Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie ultrafioletowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 4 23-25
EN An number of colourless fibre-reactive UV-absorbers, derivatives of monochlorotriazine were synthesised in which 2,5-diaminobenzenesulphonic acid was substituted by more popular and less expensive 2,4-diaminobenzenesulphonic acid ("RH-acid"). Application properties of new auxiliaries as well as Ultr[...]
2
100%
Materiały Elektroniczne
PL Artykuł zawiera opis stosowanych obecnie konstrukcji i technologii fotodetektorów z GaN i AlGaN przeznaczonych do detekcji promieniowania ultrafioletowego oraz analizę wpływu parametrów fizycznych warstw epitaksjalnych GaN i AlGaN na właściwości tych fotodetektorów. Analiza dotyczy fotorezystorów, f[...]
EN The design and technology of ultraviolet photodetectors made of GaN and AlGaN have been reviewed. The influence of physical parameters of GaN and AlGaN epitaxial layers on properties of these photodetectors has been analyzed. Presented analysis concerns photoconductors, Schottky barrier photodetect[...]
3
88%
Farby i Lakiery
2015 nr 4 3--6
EN Concepts, which are able to slow down photochemical degradation processes, become more and more important for today’s protective coatings. For multilayer coatings on metal constructions, especially for automotive coating systems, it is mostly the primer or the e-coat layer, which shows the most seri[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 4 387-390
PL Tematyka artykułu dotyczy określenia możliwości i wskazania zakresu zastosowania w diagnostyce izolatorów liniowych i stacyjnych kamery rejestrującej promieniowanie ultrafioletowe. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez wyładowania niezupełne powie[...]
EN The scope of this paper considers possibility determination and application area indication of a camera for ultraviolet radiation recor-ding in diagnosis of linear isolators. Measurement results of ultraviolet radiation emitted by surface partial discharges (SPDs) generated on a bushing isolator mou[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Promieniowanie ultrafioletowe (uv) jest jednym z podstawowych czynników wpływających na starzenie izolatorów kompozytowych. Oddziaływanie ultrafioletu wpływa na izolację kompozytową i powoduje jej trwałą destrukcję, ze względu na mniejszą energię wiązań niż energia promieniowania. Zazwyczaj wysokoen[...]
EN Ultraviolet radiation (uv) is one of main factors influencing accelerated ageing of composite insulators. An exposure to that type of radiation causes permanent destruction of composite insulation, since its bond energy is usually less than radiation energy. Frequently, the high energy radiation exp[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 10 1029-1034
7
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W referacie omówiono źródła promieniowania optycznego oraz skutki oddziaływania poszczególnych rodzajów promieniowania, tj. ultrafioletowego, widzialnego i podczerwonego na organizm człowieka. Przedstawiono aktualne kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym oraz metody pomiarów całkowitego[...]
EN In this paper, we examine sources of optical radiation and the effects of interaction of specific types of optical radiation i.e. ultra-violet, visible and infra-red, on a human organism. Next, the current criteria for assessing optical radiation hazards and contemporary measurement methods for esta[...]
8
75%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 3 207--224
EN Furfural, chemical compound very harmful to human health and difficult to degrade, is used or generated in many industries, including petrochemical, paper, and oil refining industries. The study evaluates the performance of Fe-TiCh nanoparticles for the removal of furfural in the presence of sunligh[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1063--1068
PL W artykule przedstawiono wpływ przyspieszonego starzenia promieniowaniem ultrafioletowym (UV) na destrukcję powłok akrylowych, stosowanych w renowacji nadwozi samochodowych. Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego przyczyniło się do destrukcji struktury chemicznej tworzywa akrylowego oraz do z[...]
EN The paper discusses influence of accelerated ageing with UV radiation on destruction of acrylic coatings which are used to cars body renovation. Ultraviolet radiation action contributed to destruction of acrylic material chemical structure which resulted in coating thickness decrease and its hardnes[...]
10
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych starzenia wypraw cienkowarstwowych silikatowych i akrylowych. W badaniach użyto dwa rodzaje promieniowania ultrafioletowego UV-A i UV-B o różnej długości fali , ale o tym samym natężeniu. Badania przeprowadzono na 22 tynkach dobranych w 11 odpowiada[...]
EN The paper presents the influence of the ultraviolet radiation on colour of thin-layer materials in External Thermal Insulation Composite Systems. Fluorescent UV/Condensation Weathering Device used in this research. This device is a laboratory instrument for alternately exposing materials to fluoresc[...]
11
75%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2004 Z. 5 51--58
12
75%
Farby i Lakiery
2013 nr 2 3--8
EN In the past, UV-curing coatings were exclusively used in industrial processes. However, current developments aim at UV-curing floor coatings applied and cured on site. Up to now, this field of application has always been a case for room-temperature drying solvent or water based 1- and 2K systems. Th[...]
13
63%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 4 17-23
PL Celem pracy było zbadanie wpływu promieniowania UV na wartość swobodnej energii powierzchniowej powłoki poli(amidoestroimidowej). Właściwości fotoreaktywne nadano polimerowi przez wprowadzenie do struktury cząsteczkowej polimeru ugrupowań metakrylowych. Po naniesieniu polimeru na odpowiednio przygot[...]
EN The aim of the work was to investigate the influence of UV radiation on the value of free surface energy of poly(amidoestroimides) coatings. The photoreactive properties were given to a polymer by introducing into molecular structure methacrylic groups. The polymer was thermally imidized after appl[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu promieniowania ultrafioletowego (UVC) na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L). Obiektem badań były 132 rośliny ziemniaka średnio późnej odmiany Jelly, których wegetacja przebiegała pod osłoną tunelu foliowego. W doświadczeniu wykorzystan[...]
EN The aim of the paper was investigation of ultraviolet radiation (UVC) impact on the growth, development and cropping of potato plants (Solanum tuberosum L). 132 potato plants of medium late cultivar Jelly, vegetation of which was carried out under the plastic tunnel constituted the research object. [...]
15
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Coraz większa świadomość społeczeństwa, przywiązującego duża wagę do zdrowego stylu życia i diety wpływa na poszukiwanie doskonalszych technologii utrwalania. Ostatnio uznaniem cieszą się metody nie termiczne, a wśród nich ozonowanie i promieniowanie ultrafioletowe. Pomimo wielu zalet obu technik, p[...]
EN Increasing public awareness, attaching great importance to a health life style and diet influences on looking for more perfect preservation techniques. Last nonthermal methods get special attention, including ozonation and UV radiation. Despite the many advantages of both techniques, described in an[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 12 21-24
PL Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metod[...]
EN This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
17
63%
Polimery
2010 T. 55, nr 9 655-659
PL W wyniku przeprowadzonej syntezy otrzymano poli(amidoester) zawierający fotoczułe ugrupowanie cynamonowe; budowę produktu potwierdzono metodami FT-IR. Po naniesieniu zsyntezowanego polimeru na szklane podłoże, poddano go imidyzacji termicznej, a następnie napromieniano promieniowaniem UV z zakresu 2[...]
EN The synthesis of poly(amide-ester-imide) containing photosensitive cinnamate groups whose structure was confirmed by FTIR spectroscopy (Fig. 1.) has been presented. After deposition of the synthesized polymer on a glass support, it was subjected to thermal imidization (Fig. 2.) and then to UV irradi[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Praca zawiera wyniki badań wpływu promieniowania UV oraz temperatury na strukturę cząsteczkową wybranych materiałów polimerowych. Przyspieszone starzenie poliamidów oraz polipropylenu prowadzono przy użyciu komory klimatycznej Atlas Xsenon Weather Ometer serii Ci4000, stosując jako źródło promieniow[...]
EN In this work, the influence of UV radiation and temperature on the molecular structure of chosen polymeric materials was investigated . Accelerated weathering of polyamides and polypropylene was performed by means of the Atlas Xsenon Weather Ometer series Ci4000 climatic chamber, using filtered xeno[...]
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zasady oceny oraz metody określania bezpiecznych zakresów promieniowania optycznego emitowanego przez różne urządzenia oświetleniowe i specjalnego przeznaczenia. Przykładowo omówiono badanie pod tym względem poziomu promieniowania bakteriobójczego, bezpieczeństwa opraw i źródeł światła[...]
EN Principles of assessment and methods of determining the safe ranges of optical radiation emitted by various illumination and special-purpose devices. By way of example, examinations in this respect are discussed as regards the level of bactericidal radiation, the safety of lighting fittings and ligh[...]
20
63%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 9 30, 32--35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last