Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promotion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące form promocji wykorzystywanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Ukazano również źródła informacji, dzięki którym wypoczywający w poszczególnych gospodarstwach turyści dokonali wyboru konkretnej kwatery. W przypadku obydwu grup respo[...]
EN The paper presents results of research on the promotion used by the owners of farm tourism. It shows the sources of information, so that holidaymakers in agritourism farm have a particular choice of accommodation. For both groups of respondents most frequently indicated was the internet. It is a for[...]
2
100%
Management
PL Spadająca efektywność tradycyjnych instrumentów promocji, takich jak reklama czy promocja uzupełniająca powodują, że współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają ze sponsoringu. Właśnie w nim upatrują szansę na skuteczną komunikację z otoczeniem. Jednak nakłady na różne formy sponsoringu s[...]
EN Traditional instruments of promotion have become less effective. So, that is why managers started to look for new kinds of communication with their customers. Sponsorship could give many possibilities to realize correct relationship to environment. There are many forms of sponsorship depended to spo[...]
3
100%
Management
PL Public relations można określić przez funkcje pełnione wobec organizacji i społeczeństwa. Można wyróżnić następujące funkcje public relations: kontaktową, informacyjną, prewencyjną, harmonizacyjną i profilowania rynkowego. Działalność w zakresie public relations powinna być planowa, systematyczna, m[...]
EN The essenee of publie relations ean be deseribed by funetions servieed towards organisation and the public. There are several basie funetions of public relations: a eontaet funetion, informative, preventive, harmonious and moulding of market. The public relations aetivity should be planned systemati[...]
4
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 2 (223) 321--333
EN Library has for centuries been associated with books arranged systematically on shelves, ubiquitous silence and dust. Despite constant changes taking place in libraries, they are still regarded as outdated, archaic creations. The history of libraries dating back to the third millennium B.C. and the [...]
5
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr IV/1 891--907
EN The article concerns logistic procedures in the promotion of agritourism services used by farmers engaged in agritourism and by agritourism associations, local authorities in municipalities and agricultural advisory centers. On the basis of the literature, various promotional instruments used by rur[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 127-139
PL Opracowanie ma charakter "case study", którego celem jest przedstawienie założeń oraz efektów kampanii promocyjnej przeprowadzonej przez Politechnikę Białostocką w roku akademickim 2007/2008. Analiza dotyczy głównie działań promocyjnych skierowanych na docelowy segment rynku, którym jest rynek szkół[...]
EN The article is a case study, which aim is to present the assumptions and the results of the Politechnika Białostocka's promotion campaign run in the academic year 2007/2008. The analysis mainly refers to promotion activities focused on the target group, i.e. the market of post-gymnasium schools. The[...]
7
75%
Challenges of Modern Technology
EN In this work the effect of potassium addition to iron oxides (FeO, Fe3O4, Fe2O3) as catalysts for soot combustion was investigated. While the addition of potassium by impregnation had positive effect on all oxides the strength of this effect varied considerably. Comparison with potassium ferrites (K[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 34-36
PL Przykłady ze świata dowodzą, że można i należy zieleń miejską traktować jako inwestycję. Pomijając oczywiste znaczenie roślinności w aspekcie ekologii, warto skupić się na jej społeczno-ekonomicznych zaletach.
9
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 32-33
PL Pojęcie „zieleń miejska” ma bardzo szerokie znaczenie. Odnosi się do obiektów o odmiennych cechach przyrodniczych, różnych obszarów i form. Podlega klasyfikacji wg takich czynników jak powierzchnia, sposób zagospodarowania i przeznaczenia, walory historyczne czy status społeczny. Jednak bez względu [...]
10
75%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Internet jest jednym z najprężniej rozwijających się mediów, dającym firmom ogromne możliwości zaistnienia, wejścia na nowe rynki zbytu, promowania swoich produktów i usług. Jednakże aby firma została zauważona i poprawnie wykorzystała możliwości jakie daje Internet, musi poznać narzędzia jakie on o[...]
EN The Internet is one of the fastest growing media which gives companies great op-portunities to extend their activity, enter new markets, promote their products and services. However if the company wants to be recognizable and correctly grasped the opportunities oflfered by the Internet, it must know[...]
11
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2001 nr 5 16-18
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 5-12
PL Celem artykułu jest przedstawienie różnic między dwoma najważniejszymi, z punktu widzenia promocji marketingowej, pojęciami: reklamą i public relations, które często są błędnie utożsamiane. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano obie formy promocji, a w drugiej omówiono i podkreślono występuj[...]
EN The subject of this paper is the explanation of two key elements of promotion which are Advertising and public relations. These promotion-mix fundamentals are very often misunderstood. Therefore, firstly they are characterized and described, secondly, compared to reveal the essentials which differen[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 163-175
PL Ruch miast i gmin bliźniaczych stał się w ostatnim dziesięcioleciu ważnym elementem w procesie integracji europejskiej, sprzyjającym przełamywaniu negatywnych stereotypów i wzajemnych nieufności. Kontakty między samorządami lokalnymi i mieszkańcami poszczególnych państw, rozwijanymi w ramach program[...]
EN In the last decade town and municipalities twinning became an important element in the process of European integration, being conductive to overcoming negative stereotypes and mutual distrust. Contacts between local governments and inhabitants of the particular countries, developing within the frame[...]
14
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące żywności funkcjonalnej oraz podano przykłady substancji biologicznie aktywnych i ich wpływ na organizm człowieka. Scharakteryzowano rynek żywności funkcjonalnej oraz omówiono kierunki rozwoju tego typu żywności. Przedstawiono również czynniki wpływaj[...]
EN This paper treats selected issues concerning functional foods and the examples of various bioactive substances influencing human health are presented. The functional food market and trends of new developments are described. Factors influencing functional foods production and nutritional risk for con[...]
15
75%
Recykling
2007 nr 1 30-30
PL Jeśli policzyć koszty wszystkich akcji i programów zarówno w pojedynczych szkołach, jak i tych ogólnopolskich, których celem jest promocja recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów, zbierze sie niezła sumka. Zakładając, że tylko 0,5% budżetów wszystkich funduszy ochrony środowiska jest przeznaczone n[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 205--209
PL Celem niniejszej pracy było określenie, czy pozyskanie znaku gwarantującego wysoką jakość produktu może być elementem promocji miodu. Badania przeprowadzono metodą ankietową na przełomie 2013 i 2014 roku wśród wszystkich producentów miodów posiadających znaki gwarantowanej jakości. Zdecydowana więks[...]
EN The purpose of this study was to determine whether the obtaining mark that guarantees a high quality of product can be part of the promotion of honey. The study was conducted by questionnaire at the end of 2013 among all the producers of honey with marks guaranteed quality. The most of the producers[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 10 16--17
PL W dobie Internetu, telewizji i reklamy każdy produkt jest promowany, choć lepiej byłoby, aby go doceniano. Mimo ciągłego uświadamiania społeczeństwu funkcji zieleni i jej wpływu na poziom życia, niestety, nie zawsze takie działania okazują się skuteczne.
18
75%
Logistyka
PL Problematyka podjęta w artykule dotyczący zastosowania marketingu szeptanego, jako niestandardową formę promocji w przedsiębiorstwach logistycznych. W pracy przedstawiono przykłady zachowań przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki oraz najlepsze praktyki stosowane przez przedsiębi[...]
EN The issue decided in the article concerning the use of whisper marketing as a form of promotion in custom logistics companies. The paper presents examples of the behavior of enterprises operating in different sectors of the economy and the best practices used by logistics companies.
19
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 195--207
PL [...] Jednym z obszarów powiązań miasto-port morski, w którym można odnotować od lat dziewięćdziesiątych XX w., konkretne przykłady współdziałania władz portowych oraz władz miejskich Szczecina jest wspólna promocja miasta i największych portów Pomorza Zachodniego. [...]
EN The article synthetically described the cooperation between Western-European ports like (Rotterdam and Antwerp) with their closest city surroundings in the field of communication and joint self-promotion. The article also mentioned the first examples of joint self-promotion conducted by Szczecin por[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Artykuł przedstawia obowiązujący w Polsce system kształcenia kadry naukowej z równoczesną analizą jego funkcjonowania a na tym tle przedstawia różne modele, w tym także oparte na krajach zachodnich i USA. We wstępnej części omawiane są podstawowe pojęcia semantyczne z zakresu kariery i awansu naukow[...]
EN The paper describes the system of educating scientific staff valid in Poland, together with its functional analysis, and compares it with various models, including those in use in the western countries and the USA. The introduction describes basic semantic terms related to career and scientific prom[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last