Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 561
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 87-93
EN This article presents a project and calculations of electromagnetic circuit in axial flux permanent magnet motor with two outer stators and inner rotor. It is an axial flux motor which is characterized by efficient use of the machine volume, and thus a high ratio of the power density. The analytical[...]
2
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono krótko wykonane w Biurze Projektów 'Biprocemwap' projekty związane z zapewnieniem surowca do procesu odsiarczania spalin w kilku elektrowniach krajowych. Projekty te obejmowały przemiałownie kamienia wapiennego, układy transportu i składowania mączki wapiennej oraz układy transportu i [...]
EN The designs carried out in Design Office 'BIPROCEMWAP' connected with the procuring of raw materials for flue gases desulphurization process in several Polish power plants are briefly presented. The designs included limestone powdering plants, limestone meal handling and storage systems as well as h[...]
3
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 1-2 13--18
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące projektu duńskiego, w którym uczestniczy Instytut Barwników i Produktów Organicznych. Wymiernym efektem projektu jest utworzenie CENTRUM DORADZTWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.
4
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W referacie przedstawiono projekt elektropneumatycznego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody typu DELTA z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi. Przedstawiono elementy składowe i konstrukcyjne, układ sterujący oraz wyniki prac projektowych.
EN In the paper a design of electro-pneumatic parallel 3-DOF manipulator type of DELTA with pneumatic muscle actuator are presented.The solid model, construction, control system and design work are performed. Positioning control of pneumatic bi-muscular driving system was designed and constructed b[...]
5
80%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 331-342
PL Zwięzłą i celną opinię o najlepszej pracy w międzynarodowym konkursie na koncepcję architektoniczną budynku filharmonii w Szczecinie z 2007 roku przedstawił sąd konkursowy: Nagrodę główną przyznano za formę i atmosferę obiektu. To jest filharmonia. To jest sztuka. Dynamika światła i cienia symbolizu[...]
6
80%
Elektro Info
2003 nr 3 60-61
PL W niniejszym opracowaniu został zademonstrowany uproszczony projekt instalacji budynku mieszkalnego o kształcie odbiegającym od przyjętych standardów, a coraz częściej spotykanym w różnych częściach kraju.
7
80%
Elektro Info
2006 nr 11 82-84
8
80%
Elektro Info
2011 nr 9 102-105
PL Zmiany w obowiązujących przepisach znacznie wydłużyły czas niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom schematu postępowania wraz z podaniem czasu niezbędnego do uzyskania [...]
9
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 40-40
10
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Uczestnictwo Polski w strukturach UE spowodowało napływ środków finansowych o charakterze pomocowym, celem których jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość działających w Polsce branż przemysłowych oraz przedsiębiors[...]
EN Poland's partipation in the EU structures have caused an influx of the financial means of the helping character, the aim of hich is the increasing of the competition ability of the polish economy and ensuring its balanced development. A wast majority of industry branches being activ in Poland as wel[...]
11
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 26-30
PL Projektowanie inwestycji - także budowy garaży podziemnych - powinno spełniać wymagania wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących aktów prawnych i norm, w tym również rozporządzenia ministra ds. infrastruktury. W artykule, rozwijając temat, opisano: zasię[...]
EN Designing of investments - including underground garages - should meet the requirements resulting from determinations of the local spatial management plan, legal acts in force and standards, including the dispositions of the minister for infrastructure. The article, while developing the subject, des[...]
12
80%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 297-306
13
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Celem artykułu było przedstawienie procedury wstępnego doboru urządzeń do małych elektrociepłowni wbudowanych, pracujących na potrzeby pojedynczych odbiorców, przy zadanej zmienności zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano ogólne warunki, które muszą być spełnione, aby powstało znaczące dzieło inżynierskie. Podkreślono rolę konkursów w rozwoju światowego mostownictwa, a także potrzebę współpracy inżynierów konstruktorów i architektów w tworzeniu dzieł mostowych.
EN General conditions that must be fulfilled to general significant engineering works are formulated. Close cooperation between architects and civil engineers in creation of outstanding bridge works is emphasized.
16
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Ostatnie dwudziestolecie przyniosło znaczący postęp w pracach nad oprogramowaniem wykorzystywanym w projektowaniu obiektów budowlanych. Na rynku dostępne są pakiety w wersjach inżynierskich, które wspomagają jedynie proces konstrukcji obiektu i takie, które umożliwiają wykonywanie m. in. symulacji p[...]
18
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 466-469
PL Omówiono rozwiązanie przyjętego do realizacji mostu podwieszonego dwupylonowego o rozpiętości przęseł 48 + 77 + 250 + 77 + 48 m. Konstrukcja przęseł ma postać stalowego rusztu składającego się z dwóch blachownic wysokości 2070 mm i poprzecznic, zespolonego z żelbetową płytą jezdni.
EN Structural design of cable stayed bridge with two pylons and five spans (48 + 77 + 250 + 77 + 48 meters) is presented. Suspended structure consists of two main 2070 mm high plain girders with transom beams composed with RC deck.
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 673-676
PL Opisano krótko konstrukcję mostu, zakres obliczeń statycznych i podstawy jej wymiarowania. Omówiono projekt wykonawczy oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru.
EN The superstructure of the bridge, contents of statical calculation and proportioning methods of bearing structure elements have been described.
20
80%
Przegląd Budowlany
EN On the background the whole investment to connect Sweden with Denmark through the sea, has been represented its bridge part.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last