Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie mikrofalowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono syntezy poli(kwasu asparaginowego) (PKA) z kwasu asparaginowego, w warunkach promieniowania mikrofalowego, w środowisku węglanu propylenu, glikolu etylenowego oraz Rokafenolu N8P7. W wyniku polimeryzacji otrzymano polimery o budowie cyklicznej oraz liniowej. Synteza PKA w glikolu ety[...]
EN Poly(aspartic acid) was prepared by thermal from aspartic acid, under microwave irradiation, in propylene carbonate and ethylene glycol (solvents) and Rokafenol N8P7 (disperging agent). Polymerisation leads to polymers with cyclic and linear structures. PAA stnthesis in ethylene glycol gives polyes[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zastosowano technikę mikrofalową do syntezy poliestrów nienasyconych na drodze kopolimeryzacji tlenków olefin (epichlorohydryny z bezwodnikami kwasowymi (bezwodnik maleinowy i ftalowy). Kopolimeryzacja katalizowana była bezwodnym chlorkiem litu (LiCl). Syntezy przeprowadzono zarówno z użyciem promi[...]
EN A method of microvawe syntesis of unsaturated polyesters was presented. It was catalytic copolymerization of olefine oxides with (e.g. epichlorohydrin) and acid anhydrides (maleic and phtalic anhydrides) in the presence of anhydrous lithium chloride at catalyst. Microvawe reactor with frequency 2,45[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The mechanism of the Knoevenagel condensation has been studied. The research were focused on the influence of microwave irradiation on the reaction yield. Rate enhancement of the investigated reaction under microwave condition was observed.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano metodę modyfikacji stałych żywic epoksydowych, polegającą na wprowadzeniu niewielkiej ilości (0,002-0,2%wag) barwnika luminescencyjnego (7-dietylamino-3-karboksykumaryna), posiadającego grupy funkcyjne zdolne do chemicznego wbudowania się w strukturę żywicy epoksydowej. Wielocząs[...]
EN The method of synthesis of solid epoxy resins for photoluminescent devices was proposed. The process is based on polyaddition of low-molecular-weight epoxy resin, bisphenol A and a little amount of coumarin derivative. For this purpose, 7-diethylaminocoumarin carboxylic acid, was used as a strong an[...]
6
80%
Wiadomości Chemiczne
EN In the last few years there has been a growing interest in the use of microwave heating in organic synthesis. The use of such nonconventional reaction conditions reveals several features like: a short reaction time compared to conventional heating, ease of work-up after a reaction, and reduction in [...]
7
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2010 T. 15, nr 4 109-115
PL Opisano wpływ promieniowania mikrofalowego na przebieg reakcji bromowania wybranych bis-pirazolo[3,4-b; 4',3'-e]pirydyn przy użyciu promieniowania mikrofalowego. Uzyskane wyniki porównano z reakcjami przeprowadzonymi w warunkach klasycznych.
EN The bromination reaction of several bis-pirazolo[3,4-b;4',3'-e]pyridines under microwave irradiation are described. The results were compared with analogous reactions conducted under classical conditions.
8
70%
Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2003 nr 3-4 8-12
PL Możliwość wykorzystania energii mikrofalowego pola elektromagnetycznego w procesie zgrzewania tworzyw termoplastycznych istnieje w zasadzie od czasu wynalezienia pierwszego magnetronu w roku 1940. Niemniej jednak pierwsze publikacje, dotyczące prób praktycznego wykorzystania źródeł promieniowania mi[...]
9
70%
Ekotechnika
2006 nr 2 27-30
10
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie soli kwasu poliasparaginowego, przez hydrolizę tego kwasu. Z kolei kwas poliasparaginowy otrzymano prowadząc polimeryzację termiczną kwasu asparaginowego i aminomaleinowego "w stopie" oraz w rozpuszczalniku, wykorzystując promieniowanie mikrofalowe.
EN The goal of the investigation was to obtain salts of poly(aspartic acid) by its hydrolysis. In turn, poly(aspartic acid) was prepared by thermal polymerization of aspartic and maleic acid salts. The polymerization reactions were carried outin "melt" solutions under microwave irradiation.
11
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań badanie przyrostu biomasy rośliny ziemniaka, w trakcie okresu wegetacji, wyrosłych z sadzeniaków napromieniowanych mikrofalami. W doświadczeniu wykorzystano bardzo wczesną odmianę ziemniaka Felka Bona której sadzeniaki napromieniowano mikrofalami. Stwierdzono isto[...]
EN The work presents the results of tests of the increase of biomass during the vegetation period for potato plants grown from seed-potatoes irradiated with microwaves. In the experiment, a very early variety of Felka Bona was used, whose seed-potatoes were irradiated with microwaves. It was found that[...]
12
61%
Polimery
PL Ogrzewanie mikrofalowe ma wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. Jednak większość materiałów polimerowych jest transparentna dla promieniowania mikrofalowego. Inaczej jest w przypadku poliuretanów, które absorbują mikrofale wystarczająco, aby można było je efektywnie ogrzewać. Efekt [...]
EN Microwave heating has a number of advantages over the conventional method. However, most thermoplastics are relatively transparent for microwave irradiation. In the case of polyurethanes, these materials absorb microwaves to a sufficient extent to be heated. This effect can be enhanced by the use of[...]
13
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia współczynnika fali stojącej, będącego miarą skuteczności pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego przez materiały formierskie. Wstępne badania z wykorzystaniem mikrofalowej linii szczelinowej wykazały, że odlewnicze piaski kwarcowe[...]
EN In the paper, a research on determining the standing wave ratio as a measure of electromagnetic absorbing capacity of moulding materials is presented. Preliminary tests that have been performed using a microwave strip line showed that high-silica, chromite and magnesite moulding sands are characteri[...]
14
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 381-392
PL Przeprowadzone badania udowodniły, iż ogrzewanie mikrofalowe w sposób idealny nadaje się do utrzymania stałej wysokiej temperatury we wnętrzu reaktora fermentacyjnego. Umożliwia ono uzyskanie pełnej kontroli nad warunkami termicznymi w reaktorze. Biorąc pod uwagę sposób dostarczania promieniowania p[...]
EN This study analysed the possibility of applying electromagnetic microwave radiation to stimulate the temperature conditions in the process of anaerobic decomposition and the effect of the selected technological solutions on the final results. The experiments were divided into two stages. In the firs[...]
15
61%
Polimery
PL W reaktorze mikrofalowym przeprowadzono reakcje syntezy poli(kwasu asparaginowego) otrzymując jego cykliczną formę tj. poliimid kwasu bursztynowego [PSI, wzór (IV) na schemacie A], który następnie poddawano alkalicznej hydrolizie w obecności NaOH uzyskując formę liniową będącą solą sodową poli(kwasu[...]
EN The reactions of poly(aspartic acid) syntheses were carried out in the microwave reactor. The cyclic form obtained, i.e. polysuccinimide [PSI, formula(IV) in Scheme A] was then subjected to alkaline hydrolysis in the presence of NaOH to reach finally the linear form, sodium salt of poly(aspartic aci[...]
16
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 3 30-33
17
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule scharakteryzowano najbardziej znane kopolimery kwasu asparaginowego, jednego z najważniejszych związków biodegradowalnych. Na szczególną uwagę zasługuje opracowana w Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych metoda otrzymywania PKA i jego pochodnych z zastosowaniem promieniowania m[...]
EN Aspartic acid has a great importance as biodegradable compound and this paper characterize its the most known copolymers. In the Department of Chemistry and Technology of Polymers, Cracow University of Technology a method of synthesis poly(aspartic acid) and its derivatives was developed. It is an a[...]
18
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 10 20-21
19
61%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A new method of synthesis of high-molecular-weight epoxy resin (HMWER) with desired epoxy-groups content, according to so-called advancement" process was described. It is based on polyaddition of 4,4'-Isopropylidenediphenol (BPA) to a low-molecular-weight epoxy resin (LMWER) under microwave irradiat[...]
20
61%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 8 888-890
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last