Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 240
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W referacie przedstawiono projekt elektropneumatycznego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody typu DELTA z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi. Przedstawiono elementy składowe i konstrukcyjne, układ sterujący oraz wyniki prac projektowych.
EN In the paper a design of electro-pneumatic parallel 3-DOF manipulator type of DELTA with pneumatic muscle actuator are presented.The solid model, construction, control system and design work are performed. Positioning control of pneumatic bi-muscular driving system was designed and constructed b[...]
2
100%
Elektro Info
2003 nr 3 60-61
PL W niniejszym opracowaniu został zademonstrowany uproszczony projekt instalacji budynku mieszkalnego o kształcie odbiegającym od przyjętych standardów, a coraz częściej spotykanym w różnych częściach kraju.
3
100%
Elektro Info
2006 nr 11 82-84
4
100%
Operations Research and Decisions
EN In the critical chain method the fundamental notion is the project buffer, and its length is based on task estimation risk. This estimation is almost never unequivocal. If it is not correct, the whole method may turn out to be ineffective. Different experts may have different opinions about this ris[...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Uczestnictwo Polski w strukturach UE spowodowało napływ środków finansowych o charakterze pomocowym, celem których jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość działających w Polsce branż przemysłowych oraz przedsiębiors[...]
EN Poland's partipation in the EU structures have caused an influx of the financial means of the helping character, the aim of hich is the increasing of the competition ability of the polish economy and ensuring its balanced development. A wast majority of industry branches being activ in Poland as wel[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 239-246
PL W systemie sterowania jakością projektowaniu przypada rola szczególna. Norma ISO 9001 zawiera w tym zakresie szereg wymagań, z których najistotniejsze wydaje się wymaganie dotyczące weryfikacji projektów. W artykule przedstawiono podstawowe ich zasady i użyteczne metody.
EN The proces of designing has a very special role in quality assurance system. ISO 9001 standard comprises a number of requirements at that sphere, from which the design verifications are the most significant. The basic rules and useful methods of the design verifications have been presented.
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Od czasu akcesji UE dla Polski stały się dostępne znaczne środki finansowe. Efektywne ich wykorzystanie wymaga zaangażowania się szerokich rzesz specjalistów z różnych dziedzin. Potrzebne jest nowe myślenie, nowi partnerzy i sojusznicy w działaniach na rzecz integracji społecznej, rozwoju nauki i te[...]
8
100%
Budownictwo i Architektura
EN Environment, ecosystem, greenhouse effect emissions, public health, energy, sustainable development. This is an incomplete list of elements that are part of our daily lives, which show today’s human footprint responsibility over the health of the planet. Although these issues have been for decades o[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 52 41--44
PL Publikacja przedstawia sposób budowania zaangażowania studentów w rozwój własny – od zdobywania informacji i wiedzy, poprzez jej analizowanie pod kątem przydatności do rozwiązania problemu aż do stosowania zdobytych umiejętności w pracy z innymi. Realizacja podanych celów stała się możliwa dzięki za[...]
EN The publication presents a way of building students engagement through preparing projects and explaining the gained knowledge. Reaching the target was possible due to combining PBL and WebQuest. The examples of the projects show that the students not only got to know many new facts/theorems, but the[...]
10
100%
Journal of Machine Engineering
EN A project portfolio is referred to as an optimal combination of specified projects to best achieve defined goals of an enterprise. The goals may imply either economic and business strategies, or technical strategies. This paper presents an idea of project portfolio management in intelligent decision[...]
11
100%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 5 34--36
PL W artykule omówiono wybrane aspekty budowania portfela projektów w kontekście oddziaływania inwestycji na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres temat skupiono się na relacjach pomiędzy projektami jako elementami systemu. Wskazano na możliwość występowania efektu synerg[...]
EN This paper deals with selected aspects of project portfolio development with the view of investment interaction within and outside a given organization. Having in mind the wide scope of the topic, the focus is put on relations among the projects as elements of the system. The possibility of synergy [...]
12
88%
Challenges of Modern Technology
EN This paper presents two methods of assessment of effectiveness and risk of construction investment projects. There are compared: one of the probabilistic-statistical methods and Monte Carlo simulation method. The comparative analysis was performed on the example of a specific investment which was th[...]
13
88%
Reports on Geodesy
2000 z. 7/53 123-124
14
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The research presents the method of predicting the output losses in the two-staged project of agricultural production which takes into consideration the volumes of production; technological requirements concerning directory temps of carrying out operations; properties of technical resources; interde[...]
15
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2016 Nr 3 20--36
EN The purpose of this article is to present the potential effects of an anti-missile defense shield in Poland. The publication addresses selected political, military, financial and social aspects that affect building of the shield. In addition, the position of Poland in the NATO missile defense system[...]
16
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 393--403
PL Realizacja projektu pociąga za sobą konieczność zidentyfikowania osób, organizacji lub instytucji, które mogą mieć jakiś wpływ na realność przedsięwzięcia. Kierownik projektu przystępując do powierzonego mu zadania musi zidentyfikować te osoby i ich relację do projektu, gdyż w przeciwnym wypadku moż[...]
EN The consequences of starting of the project always is need of show who is a stakeholders – some organisation, some persons or companies. Project manager oath to identify all of this, because in effect his project can failed. In paper presents general groups of stakeholders and RAM diagram as a tool [...]
17
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 2 11-37
PL Artykuł dotyczy doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE przez jednostki PSP województwa podlaskiego. Próbuje także przekazać dobre praktyki w tym zakresie.
EN The article describes experiences gained during projects' co-financed by the EU funds realization by the fire units from the Podlaskie province. There is also an attempt of passing good practices on.
18
75%
Inżynieria Maszyn
PL Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw wirtualnych wymusza rozwój nowych metod organizacji i planowania produkcji. Konsekwentnie, przedmiotem pracy są zagadnienia prototypowania struktur przepływu produkcji dla potrzeb bilansowania wymagań stawianych przez zleceniodawcę z możliwościami (dostępnymi zdolno[...]
EN The paper addresses an issue of virtual enterprises prototyping. In order to provide a quick response in a dynamic marketplace the enterprise-spanning workflow and time-restricted resources availability has to be matched with requirements imposed by a given production order. Searching for the feasib[...]
19
75%
Elektro Info
2006 nr 3 70-74
PL Projekt prostej rozdzielnicy mieszkaniowej, podobnie jak i skomplikowanej szafy rozdzielczej niskiego napięcia, można wykonać wykorzystując przy tym oprogramowanie komputerowe typu CAD/CAE. Jest ono niejednokrotnie dostarczane projektantom przez producentów rozdzielnic i pozwala na: szybkie opracowa[...]
20
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 2 12-15
PL Rządowy projekt nowego prawa geologicznego i górniczego wpłynął do Sejmu jeszcze w grudniu 2008. Od pierwszego czytania, tj. od 19 III 2009 r., odbył się szereg spotkań, konsultacji i posiedzeń, przedłożono kilkanaście opinii do projektu. W ostatnim czasie, po pracach w podkomisji oraz kilku komisja[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last