Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promiennik podczerwieni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 6 237-238
EN Construction and working principle for radiators. Use of cata-dyne radiators in gas industry.
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 237--243
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania programu Dialux, służącego obliczeniom oświetleniowym, do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła przez promienniki podczerwieni. Przeprowadzono porównanie wyników symulacji dla prostego układu wymiany radiacyjnej otrzymanych z obliczeń teoretycz[...]
EN The article presents the proposal to use the program Dialux, for lighting calculations to simulate the radiative heat transfer by infrared heaters. A comparison of the simulation results for simple radiation system obtained from the theoretical calculations and simulations. In addition, shows the pr[...]
3
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 49-49
4
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 50-51
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 886-889
PL W pracy dokonano analizy wpływu parametrów geometrycznych i optycznych planarnej diody krzemowej na jej właściwości emisyjne. Przeprowadzono analizy teoretyczne oraz dokonano pomiarów emisyjności różnicowej, weryfikujących obliczenia. Wykonano badania wpływu parametrów impulsów sterujących oraz właś[...]
EN The paper presents the influence of geometrical and optical parameters of a planar silicon diode on its emissive properties, especially the maximal value of differential emissivity that can be achieved at 100°C operating temperature. The theoretical analysis was performed (Figs. 1, 2) and was [...]
6
75%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 9 40--42
PL W artykule omówiono zapisy dyrektyw dotyczących ekoprojektu, szczególną uwagę zwracając na przepisy odnoszące się do ogrzewaczy pomieszczeń. Scharakteryzowano systemy ogrzewania przez promieniowanie. Skupiono się głównie na urządzeniach do zastosowań komercyjnych, czyli promiennikach gazowych. Omówi[...]
EN In the article are discussed the Ecodesign directives, and particular attention is paid to regulation related to local space heaters. Radiation heating systems are also presented. The article focuses mainly on commercial local space heaters, meaning luminous and tube gas heaters. Ecodesign requireme[...]
7
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 178--181
PL Wykonano badania eksperymentalne stanu temperatury w strefach ekspozycji obrotowych i nieobrotowych promienników podczerwieni. Wykazano energooszczędny charakter obrotowego promiennika podczerwieni. W przypadku użycia grzejników obrotowych gradient temperatury powierzchni grzewczej jest mniejszy, al[...]
EN The experimental studies of temperature condition exposure zone of the rotary and non-rotational infrared heaters have been done. The energy-efficient nature of rotary infrared radiator has been established. In the case of using rotary heaters temperature gradient of the heating surface is lower but[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Znanych jest kilka metod określania minimalnej wysokości zawieszenia promienników ceramicznych - można ją obliczyć ze wzorów lub odczytać z tabel. Porównanie wyników daje jednak istotne rozbieżności, mogące decydować o niewłaściwym działaniu ogrzewania przez promieniowanie. Zaproponowano więc dość p[...]
EN A simple method has been suggested to determine the minimum height of the suspension of a gas infrared ceramic radiator with known dimensions of the heating plate, as a function of the temperature of the inner air. The method has been worked out on the basis of the radiation knowledge, taking into a[...]
9
63%
Diagnostyka
PL W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej obiektów sakralnych. Przedstawiono optymalne warunki mikroklimatu pomieszczeń przeznaczonych do ekspozycji obiektów zabytkowych. Poddano analizie metody diagnostyki zawilgocenia murów metodami nieinwazyjnymi. Przeprowadzono[...]
EN The article contains a description of sacral buildings wall dampness causes. It shows the optimal condition of internal microclimate regarding rooms designed to exhibit historical items. Analysed methods are diagnostic of wall moisture by non-invasive methods. The thermal image examination with the [...]
10
63%
Dozór Techniczny
2004 z. 3 65--69
11
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 3 43--46
PL Jednym z ważniejszych zagadnień polityki energetycznej UE i Ukrainy jest ekonomiczne użytkowanie energii. Skutecznym sposobem zapewnienia odpowiedniej regulacji temperatury w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie grzejników podczerwieni w systemach grzewczych. Dla zapewnienia odpowiednich param[...]
EN One of the important issues of energy policy of EU and Ukraine is an economical use of energy. The infrared heaters are an effective way to provide temperature regime in industrial premises. For providing microclimate parameters in industrial premises is important to consider simultaneously heating [...]
12
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2003 R. 32, z. 88 119--126
PL W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych niskotemperaturowego źródła promieniowania podczerwonego, przeznaczonego do zastosowania w nieruchomym imitatorze celu, wykorzystywanym w procesie szkolenia pododdziałów wojsk OPL wyposażonych w przenośne zestawy rakietowe.
EN Some results of the design works on a low temperature infrared radiation source designated for the deployment to an unmoveable imitator of a target, which could be used by the Air Defence Forces for personnel training on short range antiaircraft missiles, are presented in the paper.
13
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2016 Z. 273 125--132
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania programu Dialux, służącego obliczeniom oświetleniowym, do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła przez promienniki podczerwieni. Przeprowadzono porównanie wyników symulacji dla prostego układu wymiany radiacyjnej otrzymanych z obliczeń teoretycz[...]
EN The article presents the proposal to use the program Dialux, for lighting calculations to simulate the radiative heat transfer by infrared heaters. The comparison of simulation results for simple radiation system obtained from the theoretical calculations and simulations is presented. In addition, t[...]
14
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2017 nr 2(20) 83--90
PL Jedną z ważnych kwestii polityki energetycznej UE i Ukrainy jest oszczędne użytkowanie energii. Efektywnym sposobem zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie promienników podczerwieni. Główną zaletą tego sposobu ogrzewania jest to, że ogrzewa się [...]
EN One of the important issues of energy policy the EU and Ukraine is the economical use of energy. An effective way to provide temperature conditions in production facilities is the use of infrared heaters. The main advantage of them is that they heat only the areas where heating is required. The purp[...]
15
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2019 Nr 2 147--153
PL Celem badania jest opracowanie głównych elementów projektu dotyczących badania parametrów mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych oraz opracowanie i zastosowanie metody analizy geometrycznej zależności graficznych do oceny tych parametrów. Analiza porównawcza zależności graficznych wskazuje na znaczą[...]
EN The aim of the study is to find out, based on the project’s approach, the main components of the project on the research of the microclimate of industrial premises, and to substantiate, develop and apply a means of geometric analysis of the graphic dependencies of its parameters. A comparative anal[...]
16
63%
Materiały Budowlane
1998 nr 8 42-43
17
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule analizowano proces podgrzewania przed spawaniem paneli gazoszczelnych ścian wodnorurowych promiennikami podczerwieni, a także porównano tę metodę z opracowaną i opatentowaną technologią, opartą na użyciu wewnętrznych grzałek oporowych. Praca poparta jest eksperymentami w zakresie obu meto[...]
EN In this article there was made an analysis of methods of heating up gastight waterpipe walls of boiler before welding with infrared radiators and comparison with copyright technology, protected by patent, based on using inner resistance heating elements. This research was backed with experiments in [...]
18
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 5 14--17
PL W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej. Przeprowadzono termograficzne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem promiennika na podczerwień IR. Badaniom poddano murki z ceramicznej cegły pełnej, wykonane na różnych zaprawach. Moc znamionowa promiennika IR wynosiła 2[...]
EN The article reviews the causes of moisture presence in ceramic brickwork. Thermographic measurements were made using an infrared heater. The study involved walls made of full ceramic brick, built with the use of various mortars. The IR heater rated power was 250W. The article presents the heater’s c[...]
19
51%
Materiały Budowlane
1998 nr 8 36-37
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last