Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 5 13-19
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono próbę zastosowania teorii wymienników wieloczynnikowych do modelowania pola temperatury w komorze pieca przepychowego. W rozpatrywanym modelu piec przepychowy traktowano jako wymiennik przeciwprądowy, czteroczynnikowy gdzie czynnikami są wsad, spaliny oraz woda chłodząca. Radia[...]
EN The paper presents an application of theory of poly-stream heat exchangers to modelling temperature field in pusher type furnace chamber. The furnace is analysed as counter-current, four-stream heat exchanger, where the following components are taken in to account: bath, combustion gases and cooling[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono zweryfikowany model obliczeniowy oddziaływania cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na budynek. Model umożliwia obliczenie natężenia promieniowania cieplnego docierającego do powierzchni poziomych oraz nachylonych do 90 %, dla różnych warunków pogodowych, w funkcji standard[...]
EN Rational use of thermal energy requires among the other construction of suitable mathematical model allowing calculation of energy consumption within a period of a year. In such models local meteorological data including data on environmental thermal radiation should also be taken into consideration[...]
4
80%
Świat Szkła
PL Szkło całkowicie opanowało budownictwo komercyjne, np. jako materiał wykorzystywany w elewacjach wielkich biurowców. Obecnie także prywatni inwestorzy coraz częściej zamawiają projekty budynków z przeszklonymi ścianami zewnętrznymi. Stwarzają one poczucie dużej przestrzeni i komfortu, jaki zapewnia [...]
5
80%
Świat Szkła
PL Budynki muszą spełniać wymagania podstawowe, w tym między innymi także wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. W dokumentach Unii Europejskiej [1], [2] bezpieczeństwo pożarowe (wymagania podstawowe Nr 2) zdefiniowano następująco: obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i wyko[...]
6
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2003 nr 3 18-21
PL W arykule przedstawione zostały zagadnienia promieniowania cieplnego, w tym podstawowy model tego promieniowania - promieniowanie czarne, wraz z odniesieniem do niego promieniowania ciał rzeczywistych. Dalej przedstawiono emisję promieniowania z powierzchni dyfuzyjnych, a następnie rozważono problem[...]
7
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2000 nr 15 129-142
PL W referacie przedstawiono wyniki pomiarów rozkładów temperatury powierzchni wewnątrz kabin operatorów wozów samojezdnych. Wyznaczono średnie wartości temperatur promieniowania cieplnego wnętrza kabin. Na podstawie parametrów fizycznych powietrza określono stan warunków klimatycznych we wnętrzu kabin[...]
EN The results of the temperature distribution measurements inside the operator cabins of the mine trucks are presented in the paper. The average temperature values of the heat radiation inside the cabins were calculated. On the basis of the physical parameters the climate conditions inside cabins with[...]
8
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 687-692
PL Przeprowadzono analizę wpływu emisyjności powierzchni ścian na przepływ ciepła w trój i czteroelementowym modelu pieca komorowego. W opracowaniu wzięto pod uwagę materiały ogniotrwałe o różnej emisyjności i różnych oporach cieplnych.
EN An analysis of the influence of wall emissivities on heat transfer in three- and four-surface model of chamber furnace has been carried out. In the work the refractory materials of different emissivities and heat resistances have been taken into consideration.
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 725-732
PL Emisyjność ciał zależy od wielu czynników, a w szczególności od zakresu spektralnego fali którego dotyczy oraz temperatury powierzchni emitującej promieniowanie cieplne. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu zewnętrznych warunków na wynik pomiaru. Zaproponowano sposób oraz przeprowadzono oblicz[...]
EN Emissivity of the bodies depends on many parameters but especially on wavelength spectral range and temperature of the surface emitting the radiation. The aim of the work was the analysis of the influence of external conditions on measurement results of emissivity. For the evaluation of sensitivity [...]
10
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2000 nr 3 34-37
11
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 39-49
PL Wyznaczanie średniej temperatury promieniowania cieplnego otoczenia (na przykład wyrobiska górniczego)polega na pomiarze średnich temperatur powierzchni otoczenia i obliczeniu współczynników kątowych (konfiguracji) tych powierzchni w stosunku do obserwatora. Tradycyjny sposób obliczeń jest bardzo pr[...]
EN Marking of average radiant temperature of environment (for example mining gallery) it depends on measurement of average temperatures of surfaces and calculation of angular coefficients (coefficient of configuration)of there surfaces in regulation to observer. Graphs, in relationship with what comput[...]
12
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1443-1448
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań startu konwekcji naturalnej w warstwie wody nad powierzchnią ogrzewaną radiacyjnie poprzez tę warstwę. Wobec pochłaniania energii promieniowania przez wodę powstaje w niej gradient temperatury, przeciwny do gradientu prowadzącego do powstania konwekcji. Pokazano wy[...]
EN Selected results of the investigation of the onset of natural convection in a water layer above a surface irradiated through this layer have been presented. Because of radiation absorption in the water layer, the temperature gradient appears in this layer, opposite to the one causing the onset of co[...]
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1371-1378
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych podczas spalania lekkiego oleju opałowego oraz obliczonych na ich podstawie wybranych parametrów promienistej wymiany ciepła w komorze spalania. Analizowano kierunek i zakres wpływu stosunku nadmiaru powietrza oraz ilości powietrza rozp[...]
EN Results of experimental investigations of light fuel oil combustion process as well as calculated values of radiative heat fluxes inside combustion chamber are presented. Influence of two combustion parameters: air excess ratio and amount of atomizing was examined. Within varied range of above param[...]
14
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 3 8-12
PL Zaprezentowano wyniki pomiarów i obliczeń parametrów decydujących o intensywności promieniowania cieplnego płomieni olejowych. Analizowano wpływ stosunku nadmiaru powietrza oraz warunków rozpylania na następujące parametry uzyskiwanych płomieni: temperatura, rozmiary, emisyjność i emisja własna prom[...]
EN Results of measurements and calculations of oil flame parameters influencing heat radiation intensity are presented. Following flame parameters were analyzed: temperature, size, emissivity and emission of radiation. Influence of two parameters of combustion process: air excess ratio and atomization [...]
15
80%
Materiały Budowlane
2000 nr 3 70-71
16
70%
Archives of Civil Engineering
PL W zagadnieniu związanym z racjonalnym użytkowaniem energii cieplnej w budynkach jednym z istotnych problemów jest konstruowanie odpowiednich modeli obliczeniowych bilansujących zużycie tej energii w skali roku. Modele te powinny uwzględniać, między innymi, odpowiednio przetworzone i zinterpretowane [...]
EN Rational use of energy in buildings requires, among the other things, the construction of suitable mathematical models allowing calculation of energy consumption within the period of a year. The models should take into account properly transformed and interpreted local meteorological data including [...]
17
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono trójwymiarowy model numeryczny wymiany ciepła w czasie nagrzewania wsadu w piecu przepychowym przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Radiacyjną wymianę ciepła w komorze pieca realizowano opierając się na metodzie strefowej. Strumień energii radiacyjnej docierającej do [...]
EN Three dimensional numerical heat transfer model of the charge heating in the pusher furnace based on finite element method has been presented. The zone method was used in modelling the radiation heat transfer in the furnace chamber. The radiation energy flux which reaches the surface of the hot char[...]
18
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2010 Vol. 15, no 4 1185-1203
EN The effects of thermal radiation and suction/blowing on an axisymmetric flow and heat transfer of a micropolar fluid over a vertical slender cylinder are analyzed. The partial differential equations governing the flow and heat transfer have been transformed to ordinary differential equations by usin[...]
19
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
20
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The present paper deals with the study of momentum and heat transfer characteristics in a visco-elastic fluid flow over an impermeable stretching sheet. Where the flow is generated due to linear stretching of the sheet and influenced by a uniform magnetic field applied vertically in the flow region.[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last