Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie geotechniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 4 286--292
PL Propozycja dostosowania polskiej klasyfikacji gruntów według PN-B-02480:1986 do nomenklatury wymaganej przez PN-EN ISO 14688-1:2006. Sugestia dopuszczenia do stosowania w ramach PN-EN ISO 14688:2006 polskiej klasyfikacji gruntów poprzez umieszczenie w załączniku krajowym tej normy.
EN A new proposal of adjusting Polish soil classification in accordance with Polish Standard PN-B-02480:1986 to the nomenclature of Polish Standard PN-EN ISO 14688-1:2006. A suggestion for using Polish soil classification (after small changes) in PN-EN ISO 14688:2006 as a local Polish Enclosure to the [...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 6 350-357
PL Obowiązująca dotąd w zakresie projektowania geotechnicznego norma polska PN-81/B-03020. Norma europejska, czyli EUROKOD 7. Różnice w ujęciu stanów granicznych w obu normach. Istotniejsze różnice między obu normami.
EN Present Polish code PN-81/B-03020 for geotechnical design. European code EUROCODE 7. Differences in the approach to ultimate states and to other geotechnical problems.
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 3 163-169
PL Zastosowanie analizy Bayesowskiej w projektowaniu geotechnicznym do oceny i określenia wartości charakterystycznych właściwości podłoża projektowanej budowli. Przykłady zastosowań analizy Bayesowskiej. Podejmowanie decyzji metodą statystyczną Bayesa w geotechnice.
EN Application of Bayesian approach in the geotechnical design related to the evaluation and determination of characteristic values of soil properties for the designed structure. Examples. Decision making process in geotechnics using Bayes statistical theorem.
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 3 159-163
PL Zastosowanie programu PLAXIS. Kryteria wytrzymałościowe. Rodzaje proponowanych tematów projektów. Wnioski.
EN Implementation of PLAXIS software. Strength criteria. Types of project problems proposed. Conclusions.
5
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 2 99-105
PL Omówienie zakresu i zasad projektowania konstrukcji oporowych według nowej normy europejskiej EN 1997-1. Analiza zmian i zakresu niezbędnych działań związanych z wdrożeniem normy do warunków polskich.
EN Discussion on the scope and principles for a design of reining structures according to EN 1997-1 Eurocode. An analysis of changes and the range of necessary activities related to implementation of the code to Polish conditions.
6
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 5 702—705
PL Warunki brzegowe dla projektów budowlanych w zakresie posadawiania budowli w skomplikowanych warunkach gruntowych, takich jak np. rejon Delty Wisły oraz obszary morskie. Formalne sprawy związane z zakresem i rodzajem dokumentacji niezbędnej dla ustalenia tych warunków. Zalecenia do rozpoznania podło[...]
EN Building project boundary conditions of foundation in terms of complex soil condition such as – Vistula River estuary and offshore areas. The requirements of formal conditions related with range and types of soil investigation. Recommendations for the soil investigation based on the long-term experi[...]
7
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2017 nr 2 70--77
PL Niezawodność ławy fundamentowej oceniona probabilistycznymi metodami trzech poziomów. Wyznaczenie nośności metodą poziomu I, na podstawie Eurokodu 7. Obliczenia wykonywane metodami poziomu II (PEM) i III (symulacja Monte Carlo). Analiza ilościowa przeprowadzona metodą PEM w celu zbadania wpływu zmie[...]
EN The bearing capacity analysis of a strip footing evaluated using three levels of reliability methods. Determination of bearing capacity by the first level, based on Eurocode 7. Computations performed using the second (PEM) and third level (MC) methods. Quantitative analysis conducted using PEM, aimi[...]
8
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2017 nr 4 176--185
PL Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego. Możliwości wyznaczenia przemieszczeń konstrukcji. Porównanie podejść projektowych według zaleceń Eurokodu 7, instrukcji ITB 429/2007, BS 8006, EBGEO i FHWA.
EN Verification of the serviceability limit state condition of the retaining structure reinforced with geosynthetics. Approaches to determining displacements of the structure. Comparison of design approaches according to recommendations: Eurocode 7, ITB 429/2007, BS 8006, EBGEO and FHWA.
9
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2005 nr 1 16-22
PL Terenowe i laboratoryjne badania gruntów nienasyconych. Opis konstrukcji aparatów do badań oraz metodyki badań. Przykłady wyników pomiarów i ich interpretacji. Analiza wyników badań i zalecenia praktyczne.
EN Field and laboratory investigations of unsaturated soils. Description of test apparatuses testing methodology. Examples of the test results and its interpretation. The analysis of the results and practical recommendations.
10
100%
Geologos
2007 Vol. 11 557--564
PL Problem zapewnienia jakości dokumentacji geologicznych lub geotechnicznych wykonywanych dla potrzeb projektowania budowlanego rzadko podnoszony jest w dyskusjach na temat bezpieczeństwa i jakości projektowania. Wadliwie wykonana dokumentacja geotechniczna może owocować wieloma problemami natury orga[...]
EN The quality assurance for geological and geotechnical surveys undertaken for the sake of the building industry rarely plays an important rule in discussions about safety and quality. The deficiently prepared geotechnical survey may result in many problems from the point of view of organization; seco[...]
11
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2019 nr 6 276--279
PL Zmiany poglądów na temat infrastruktury. Nowe rozwiązania materiałowe. Problemy posadowienia obiektów. Znaczenie badań przedprojektowych. Nowe wyzwania.
EN Changes in views on infrastructure. New material solutions. Questions of fondations. The importance of pre-project studies. New challenges.
12
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 737-740
PL Podano ogólne informacje dotyczące stanu w zakresie normalizacji w dziedzinie geotechniki. Zwrócono uwagę na podstawowe zasady współczesnego projektowania, a także na problemy wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntu.
EN General information relative to the state of art in standardization in the field of geotechnics is presented. The attention was paid on the basic principles of contemporaneous designing and also on the problems with estimation of soil strength parameters.
13
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 5 721--727
PL Podstawy prawne obowiązku stosowania przepisów Eurokodu 7 w polskim prawie budowlanym. Obowiązujące prawnie w Polsce rodzaje dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich i kwalifikacje osób uprawnionych do ich wykonywania. Zakres merytoryczny poszczególnych dokumentacji w poszczególnych [...]
EN The legal basis for the obligation to apply the provisions of Eurocode 7 in the Polish construction law. The current legally in Poland types of geotechnical engineering-geological documentations and qualifications of the persons entitled to them. The substantive scope of individual professional docu[...]
14
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 3 305--310
PL Porównanie trzech programów powszechnie stosowanych w projektowaniu geotechnicznym: Plaxis, Z _Soil oraz GeoStudio. Ich ocena pod względem możliwości modelowania konstrukcji oraz prostoty i intuicyjności użycia. Porównanie szybkości wprowadzenia modelu do programu oraz relację między stopniem złożon[...]
EN The comparison of software commonly used in geotechnical calculations: Plaxis, Z_Soil and GeoStudio. Their evaluation in terms of modelling procedures concerning the ground and structures as well as simplicity and intuitiveness of use. A comparison of the speed of inputting model into the program an[...]
15
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2017 nr 5 232--241
PL Opis i analiza uszkodzeń nasypu drogi posadowionej na słabonośnym podłożu gruntowym. Charakter uszkodzeń, warunki geotechniczne, sposób wzmocnienia podłoża gruntowego metodą iniekcji rozpychającej. Pomiary terenowe i analizy numeryczne nierównomiernego osiadania. Określenie przyczyn uszkodzeń i spos[...]
EN Description and analysis of damage of road embankment based on weak soil. Nature of damage, geotechnical conditions, soil improvement by compaction grouting method. In situ measurement and analytical analysis of uneven settlement. Determination of reasons for the damage and methods of repair works.
16
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2019 nr 2 69--75
PL Ogólny pogląd i analiza metod oceny sztywności pali. Wydzielanie stref o odmiennej sztywności pali. Przykład oszacowania osiadania i rozkładu sztywności pali pod oczepem podpory mostu.
EN Evaluation of pile stiffness using analytical and numerical methods. Application of static pile tests results. Approaches for calculation settlement and stiffness of piles in groups. Implementation of piles in structural design models. Example of calculation bridge support pile cap.
17
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2019 nr 2 64--69
PL Określanie nośności pali małych średnic na podstawie profilowana podłoża gruntowego sondowaniem CPT. Wyznaczenie krzywej Q-s za pomocą analizy numerycznej. Opis problemu tarcia negatywnego w kontekście stanów granicznych SLS i ULS.
EN Design of small diameter piles based on CPT probing. Q-s curve analysed with numerical procedures. Negative skin friction as SLS and ULS problem.
18
88%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2018 nr 6 410--416
PL Badanie zgodności procedur próbnego obciążenia statycznego oraz metod interpretacji według PN-83/B-02482 i aktualnej normy PN-EN:1997-1:2008. Propozycja empirycznej metody ekstrapolacji quasi-liniowych krzywych osiadania pali Vibro na podstawie wyznaczonej nośności granicznej.
EN Testing the compatibility of static test load procedures and interpretation methods according to PN-83/B-02482 and to the current, PN-EN:1997-1:2008 standard. Proposition of an empirical method of extrapolation of quasi-linear Vibro pile settlement curves based on the determined limit load capacity.
19
75%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 124-127
PL Przedstawiono postanowienia Eurokodu 7, jego niedostatki i trudności stosowania oraz różnice w stosunku do norm polskich. Podano oceny tej normy w ankietach oraz plany zmian w Eurokodzie 7.
EN The paper presents main provisions of Eurocode 7, its shortages and difficulties in applying, as well as differences in comparison to Polish Standards. The opinions in questionnaires and plans of future developments are given.
20
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 54 215-222
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę, zakres badań terenowych oraz zasady i wyniki cechowania dwóch sond dynamicznych: średniej i ciężkiej. Omówiono metodykę określania parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych o różnej genezie, na podstawie liczby uderzeń młota sondy. Przedstawiono liczne zal[...]
EN General description and calibration of medium and heavy weight dynamic penetrometers together with a scope of field investigations are presented. The methodology of determination of geotechnical parameters for non-cohesive soils based on the number of hammer blows is discussed. Several empirical co-[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last