Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promotory adhezji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elastomery
PL Lehman&Voss&Co. - czołowy dostawca materiałów i usług logistycznych dla europejskiego przemysłu gumowego - jest specjalistą w dziedzinie użytkowania i przygotowywania funkcjonalnych napełniaczy, silanowych promotorów adhezji i innych dodatków chemicznych do gumy. Firma oferuje także kompleksową obsł[...]
EN As a leading supplier of raw materials and logistic services to the European rubber industry, Lehmann & Voss & Co. are familiar with handling and formulation of functional fillers, silane adhesion promoters and other rubber chemicals. In addition to our quality assurance measures we can offer extens[...]
2
75%
Elastomery
PL Modyfikowane żywice melaminowe zdolne do sieciowania, będące przedmiotem badań, są nowoczesnymi środkami adhezyjnymi. Zastosowanie ich w mieszankach gumowych nakładowych na kord stalowy mosiądzowany wpływa na przyczepność gumy do kordu. Przeprowadzone badania potwierdzają najnowsze hipotezy o możliw[...]
EN Modified melamine resins are modern adhesion promoters. Their use in brass-plated steel cord skim compounds results in improved adhesion between steel cord and rubber. The tests, carried out by us, confirmed the latest hypotheses that the modified crosslinkable melamine resins may be replacements fo[...]
3
63%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 4 133-140
PL W artykule przedstawiono porównawczą ocenę właściwości cieplnych modyfikowanych kompozytów polimerowych. Wartości charakterystycznych parametrów odporności termicznej wyznaczono metodą derywatograficzną. Jakościowej oceny występowania charakterystycznych grup funkcyjnych składników kompozytu dokonan[...]
EN The authors present comparison of thermal properties of modified metalpolymer composites. It is shown that parameters characteristic for the thermal resistance, determined by the thermogravimetric analysis, depend on the functional group of the adhesion modifier. Functional group of the composite co[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1749--1751
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu promotora adhezji N-winylopirolidonu oraz handlowych promotorów adhezji Byk 4510, Dynasylan UN3265 oraz Momentive A1130 na kohezję, adhezję, kleistość i skurcz klejów samoprzylepnych. Badania przeprowadzono na 5 kompozycjach ze stałym udziałem promotora adhezji o st[...]
EN The effect of N-vinylpyrrolidone (3% by mass) was compared with those of com. adhesion promoters on shear strength (cohesion), peel adhesion, tack (stickiness), and shrinkage of the pressure-sensitive adhesives (PSA) produced by radical copolymerization of an EtOAc-dild. mixt. of 2-ethylhexyl acryla[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 8 1608-1612
6
63%
Elastomery
PL Zbadano wpływ promotorów adhezji z grupami epitlenkowymi na przyczepność kordów poliestrowych i poliamidowych do typowej mieszanki gumowej stosowanej w technologii opon. Mieszankę zmodyfikowano epoksydowanym kauczukiem naturalnym lub żywicą epoksydową. Stosowano różne utwardzacze lub zespoły utwardz[...]
EN An effect of promoters with epoxy groups on adhesion of polyester and polyamide cords to the typical rubber mix applied in the tyre technology, has been studied. The mix was modified with epoxidized natural rubber or epoxy resin. Different hardeners (polyaminoamide, Mannich base, triphenylphosphite,[...]
7
63%
Elastomery
PL Zbadano wpływ związków krzemoorganicznych zawierających różne grupy funkcyjne na adhezję kordów i żyłek poliestrowych i poliamidowych do gumy. Silanowe substancje proadhezyjne stosowano do impregnacji włókien, a także dodawano bezpośrednio do mieszanek gumowych w celu ich modyfikacji. Dla porównania[...]
EN The influence of silanes with different funcional groups on the adhesion between rubber and fibers was investigated. Silane coupling agents were using as impregnation agents of the fibers as well as were added directly as modifying agents to the rubber mixes. For comparison the RFL impregnation was[...]
8
63%
Elastomery
PL Wyniki badań wytrzymałości połączeń gumy z metalami z użyciem promotorów adhezji zawierających akrylan cynku i metakrylan cynku wskazują na zasadność ich stosowania. Uzyskano dobrą adhezję gumy do metali. Z tego powodu dalsze prace badawcze będą się skupiać na doborze dodatków modyfikujących oraz ew[...]
EN The results of investigations of rubber-metal joins with use of adhesion promoters based on zinc acrylate and zinc metacrylate showed their validity. Adhesion of rubber to metals is very high. Because of this, future work will be concentrated upon selection of modifying agents and eventually upon ac[...]
9
63%
Przetwórstwo Tworzyw
EN Two epoxy resin compounds were used as the adhesion interlayers at the interface between an injected glass fibre reinforced thermoplastic polymer PA6GF30 (polyamide 6 with 30% wt. of glass fibres) and steel sheet (DC01 steel, 0.5 mm thick). Both epoxy resins, Epidian62 and Epidian57, were filled wit[...]
10
63%
Polimery
1998 T. 43, nr 3 148-155
PL Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący metod syntezy alkilotrichlorosilanów i alkilotrialkoksysilanów oraz ich zastosowania, głównie w roli środków sprzęgających. W szczególności omówiono metody syntezy trójpodstawionych alkilosilanów metodą katalitycznego hydrosililowania aikenów chloro- i a[...]
EN Syntheses and coupling-agent applications of alkyltrichloro- and alkyltriethoxy silanes are reviewed with particular reference to catalyzed hydrosilylation of alkenes with chloro- and alkoxy silanes. The process developed by the team of the A. Mickiewicz University, Poznan, is being commercialized a[...]
11
51%
Tribologia
2002 nr 4 1275-1284
PL W pracy przedstawiono wpływ związków krzemoorganicznych na wielkość napięcia powierzchniowego żywicy epoksydowej. Jako modyfikatory własności powierzchniowych polimerowej matrycy zastosowano trzy rodzaje związków krzemoorganicznych o różnych grupach funkcyjnych (vinylosilan, epoksysilan i aminosilan[...]
EN The effect of silicoorganic compounds on surface tension of epoxide resin was presented. Three kinds of silicoorganic compounds with various surface tension (vinylsylane, epoxysilane, aminosilane) were employed as modifiers of surface properties of polymer matrix. The composite was prepared on the b[...]
12
51%
Tribologia
2001 nr 3 265-274
PL W artykule przedstawiono wpływ modyfikatorów własności powierzchniowych napełniaczy na cechy użytkowe regeneracyjnych kompozytów metalożywicznych. Jako modyfikatory zastosowano dwa rodzaje związków krzemoorganicznych z reaktywną grupą epoksydową i aminową. Zaprezentowano niektóre wyniki badań własn[...]
EN The article presents the influence of modifiers of superficial properties of fillers on useful features of regeneration metal-resinous composites. Two kinds of silicon-organic compounds with a reactive epoxidation and amine group were used as modifiers. The article shows some results of research on [...]
13
51%
Elastomery
PL Kordy poliamidowe (PA 6) i poliestrowe (PET) impregnowano w roztworze chlorku cynkowego lub naftenianu kobaltu albo warstwowo - najpierw w kąpieli RFL, a następnie w roztworze chlorku cynkowego lub naftenianu kobaltu oraz w celu porównania tylko w kąpieli RFL, po czym sprawdzano ich przyczepność do [...]
EN Polymeric fibers PA 6, PET were modified with using zinc chloride and cobalt as well as doubly, first in RFL bath, second with using zinc chloride and cobalt naphthenate. For comparison the fibers were impregnated also by RFL system. The adhesion between modified in this way fibers and rubber vulcan[...]
14
51%
Polimery
2004 T. 49, nr 3 159-162
PL W artykule przeglądowym scharakteryzowano kilka funkcji spełnianych w polimerach przez wymienione w tytule związki o wzorze ogólnym (I). Mogą one stanowić promotory adhezji w układach polimerowych zawierających napełniacze organiczne bądź nieorganiczne. W przeciwieństwie do alkoksysilanów [wzór (II)[...]
EN A review discusses the roles of novel alkoxy titanates and zirconates as additives for polymers. As coupling agents, they chemically bond inorganic as well as organic fillers and polymers via proton coordination without the need of water of condensation as for alkoxysilanes. Thermally stable alkoxy [...]
15
51%
Polimery
PL Przedstawiono wyniki badań modyfikacji związkami silanowymi |N-2-(aminoetylo)-3-aminopropylotrimetoksysilanem lub winylotrietoksysilanem] mineralnych napełniaczy proszkowych (popiół lotny, talk, kreda, Al2O3), które zastosowano jako napełniacze PE-LLD. Otrzymano szereg różniących się składem kompozy[...]
EN The results of investigations of mineral powder fillers (fly-ash, talc, chalk, alumina), used as PE-LLD fillers, modification with silane compounds [N-2-(aminoethyl)-3-aminopropyltrimetoxysilane or vinyltrietoxysilane] were presented. A set of, differing in composition, PE-LLD composites with the fi[...]
16
51%
Polimery
PL Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zagadnienia dotyczące metod, przygotowania powierzchni i zastosowania warstwy pośredniej w wytwarzaniu wytrzymałych, trwałych i odpornych połączeń elastomer/metal. Omówiono nowe metody przygotowywania oraz modyfikacji warstwy wierzchniej i powierzchni [...]
EN On the basis of literature data the problems concerning the methods of surface preparation and use of interlayer in the preparation of tough durable and resistant elastomer/metal joints are presented. New methods of preparation and modification of superficial layer and surface of a metal were presen[...]
17
51%
Polimery
1998 T. 43, nr 4 219-225
PL Ureidofunkcyjne silany stanowią kolejną grupę silanowych środków wiążących, które dzięki swojej budowie, a tym samym właściwościom (połączenie reaktywności grupy aminowej i karbonylowej) znajdują zastosowanie jako czynnik sieciujący, promotor adhezji oraz środek poprawiający charakterystykę napełnia[...]
EN Ureido-functional silanes represent another group of silane coupling agents that combine the alkoxy, the amine and the carbonyl group reactivities and may serve as adhesion promoters and curing agents. Syntheses, properties and application of the silanes are described. A basic process design package[...]
18
51%
Polimery
2004 T. 49, nr 10 677-683
PL Epoksyfunkcyjne karbosilany stanowią kolejną grupę silanowych środków wiążących, które dzięki swojej budowie, a tym samym właściwościom, znajdują zastosowanie jako czynniki sieciujące, promotory adhezji oraz modyfikatory napełniaczy i powierzchni mineralnych. Przedstawiono metody syntezy, właściwośc[...]
EN Epoxyfunctional carbosilanes are a group of silane coupling agents, which because of their structures and properties are applied as crosslinking agents, adhesion promoters or modifiers of fillers and mineral surfaces. Methods of syntheses [equation (2) and (3)], properties and characteristics as wel[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last