Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Oxidative dehydrogenation (ODH) of propane and ethane has been studied on VPO catalysts with additives of Bi, La, Mo and Zr. The catalysts show promising properties in the ethane ODH, with selectivities to ethene of ~85% at 10% conversion of ethane, but are poor in the propane ODH (maximal selectivi[...]
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 419--429
EN Results presented in the article regard the research on a turbocharged dual-fuel CI engine operating on propane. The research indicated that such engine might operate even if 70% of the standard fuel energy is replaced by propane. The research indicated that at such high share of the gaseous fuel, t[...]
3
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 12 563-566
PL Zastosowanie propanu w chłodnictwie jest w dużej mierze uzależnione od konieczności przystosowania instalacji do obowiązującej legislacji, celem zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa jej użytkowania. W artykule przedstawiono analizę przepisów i norm pod kątem zastosowania propanu w instalacja[...]
EN The use of propane in refrigerating technology needs some safety modifications to the system. In the paper actual regulations in this matter are analyzed. Safety problems of the use of propane in refrigerating systems are described and fundamental regulations are given with the special regard to ele[...]
4
75%
Polish Journal of Chemistry
EN High-energy ball milling of V2O5-Cr2O3 mixture (V/Cr molar ratio = 1/10) initially causes dispersion of vanadium oxide on the surface of chromium oxide grains resulting in an active phase-support system. The increase of both, the V/Cr ratio on the surface and acidity of active sites is observed. Thu[...]
5
75%
Archives of Thermodynamics
EN The experimental investigation of two-phase heat transfer in porous cylindrical element of the evaporator typical for heat transfer enhancement and its cooling efficiency. Propane was chosen as working fluid. The data obtained for a flooded and partially flooded horizontal tube with a sintered capil[...]
6
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 7 269--275
PL W artykule opisano budowę i badania modelu sprężarkowej jednostopniowej pompy ciepła, którą skonstruowano w ramach dyplomowej pracy magisterskiej autora. Oryginalnym elementem pracy jest projekt i wykonanie wymiennika typu rura w rurze, za pośrednictwem którego oddawane jest ciepło do górnego źródła[...]
EN The article is devoted to the design, construction and testing of a vapour compression one-stage air/water heat pump, which was built as a part of author's master thesis. A key point was to design and build a tube in tube heat exchanger. Various stages of heat pump building process are shown. The de[...]
7
75%
Instal
2016 nr 4 24--27
PL W artykule omówiono aspekty stosowania propanu w pompach ciepła, jako perspektywicznego czynnika chłodniczego. Dokonano porównania parametrów pracy pomp ciepła pracujących z propanem R290 z innymi czynnikami stosowanymi w pompach ciepła, których propan jest substytutem. Porównano własności termodyna[...]
EN The article discusses aspects of the use of propane in heat pumps as a prospective refrigerant. The comparison was made of operating parameters of heat pumps working on propane R290 with other refrigerants used in heat pumps, which is a substitute for propane. We compared thermodynamic properties an[...]
8
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2004 Nr 2 (40) 83--94
PL Propan jest bezbarwnym gazem, skrajnie łatwo palnym, otrzymywanym z niżej wrzących frakcji ropy naftowej lub gazu naturalnego. Jest stosowany jako gaz palny, często w mieszaninach z butanem. Propan jest przyczyną ostrych zatruć, które mogą być wynikiem awarii w miejscu pracy lub w warunkach domowych[...]
EN Propane is a colourless, extremely flammable gas obtained from lower boiling-point fractions of crude oil, or natural gas. It is used as fuel gas, often in combination with butane. At high concentrations, propane has a vapid smell. Propane may cause acute poisoning as a result of emergencies in the [...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 520-523
PL Przeprowadzono symulację jednowymiarowej propagacji płomienia, którą wykonano w profesjonalnym programie Chemkin-Pro Release 15101. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono przybliżony opis szybkości zmiany stężenia paliwa i utleniacza w mieszaninie propanu z powietrzem o składzie bliskim granicz[...]
EN Laminar Pr-H combustion in air was numerically simulated. Approx. kinetic equations of Pr-H combustion near flammability limit were derived.
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszej pracy prezentowane są rezultaty badań reakcji jonowo-molekularnych w gazowych mieszaninach propanu z argonem. Koncentracja propanu w mieszaninach z argonem zmieniana była od 10 do 90% z 10% przyrostem. Całkowite ciśnienie gazu badanych mieszanin zmieniano od 0,7 do 26,6 Pa. Przedstawion[...]
EN The following paper present result of measurements of ion-molecule reactions in the gas mixtures of propane with argon. The propane concentration in the mixtures with argon was varied from 10% to 90% with 10% increment. Total gas pressure of investigated mixtures was changed from 0.7 to 26.6 Pa. Rel[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 67 339--347
EN An experimental investigation of propane boiling heat transfer was done on single horizontal smooth tubes and tubes with porous coverings. Three modes of heat transfer were determined on evaporation surfaces with increasing heat flux: free convection, a transitional mode (the average vapor bubble po[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
13
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2018 nr 10 387--391
PL W związku z wymogami ograniczenia zastosowań w technice chłodniczej płynów roboczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, jednym z alternatywnych rozwiązań jest wykorzystanie propanu (R290) jako czynnika naturalnego. Ponieważ propan jest węglowodorem jego zastosowanie jako czynnika [...]
EN Because of the reduction of high GWP refrigerants the use of propane (R290) is one of natural alternative solutions emerging. Propane is a hydrocarbon, so its application must comply proper safety regulations. Since this fluid is not commonly used in industrial and process refrigeration, the key saf[...]
14
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2010 Nr 1 (63) 199--204
PL Metoda polega na adsorpcji propanu na węglu modyfikowanym, desorpcji n-heksanem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 180 mg/m3.
EN Workers’ exposure to airborne propane is determined with an Anasorb CMS tube (400/200 mg sections). Samples are collected at a maximum flow rate of 1.5 L/h until a maximum collection volume of 3 L is reached. After sampling, the Anasorb CMS tube is desorbed in n-hexane. The obtained solution is anal[...]
15
63%
Instal
2013 nr 12 74--77
PL W pracy zamieszczono opis stanowiska badawczego oraz metodyki badań cieplnych minikanałowego skraplacza chłodzonego powietrzem. Zaprezentowano wyniki badań współczynnika wnikania ciepła po stronie skraplającego się czynnika i powietrza chłodzącego z zastosowaniem pośredniej metody Wilsona. Badania p[...]
EN In this paper, the test stand and methodology of investigation of minichannel air-cooled condenser are presented. The experimental heat transfer coefficients on the both side of condensing refrigerant and cooling air calculated by the use of Wilson plot method are presented too. The investigation ha[...]
16
63%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 4 442-448
PL Rozpatrzono układ chemicznego czujnika gazu przeznaczonego do wykrywania propanu (C3H8) i propenu (C3H6) w matrycy SrTi(0,8)Fe(0,2)O3. Opracowano model, który uwzględnia połączone procesy dyfuzji gazów do porowatej ceramiki i następnie ich uczestnictwa w dwóch reakcjach chemicznych: odwracalnej ads[...]
EN The chemical gas sensor system of propane (C3H8) and propene (C3H6) detection in a SrTi(0.8)Fe(0.2)O3 matrix was considered. A model was formulated which incorporated the coupled processes of gases diffusing into a porous ceramic and then participating in two chemical reactions: a reversible oxygen [...]
17
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2000 T. 3, nr 3/4 353-364
PL Chromatograficznie wyznaczono izotermy adsorpcji propanu na drobno- i gruboziarnistych węglach aktywnych dla różnych objętości dozowanego adsorbantu. Na ich podstawie i z wykorzystaniem czasów retencji maksimów pików propanu określono zależności pomiędzy absolutną objętością retencji Vn a molową róż[...]
EN Propane adsorption isotherms have been determined chromatographically on fine- and coarse-grained activated carbons for different volumes of adsorbate injected on to the column. The dependiences between the net retention volume, Vn, and the molar differential work of adsorption, A, have been determi[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 6 402-405
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł podejmuje temat analizy parametrów termodynamicznych układu propan-zbiornik-otoczenie, podczas awaryjnego uwolnienia fazy gazowej ze zbiornika zawierającego skroplony gaz. W pracy zaproponowano model opisujący procesy zachodzące podczas emisji gazu ze zbiornika z fazą skroploną, uwzględniają[...]
EN The research described in the article deals with the analysis of the thermodynamic parameters of the propane-tank-environment system during the accidental release of gaseous phase from a tank containing liquefied gas. The paper proposes a model describing the processes taking place during the emissi[...]
20
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 4 47--56
PL W niniejszej pracy przeanalizowano dwupaliwowy układ zasilania oparty na bezpośrednim wtrysku dwóch paliw w kontekście wykorzystania gazowych paliw o dużej liczbie oktanowej, mianowicie propanu, w silnikach o zapłonie samoczynnym. Z uwagi na to, iż propan nie jest tak odporny na spalanie stukowe jak[...]
EN In this study dual fuel direct injection was studied in terms of utilizing in compression ignition engines gaseous fuels with high octane number which are stored in liquid form, specifically liquid propane. Due to the fact that propane is not as much knock-resistant as natural gas, instead of conven[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last