Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono proces budowy urządzenia, służącego do podejmowania ładunków wybuchowych, począwszy od projektu, poprzez obliczenia wytrzymałościowe, wykonanie prototypu oraz przeprowadzeniu na nim badań funkcjonalnych. Urządzenie docelowo zamontowane jest na samochodzie o podwyższonej ochroni[...]
EN The paper present the process leading to the construction of an apparatus which would be used to pick up explosive devices. The process is depicted starting from the design, through resistance calculations, prototype manufacture to operational tests of the prototype. The device is to be mounted onto[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy konstrukcyjne dotyczące projektowania hal przemysłowych o dużych wymiarach rzutu zabudowy, realizowanych na terenach objętych wstrząsami pochodzenia górniczego. Omówiono charakterystykę terenu para-sejsmicznego, na którym projektowano obiekty fabryczne, a także[...]
EN The paper shows few structure problems related to design of an industrial buildings occupying the large area of the parasejsmic site. The geological and mining characteristic of the parasejsmic zone was discussed. Structural modeling and optimization problems important for proper design and solution[...]
3
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The theory of Constructional Similarity bases on the theory of physical similarity. The pattern construction is a model in the theory of constructional similarity. The essence of this work is to choose such constructional features of the new designed constructional means to obtain the identical stat[...]
4
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Podwozia lotnicze są jednym z podstawowych układów funkcjonalnych statków powietrznych, bez którego niemożliwe byłoby ich użytkowanie. Mogą przybierać różne formy w zależności od przyjętych parametrów. Wiropłatowe statki powietrzne wymagają specyficznej funkcjonalności podwozi, którą autorzy postara[...]
EN Aircraft landing gear is one of essential functional system of the aircraft without which it would be impossible to use one. Landing gears can be in built in different forms in order to meet design assumptions. Rotorcrafts are the aircrafts requiring specific functionality from the landing gears whi[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 137-138
PL Ocena jakości procesu projektowo-konstrukcyjnego pełni funkcję sygnalizatora, który informuje o niebezpieczeństwie powstania niezgodnego obiektu mechanicznego poprzez zastosowanie niewłaściwych metod, narzędzi, badań lub też niewłaściwie dobrany zespół konstruktorów. Biorąc pod uwagę dynamiczne temp[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
7
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 18-29
PL W referacie sformułowano metodę uwzględniania niepewności typu rozmytego w obliczeniach wytrzymałościowych. Scharakteryzowano niepewność typu rozmytego i podano sposób uwzględniania niepewności tego typu za pomocą liczb rozmytych. Przedstawiono sposób obliczeń i interpretacji wyników. W tym celu pod[...]
EN In this paper the way of consideration fuzzy uncertainty in resistance calculations is presented. Fuzzy uncertinty is characterised. The method of description such uncertainty is given. The paper presents the method of fuzzy resistance calculations and their results' interpretation. Definition of t[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy opisu wyników projektowych i badawczych dotyczących opracowania mechaniki interwencyjno-inspekcyjnego robota mobilnego, wyposażonego w manipulator i platformę mobilną z gąsienicowym układem jezdnym. Projekt mechaniki robota został zrealizowany w Przemysłowym Instytucie Automatyki i P[...]
EN This paper describes the Works performed in creation of mechanics of the mobile traced surveillance robot known as the SR-INSPECTOR mainly intended for police work. Project of mechanics includes: the conceptual design of mechanical structure and driving system of the whole robot, design of mechanica[...]
9
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 10 83-84
10
80%
Drogi i Mosty
2010 nr 2 73-86
PL Przedstawiono zasady wymiarowania zbrojeń geosyntetycznych w oparciu o przepisy EC 7 z dostosowaniem do polskich uwarunkowań, W dużej części przejęte zostały zalecenia zawarte w Instrukcji ITB 429/2007, dotyczące sposobu prognozowania długoterminowej wytrzymałości obliczeniowej i charakterystycznej [...]
EN The paper presents design rules of geosynthetic reinforcements based on the regulation of EC 7 with the adaptation to the Polish conditions are presented. Especially, the recommendations given in the Instruction 429/2007 published by ITB (ITB - Building Research Institute in Warsaw) concerning the e[...]
11
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 5 11--16
12
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 4 27--28
13
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 1-2 66--68
PL Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od pięciu lat przez fińską firmę Tekla. Jego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów inwestycji przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures. W 2014 roku do wydani[...]
14
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 7 19--20
15
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy dokonano krytycznego przeglądu prac dotyczących klasycznego podejścia do nauki o projektowaniu i metodologii projektowania. Zaproponowano nieklasyczne podejście dotyczące komputerowego wspomagania koncepcyjnych faz procesu projektowania maszyn. Podejście to polega na zastosowaniu we wspomaga[...]
EN The critical revue of papers devoted classical approach to theory of design and design methodology is presented. The non classical approach to computer support of conceptual work in initial steps of machinery design process is proposed. This approach is based on application the virtual reality techn[...]
16
70%
Świat Szkła
17
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 83-87
PL W artykule omówionometody analizy i sprawdzania warunku stanu granicznego nośności zbrojonych zginanych belek, belek wysokich i tarcz. Przedstawiono warunki geometryczne kształtowania tego rodzaju elementów. Szczegółowo opisano założenia przyjmowane przy projektowaniu elementów zginanych i mimośrodo[...]
EN Structure analysis and ultimate limit state verification of reinforced masonry beams, deep beams and panels subjected to bending are discussed in the article. Geometric requirements for this type of masonry members are described. Assumptions taken into account in the design of bending and eccentrica[...]
18
70%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 2 98-100
PL Optymalizacja topologiczna jest metodą kształtowania konstrukcji o największej sztywności przez optymalne rozmieszczenie materiału o stałej objętości. Omówiono przykłady optymalizacji topologicznej tarcz sprężystych pracujących w płaskim stanie naprężenia oraz cienkich, sprężystych, warstwowych płyt[...]
EN The topological optimization method permits making structures of greatest rigidity by optimal location of constant volume material. The examples of topological optimization such as elastic plates in 20 states of stresses and thin, elastic multilayer shell and plates.
19
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 8 20--23
20
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 2 20--24
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last