Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie inżynierskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono proces budowy urządzenia, służącego do podejmowania ładunków wybuchowych, począwszy od projektu, poprzez obliczenia wytrzymałościowe, wykonanie prototypu oraz przeprowadzeniu na nim badań funkcjonalnych. Urządzenie docelowo zamontowane jest na samochodzie o podwyższonej ochroni[...]
EN The paper present the process leading to the construction of an apparatus which would be used to pick up explosive devices. The process is depicted starting from the design, through resistance calculations, prototype manufacture to operational tests of the prototype. The device is to be mounted onto[...]
2
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono projekt mechanicznego urządzenia trałującego, począwszy od koncepcji, przez budowę modelu geometrycznego i obliczenia wytrzymałościowe, aż do wykonania modelu rzeczywistego. Kołowy pojazd wyposażony w omawiane urządzenie będzie służył do trałowania naciskowego dróg, w których m[...]
EN The paper present the whole process of designing a mechanical mine-clearing roller. starting from the concept, through geometric model and resistance calculations to the prototype manufacture. The vehicle onto which the roller will be mounted will be used in order to keep the roads traversable and c[...]
3
80%
Mechanik
PL W pacy pokazano przykład procesu projektowania nowego kościoła przeznaczonego dla Twierdzy Modlin, realizowanego z wykorzystaniem programów komercyjnych, ogólnie dostępnych i wykonanych przez autora. Do sporządzenia dokumentacji rysunkowej wykorzystano program AutoCAD 2010, natomiast do obliczeń kon[...]
EN In the paper is shown an example of designing process of new church for Fortress Modlin realised with application of some commercial programs, accessible on market and own elaborated by author. For preparation of drawing part of documentation was used Auto CAD 2010 and for calculations of the buildi[...]
4
80%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono analizę koncepcyjną i wyniki analiz inżynierskich podstawy z mechanizmami posuwów treningowej tokarki CNC. Projekt tworzony był przy założeniu modułowej budowy urządzenia. Pozwala to na zespołową pracę w czasie konstruowania maszyny oraz na łatwą modyfikację poszczególnych p[...]
EN Conceptual analysis and engineering analysis results of the bed together with feed mechanisms of the training CNC lathe were presented in this paper. Design was created with assumption of the device’s modular construction. Such approach to the construction allows for group work during the machinery [...]
5
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy dokonano krytycznego przeglądu prac dotyczących klasycznego podejścia do nauki o projektowaniu i metodologii projektowania. Zaproponowano nieklasyczne podejście dotyczące komputerowego wspomagania koncepcyjnych faz procesu projektowania maszyn. Podejście to polega na zastosowaniu we wspomaga[...]
EN The critical revue of papers devoted classical approach to theory of design and design methodology is presented. The non classical approach to computer support of conceptual work in initial steps of machinery design process is proposed. This approach is based on application the virtual reality techn[...]
6
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 4 6--9
7
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono proces projektowania dla tablicowego systemu czujnika zbliżeniowego, który może być użyty do sterowania lub prowadzenia pojazdu niedowidzącego pacjenta (PNP), aby uzyskać ultradźwiękowe monitorowanie pobliskich obiektów prowadzącego do ich rozpoznawania oraz lokalizowania. Cele[...]
EN The paper discusses a design process for proximity sensors that can be used to steering or guide the Blind Patient Vehicle (BPV,) to obtain ultrasonic monitoring of the nearby object leading to their recognition and localization. The objective of this paper was to develop an iterative process of eng[...]
8
61%
Journal of Applied Computer Science
EN A new approach to a design process, which uses hierarchical hypergraph representations of object structures, is described. The representations are generated and modified by hypergraph operations discussed here. Hierarchical hypergraph grammars, which govern the composition of elements into objects, [...]
9
61%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono i opisano zmiany jakościowe, jakie zaszły w projektowaniu inżynierskim konstrukcji budowlanych na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Dzięki powszechnemu dostępowi do komputerów i rozwojowi oprogramowania narzędziowego problemy optymalizacji, które w latach siedemdziesią[...]
EN This article presents and describes some qualitative changes that have occurred in the engineering design of building structures over the last forty years. With widespread access to computers and the development of software tools, optimization problems, which in the nineteenseventies were solved ana[...]
10
61%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 4 54--56
PL UGS, lider rynku PLM (PLM - zarządzanie cyklem życia produktu) oraz czołowy dostawca oprogramowania i usług dla branży CAD, anonsuje wprowadzenie na rynek nowej, 17. wersji programu Solid Edge - wiodącego systemu łączącego wspomaganie projektowania inżynierskiego (CAD) z zarządzaniem cyklem życia pr[...]
11
61%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 5 9--13
12
61%
Logistyka
2014 nr 6 3650--3656
The article analyzes the generalized structure of the design process indicating places where decisions are made, especially on the basis of previously established requirements. Importance of the evaluation procedure multivariate solutions was pointed out. The procedure may contribute to the effectiv[...]
PL W artykule przeprowadzono analizę uogólnionej struktury procesu projektowego wskazując miejsca, w których podejmowane są decyzje, szczególnie w oparciu o założone wcześniej wymagania. Wskazano na istotne znaczenie procedury oceny wielowariantowych rozwiązań, która może przyczynić się do efektywnego [...]
13
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this study was to explore how to combine laminate panels with a steel plate. The resulting sample composite panels were assembled with steel plate using two types of joints: with rivets and a rivet nuts. The analysis was carried out using resistance strain gauges. The results wil[...]
14
51%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 2 42--48
PL Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania umożliwiającym dostęp na żądanie do konfigurowalnych zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie jest to jedna z najszybciej i najintensywniej rozwijanych technologii informatycznych, która jest wprowadzana do coraz szerszych obs[...]
EN Cloud computing is a model for on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Currently it is one of the fastest and most intensively developed Information technology which is introduced into the more and more areas of human activity. Of particular interest is the app[...]
15
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this article an attention to environmental aspects, especially the necessity of recycling usage in the engineering design was paid. Design/methodology/approach: In the paper characteristic of engineering design and individual stages of this process, tools which designer uses to its reali[...]
16
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2008 T. 3 35-48
EN The aim of this paper is to remind the set of theoretical problems of contact which are the basis for formulating and verification of the contemporary approximate methods of contact mechanics of real bodies.
17
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main purposes of the paper are to discuss designing and exploitation problems of machines used in strip mines and investigation of its reasons based on steering frame brake-down of the dumping conveyor. Design/methodology/approach: Numerical and experimental approach was used to investi[...]
18
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of this paper is improved dynamic vibration absorbers design with taking into accout complex rotating machines dynamic. Design/methodology/approach: The numerical schemes row is considered for the complex vibroexitated constructions. Methods of decomposition and the numerical [...]
19
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is optimization of a control strategy used in a seal fatigue tester. Design/methodology/approach: Analytical approach has been applied to get an understanding of a heat exchange process. It is required to optimize the control process algorithm. Findings: The initial con[...]
20
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper describes the first step of a project that aims to improve the design and placement of dental prostheses through an in-depth analysis of jaw movement. This analysis requires prior obtaining quality digital models of all elements involved in the movement. The paper describes the p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last