...]
EN Polish agriculture is still waiting for the general reform of its structure. Very important for Polish agriculture was implementation of market principles in the Polish economy after 1990. From 1 January 1992 started the effective changes of the Law of Managing Agricultural Real Estate of the State [...]
8
61%
Studia Informatica Pomerania
2017 Nr 2 (44) 9--19
In this article author discusses the importance of copyright in the online society. The main purpose of the article is to determine the importance of copyright in the relationships to online society. In the article the major part of the discussion concerns the idea of bipolarity of copyright institu[...]
PL Niniejszy artykuł porusza kwestie znaczenia praw autorskich w społeczeństwie online. Głównym celem artykułu jest określenie, jakie znaczenie mają prawa autorskie w relacjach zachodzących w społeczeństwie online. Znaczna część rozważań dotyczy bipolarności idei instytucji praw autorskich, która, z je[...]
9
61%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 12, z. 2 155-165
PL Rynek nieruchomości jest miejscem, gdzie dokonuje się obrotu prawami i obowiązkami właścicieli. Analiza rynku jest rozpoznaniem mechanizmu jego działania, struktury oraz stanu i rozwoju jego elementów. Daje ona możliwości podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji, z tego względu jest bardzo ważny[...]
EN Property market is a place where rights and duties of owners are being put to profit. Analysis of property market is identifying the mechanism of its operation, structure, condition and development of its elements. Market analysis enables taking accurate and rational decisions that is why it is a ve[...]
10
61%
Central European Journal of Energetic Materials
2016 Vol. 13, no. 2 321--331
EN A synthetic procedure has been developed for the synthesis of 1,4-diamino- 3,6-dinitropyrazolo[4,3-c]pyrazole (DADNP) via N-amination reaction. Its derivatives, 4,4’-(triaz-1-ene-1,3-diyl)bis(1-amine-3,6-dinitropyrazolo[4,3-c] pyrazole) (TBADNP) and 1,4-dinitramino-3,6-dinitropyrazolo[4,3-c]pyrazole[...]
11
51%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The theory of managerial revolution, formulated in 1940s. and 1950s, seems to be a potential powerful instrument in the interpretation of the modern global crisis of capitalism. The general cause of not being so seems to lie in the domination of neoliberal language and treating hypothetical manageri[...]
12
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem materiałoznawców cieszą się materiały prawie nanostrukturalne (submikronowe) i nanostrukturalne. Materiały nanokrystaliczne charakteryzują się mikrostrukturalną długością i wielkością ziaren do 100 nm. Materiały o wielkości ziarna 0,1-0,3 mm klas[...]
EN In recent years, near-nano (submicron) and nanostructured materials have attracted more and more attention from the materials community. Nanocrystalline materials are characterized by a microstructural length or grain size of up to about 100 nm. Materials having grain size of 0.1-0.3 mm are classif[...]
13
51%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 50-53
PL Nie wystarczy już dobra cena i świetna lokalizacja, aby klient zdecydował się na zakup nieruchomości. Deweloperzy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego też coraz więcej inwestycji zostaje poszerzonych o tereny zieleni. Im jej więcej, tym drożej, ale i przyjemniej.
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 523--525
PL O trwałości elementów pary ciernej koła i szyny decydują cechy materiałowe, konstrukcyjne oraz warunki eksploatacyjne. W badaniach określono strukturę i właściwości mechaniczne stali R260 walcowanej na gorąco i stali P60 ulepszonej cieplnie. Dla pary ciernej złożonej z tych materiałów wykonano badan[...]
EN The durability of the wheel/rail friction couple components are determined by material and construction properties as well as operating conditions. Mechanical properties and the structure of hot-rolled R260 steel and thermally improved P60 steel were determined in tests. Tests of resistance to abras[...]
15
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Artykuł zawiera krótki opis postępu jaki dokonał się w minionych dwóch dziesięciołeciach w technologii wytwa­rzania i w zastosowaniach stalowych prętów do zbrojenia konstrukcji żelbetowych niesprężonych oraz wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju tego asortymentu wyrobów. Dążenie do obniżenia ma[...]
EN The paper provides a short description of progress in the technology for making and in applications of steel bars for reinforcing non-prestressed concrete constructions within the last two deeades and indicates the possible directions of further development of this range of products. Striving after [...]
16
51%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 5, z. 1 159-166
PL Praca zawiera rozważania na temat prawnego i praktycznego znaczenia pojęć poddanych w tytule. Autorka analizuje istotę praw majątkowych i niemajątkowych. Wskazuje przepisy prawne, w których nieco inaczej traktuje się własność niż prawo własności. Przedstawia różnice pomiędzy mieniem i majątkiem. Na [...]
EN The article contains considerations on legal and every-day use of notions given in the title. Author analyses an essence of property rights and non-financial rights. She indicates regulations, in which a property is used in a slighty different meaning than a right of property. Differences in between[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 231-245
PL Artykuł zawiera charakterystykę procesu przekazywania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego do gmin górniczcyh. Przedstawia dane i informacje uzyskane z przeprowadzonych badań w spółkach węglowych i gminach górniczych odnośnie do rodzaju i wartości przekazanego mienia oraz kierunków zagospod[...]
EN The paper presents the characteristics of donation of liquidated coal mine property to the coal mine communes. It presents the data and information, based on investigations in coal companies and communes, which concern donated property values and directions of property management in coal communes. M[...]
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 3 (117) 17--25
PL Biodegradowalne polimery, takie jak PLA i PCL znajdują wiele zastosowań w inżynierii tkankowej ze względu na swoją biokompatybilność, oraz właściwości mechaniczne. W badaniach, wyznaczono optymalne parametry elektroprzędzenia błon kompozytowych PLA/PCL stosując metodę skaningowej mikroskopii elektro[...]
EN Biodegradable polymers like PLA and PCL have wide application in tissue engineering because of their biocompatibility, degradation and mechanical properties. In this study, the optimised electrospinning parameters of PLA/PCL composite membranes were determined with scanning electron microscopy to ob[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 90 165--177
PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki związanej z dokonywaniem kradzieży kieszonkowych w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest lotnisko. Zaprezentowane zostały metody i sposoby przestępnego działania osób trudniących się kradzieżą cudzego mienia, a także działania i zach[...]
EN The object of this article is to present the issues related to the carrying out of pickpocketing on public object, which is the airport. We presented methods and ways of criminal activities of persons engaged in theft of another's property as well as the actions and behavior of using the facility, w[...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The study presents selected results of the examinations of the properties and microstructure of weld overlays built up with the UTOP38, F-812 and F-818 welding wires on a substrate of the 42CrMo4 structural steel. Among others, the following investigations were carried out: bend tests, hardness meas[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last