Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propagacja fal radiowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2007 Z. 363 3-198
PL Rozprawa poświęcona jest empirycznym i teoretycznym modelom propagacji fal radiowych przeznaczonym do projektowania naziernnych systemów łączności bezprzewodowej. Badając wlasności tych modeli posłużono się symula- cjami komputerowymi oraz wynikami pomiarów przestrzennych rozkładów natężenia pola w [...]
EN This dissertation presents a study of empirical and theoretical radio wave propagation models for the design of terrestrial wireless communication systems. Properties of such models are investigated by means of computer simulations and measurement of spatial field strength distribution in various pr[...]
2
88%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 7 243-245
PL Na podstawie licznie zebranej literatury dokonano przeglądu krajowych badań propagacji fal radiowych w systemach radiokomunikacyjnych. Przedmiotem zainteresowania były badania dotyczące rozchodzenia się fal radiowych w środowiskach niezjonizowanych.
EN On the ground of in great number gathered bibliography (22 positions) a review of radio wave propagation investigations in Poland had been elaborated. The subject of interest were radio wave propagation investigations in nonionized media, i. e. in the field of knowledge of Commission F URSI.
3
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy opisano nowy sposób wyznaczania tłumienia propagacyjnego w radiowych łączach dostępowych pracujących w terenie zabudowanym. Na wstępie dokonano eksperymentalnej oceny przydatności wybranych modeli stosowanych dotychczas do analiz propagacyjnych radiowych systemów dostępowych. Następnie schar[...]
EN A problem of the propagation loss calculations in radio access systems working in urban areas has been presented. There are some well known propagation models describing the loss in urban environment, but these models are accurate for mobile radio links, not for fixed access links. First, these mode[...]
4
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 4 320-325
PL Omówiono zjawisko propagacji wielodrogowej mające wpływ na niezawodność propagacyjną horyzontowych linii radiowych. Przedstawiono dane pomiarowe ilustrujące te zjawiska. Omówiono sposoby zapobiegania skutkom tego zjawiska.
EN The article describes propagation multipath phenomenon influence on the propagation reliability of terrestrial line-of-sight radio links. Experimental data illustrating that phenomenon are shown. The methods of prevention of those phenomenon effects are described too.
5
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 8-9 577-585
PL Przypomniano kryteria, którymi kierowano się podczas wyboru lokalizacji i parametrów anteny w Radiowym Centrum Nadawczym w Solcu Kujawskim. Zwrócono uwagę na nieoptymalne położenie nowej radiostacji długofalowej Polskiego Radia S.A. i wynikające stąd konsekwencje. Przedstawiono proces optymalizacji [...]
EN Criteria taken into account during finding an optimal localisation and features of the antenna in the previous long-wave radio broadcasting centre in Konstantynow were recalled in the paper. It was emphasised that the new localisation of the long-wave broadcasting station is not optimal from the rad[...]
6
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 10 1559--1563
PL Przedstawiono problematykę predykcji i pomiarów poziomu sygnału radiowego we wnętrzach promów pasażerskich. Znany z literatury model propagacyjny umożliwiający szacowanie tłumienia propagacyjnego na promach został zweryfikowany przez wykonanie pomiarów rozkładu poziomu sygnałów radiowych na wybranym[...]
EN The problem of path loss modeling and measurements of radio signals on board a passenger ferries is presented. Model for path loss prediction, known from literature, has been verified by measurements carried out in selected ferry. This paper includes description of equipment used for measurements an[...]
7
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Propagacja fal radiowych w kopalniach podziemnych należy do bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu radiokomunikacji. Stworzenie modelu propagacji fal w trudnych i zmiennych warunkach, jakie panują w kopalniach podziemnych, nie jest prostym zadaniem, ze względu na występowanie takich zjawisk fi[...]
EN Propagation of radio waves in underground mines is one of relatively difficult issues of radio communication. Making a wave propagation model in difficult and changing conditions of underground mines is not an easy task due to the occurrence of such phenomena as: multiple reflections, diffractions a[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 261-264
PL Spośród różnych warstw atmosfery szczególnie jonosfera wpływa niekorzystnie na komunikację za pośrednictwem satelitów. Przy wyższych częstotliwościach fale radiowe są silnie tłumione w jonosferze. Artykuł przedstawia analizę wpływu czynników atmosferycznych w jonosferze na tłumienie i straty w radio[...]
EN Among other atmospheric regions, ionosphere, which is ionized region of the atmosphere, is considered to impose serious limitations on satellite communication. At higher frequencies, radio waves pass through the ionosphere and are attenuated due to the free electrons present in ionosphere. This pape[...]
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 2-3 84-89
PL Opisano wymagania normatywne, dotyczące zjawisk zachodzących w łączach radiowych, metodyki pomiarów propagacyjnych i sprzętu wykorzystywanego w tych badaniach. Ponadto został przedstawiony przykładowy zestaw pomiarowy do badań propagacyjnych.
EN The requirements concerning factors occurring in a radio link, measuring research methodology and equipment have been presented. In addition, the exemplary equipment for propagation measurements has been introduced.
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 6 548-551
PL Bezprzewodowe sieci sensorów (WSN) znajdują coraz większe zastosowanie w automatyce przemysłowej oraz domowej. WSN mogą składać się z bardzo dużej ilości urządzeń (sensor wraz ze specjalizowanym układem komunikacyjnym), na ogół o zasilaniu bateryjnym. Istotną kwestią jest zatem optymalne wykorzystan[...]
EN The wireless sensors networks (WSN) find each time greater application in industrial and also domestic automation. WSN can consist of plenty devices (sensors together with a communication block which is specialized), on the whole with a battery supply. A substantial question is thus the optimal use [...]
11
63%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2000 nr 3-4 114-131
PL Opracowane w Instytucie Łączności systemy rejestracji i przetwarzania danych radiometeorologicznych stanowiły wyposażenie poligonów doświadczalnych w rejonie Warszawy oraz Dubnej. Zaprezentowano jeden z systemów do badań propagacyjnych i wpływu warunków meteorologicznych na tę propagację. System umo[...]
EN Radiometeorological Data Acquisition and Processing Systems were developed at National Institute of Telecommunications in Warsaw. These systems were installed in Warsaw and Dubna areas. Each system allows to carry out microwave propagation measurements on terrestrial and satellite links and rain rat[...]
12
63%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN Designing an effective radiocommunication system which operates at EHF band is not an easy task. To achieve this goal it is important to take the meteorological effects into account. It is noteworthy that a combined impact of many weather factors should be considered when transmission frequency exce[...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 1 36-38
PL Przedstawiono udział Instytutu Telekomunikacji i Akustyki (ITA) Politechniki Wrocławskiej w kilku międzynarodowych projektach badawczych z zakresu telekomunikacji, w tym w programie EURO-COST. ITA współpracuje także z Politechniką w Mediolanie oraz od kilku lat bierze udział w pracach ETSI.
EN Institute of Telecommunications and Acoustics (ITA) of the Wrocław University of Technology participation in the serval international research and development projects in the field of telecommunications is presented. Three of them are under auspices of the EURO-COST. The ITA cooperation with the Med[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule scharakteryzowano stanowisko badawcze do pomiarów własności propagacji fal radiowych w środowiskach zamkniętych. Przedstawiono szczegółowy opis zarówno części nadawczej, jak i odbiorczej tego stanowiska, a następnie przedstawiono opis zamkniętych środowisk propagacyjnych, w których przepr[...]
EN In article, the work stand to measurements of mechanism radio wave propagation in harsh environments was characterized. Detailed description of transmitting and receiving part of this stand and then description of selceted harsh environments was presented. In article, developed measurement scenarios[...]
15
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 561--564, CD
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu zastosowania numerycznych modeli pokrycia terenu o bardzo dużej rozdzielczości na wyznaczany przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego oraz zasięg od stacji radiofonii cyfrowej DAB+. Dokonano analiz w obszarze miejskim dla wybranych rzeczywistych obiek[...]
EN High resolution digital elevation model impact on the calculated spatial electric field strength distribution and DAB+ stations coverage is presented. The survey within urban area for the real transmitters was conducted. Scenarios of dispersion of the results for map with different accuracy was disc[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1450--1453
PL Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania dane[...]
EN Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise tem[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1454--1457
PL Wszelkie procesy mające miejsce na powierzchni Słońca oraz w jego atmosferze mają wpływ na powstawanie zaburzeń promieniowania elektromagnetycznego, które dociera do Ziemi oraz fluktuacji wiatru słonecznego. W tym kontekście niezbędne wydaje się być wyjaśnienie tego zjawiska, tym bardziej, że w osta[...]
EN Paper discussed the impact of solar activity on the radio waves propagation on the basis of satellite signal. In this context the Author presents e.g. extraterrestrial natural noise sources, the influence of changes in the solar cycle on the radio wave propagation among selected frequency, the distr[...]
18
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2018 T. 8, nr 3 65--68
PL Artykuł omawia wpływ wybranych parametrów systemu na odbiór fal radiowych, co ma zastosowanie w optymalizacji systemów łączności. Cel ten realizuje się poprzez dobór parametrów technicznych urządzeń np. współczynnika sprawności anteny odbiorczej. Zwiększenie współczynnika dostępności dla danego syst[...]
EN This article presents the influence of selected parameters on the reception of radio waves to optimize communication systems. That goal is achieved by selection of technical parameters of system, eg. antenna efficiency. The result is to minimize the negative effects of free space propagation and ind[...]
19
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 261--270
EN This paper is a part of an ongoing research to examine the capability of geostatistical analysis for mobile networks coverage prediction, simulation and tuning. Mobile network coverage predictions are used to find network coverage gaps and areas with poor serviceability. They are essential data for [...]
20
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2018 T. 6 135--151
PL Na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki światowej wpływa stan zaawansowania technologii TIK. Jednym z rozwiązań podnoszenia jakości świadczonych usług jest dążenie do optymalizacji współczesnych systemów łączności satelitarnej. Z punktu widzenia ich pracy, w celu zapewnienia zadowalającej p[...]
EN To ensure satisfactory operation of satellite links in the direction of the satellite-to-earth is essential to get an adequate power of the transmitter. In practice, this power depends on many factors such as: geographical coordinates, terrain, frequency, antenna aperture, antenna efficiency, coupli[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last