Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promocja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Termin "promocja" w działaniach realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma znaczenie szczególne. Działania promocyjno-informacyjne resortu rolnictwa mają istotny wpływ na rozwój gospodarki żywnościowej w Polsce, wpływają na poszerzenie wiedzy konsumentów o polskich produktach, który[...]
EN The word promotion in the activity realized by The Administration of Agriculture and Rural Development has a special meaning. The promotional – informational activity of the agriculture department has important influence on comestible economy development in Poland, they have influence on consumers k[...]
2
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące form promocji wykorzystywanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Ukazano również źródła informacji, dzięki którym wypoczywający w poszczególnych gospodarstwach turyści dokonali wyboru konkretnej kwatery. W przypadku obydwu grup respo[...]
EN The paper presents results of research on the promotion used by the owners of farm tourism. It shows the sources of information, so that holidaymakers in agritourism farm have a particular choice of accommodation. For both groups of respondents most frequently indicated was the internet. It is a for[...]
3
80%
Problemy Jakości
EN The article presents the essence, goals, functions, elements and instruments of marketing communication also conception of integrated marketing communication (IMC).
4
80%
Przemysł Spożywczy
PL Podstawą procesów zachodzących na rynku żywności, podobnie jak na rynku w ogóle, jest konkurencja. Wymagania higieniczne, zdrowotne w produkcji i obrocie żywnością to znane powszechnie bariery, warunkujące wejście na rynek żywności. Bariery ograniczające przedsiębiorstwom dostęp do rynku ograniczają[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 74-74
PL Już po raz piąty prawie 200 przedstawicieli samorządów miejskich spotkało się na Kongresie Miast Polskich. Tematem wiodącym obrad, które odbyły się w dniach 25 i 26 września br., tym razem w Szczecinie, była szeroko rozumiana atrakcyjność miast.
6
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Communication by Internet is a new manner to fetch up to the clients across picture, graphics, text and sounds. Public schools like business sector have to take care of their image. The public schools to achieve this target should use the Internet: mainly Internet sites. This article presents the st[...]
7
80%
Przemysł Spożywczy
PL Jednym z głównych celów reklamy jest poinformowanie klienta o cechach produktu. Dlatego tak ogromną rolę odgrywa reklama na etapie wprowadzania produktu na rynek. Jednocześnie konsumenci doceniają informacyjną rolę reklamy, traktując ją jako dobre źródło wiedzy na temat produktów innowacyjnych, częs[...]
EN Informing the customer of product features is with one of the main aims of the advertising. Therefore an advertisement is playing so huge role at the stage of releasing product on the market. Consumers appreciate the information role of the advertisement at the same time treating her as the good sou[...]
8
80%
Przemysł Spożywczy
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 3 197-199
10
80%
Przemysł Spożywczy
PL Reklama stanowi powszechnie wykorzystywane narzędzie w promocji artykułów spożywczych. Celem artykułu jest ukazanie kolejnych etapów w procesie tworzenia kampanii reklamowej i zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty komunikacji na tym rynku. Wiodące znaczenie reklamy w strategii promocji artykułów spo[...]
EN Advertising is a pervasive tool applied in promotion of nutrition goods. The objectives of the paper are to show the sequence of stages in the process of creating an advertising campaign and to focus attention on important aspects of communication on this market. The major importance of advertising [...]
11
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 1 (222) 319--331
PL Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie ułożonymi na półkach, wszech obecną ciszą i kurzem pokrywającym regały. Mimo ciągłych zmian jakie zachodziły w bibliotekach, wciąż są postrzegane jako twory archaiczne. Historia książnic sięga trzeciego tysiąclecia p.n.e. i do mome[...]
12
80%
Logistyka
2015 nr 2 1090--1095, CD2
PL Przedmiotem rozważań artykułu jest rola komunikacji marketingowej w kształtowaniu innowacji. Obejmuje dwie części. W pierwszej podkreślono tradycyjne ujęcie funkcji reklamy w procesie marketingowego wsparcia innowacji. Część druga ukazuje nowe, odmienne spojrzenie na rolę promocji w rozwoju innowacj[...]
EN The article focuses on the role of marketing communication in shaping innovation and consists of two parts. The first one underlines the traditional approach to the function of advertisement in the process of marketing support of innovation. The latter part reveals a new view of the role of promotio[...]
13
80%
Logistyka
2017 nr 2 71--72
PL Zachęcając klientów do kupna swoich produktów, producenci prześcigają się w tworzeniu różnego rodzaju promocji, które mają spowodować zwiększenie zainteresowania ich produktami, a tym samym przełożyć się na ich sprzedaż. Promocje produktowe stały się obecnie tak powszechne, że mamy z nimi do czynien[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 4 35--38
PL Polski rynek elektronicznych urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w gazownictwie jest trudny marketingowo, ponieważ dotyczy dóbr inwestycyjnych, które podlegają innym prawom niż produkty konsumpcyjne przeznaczone dla indywidualnych odbiorców. W związku z ciągłymi zmianami w gazownictwie, polscy pro[...]
15
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu rozpoznania oczekiwań użytkowników bibliotek akademickich wskazują na potrzebę szkoleń i działań promocyjnych. Świadczy o tym zarówno deklarowane przez respondentów zapotrzebowanie jak tez uznawanie przez nich tych działań bibliotek za zbyteczne. W drugim przypa[...]
EN During the last decade the research of the information wants of the users of academic libraries has been conducted and it shows the need of instruction and promotional action. It is proved both by the declared by the respondents needs as well as their recognition of promotional actions as unnecessar[...]
16
70%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 99-99
PL W żadnej innej europejskiej stolicy nie ma tylu dyplomatów, lobbystów (13 tys.) i korespondentów zagranicznych (1000) co w Brukseli. Większość z nich przyciąga Unia Europejska, czyli wielkie interesy i dobre urzędnicze pensje. Są tam i Polacy. Jest ich jednak stosunkowo niewielu, dlatego warto pozna[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 127-139
PL Opracowanie ma charakter "case study", którego celem jest przedstawienie założeń oraz efektów kampanii promocyjnej przeprowadzonej przez Politechnikę Białostocką w roku akademickim 2007/2008. Analiza dotyczy głównie działań promocyjnych skierowanych na docelowy segment rynku, którym jest rynek szkół[...]
EN The article is a case study, which aim is to present the assumptions and the results of the Politechnika Białostocka's promotion campaign run in the academic year 2007/2008. The analysis mainly refers to promotion activities focused on the target group, i.e. the market of post-gymnasium schools. The[...]
18
61%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 34-36
PL Przykłady ze świata dowodzą, że można i należy zieleń miejską traktować jako inwestycję. Pomijając oczywiste znaczenie roślinności w aspekcie ekologii, warto skupić się na jej społeczno-ekonomicznych zaletach.
19
61%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 32-33
PL Pojęcie „zieleń miejska” ma bardzo szerokie znaczenie. Odnosi się do obiektów o odmiennych cechach przyrodniczych, różnych obszarów i form. Podlega klasyfikacji wg takich czynników jak powierzchnia, sposób zagospodarowania i przeznaczenia, walory historyczne czy status społeczny. Jednak bez względu [...]
20
61%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Internet jest jednym z najprężniej rozwijających się mediów, dającym firmom ogromne możliwości zaistnienia, wejścia na nowe rynki zbytu, promowania swoich produktów i usług. Jednakże aby firma została zauważona i poprawnie wykorzystała możliwości jakie daje Internet, musi poznać narzędzia jakie on o[...]
EN The Internet is one of the fastest growing media which gives companies great op-portunities to extend their activity, enter new markets, promote their products and services. However if the company wants to be recognizable and correctly grasped the opportunities oflfered by the Internet, it must know[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last