Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programy nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W procesie przygotowywania wniosków o zatwierdzenie uchwał Rad Wydziałów o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także tytułu naukowego profesora występuje sporo nieścisłości i dlatego wydaje się zasadne umożliwienie absolwentom tych kierunków, ubiegania się o uprawnienia niektórych pr[...]
EN In the process of application preparation for approval of faculty Councils resolution for conferment of an assistant professor degree and for the professor's title numerous inaccuracies exist. It seems sensible to present this problem for the interested bodies. Taking into consideration the necessit[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 299-304
PL Referat omawia problematykę praktyki zawodowej realizowanej w ramach jednolitych studiów magisterskich - dwustopniowych na kierunku Budownictwo. Prezentuje założenia teoretyczne, formy realizacyjne, doświadczenia praktyczne, prezentacje i odbiory opracowń oraz zaliczenia praktyk.
EN The important factor in effective education is the practical industrial work experience. In technical sciences a continuous interchange of information between education, research and practice is a prerequisite of progress. It is also an essential precondition of effective teaching in this area. In n[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 259-268
PL W opracowaniu dokonano oceny ogólnej programów studiów i porównania z wymaganiami praktyki zawodowej. Dokonano wstepnej oceny porównawczej wybranego programu na studiach dziennych na kierunku Budownictwo w kontekście wymagań technicznych stawianym osobom ubiegającym sie o uprawnienia budowlane. Wypr[...]
EN In the paper the general estimation of syllabi of the engineering studies is presented. These syllabi are compared to the requirements of engineer' practise. The preliminary estimation of exemplifying syllabus of the civil engineering studies was made in he light of meeting by it the reguirements im[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 53-59
PL Ze względu na specyfikę zawodu absolwentów procesu kształcenia na kierunku Budownictwo jest szczególnie odpwiedzialnym zadaniem. W związku z tym, powinien on być nauczaniem i wychowaniem jednocześnie. Autorka dokonuje analizy aspektów nauczania holistycznego, wychowania do odpowiedzialności za dzieł[...]
EN Educating in the Civil Engineering with regard to the specificity of the profession of the graduates is a very responsible task. Namely, the process of educating ought to consist of teachting and bringing up simultaneously. The author of this paper concentrates on the chosen aspects of holistic educ[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 165-173
PL W pracy przedstawiono sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżyniera procesów budowlanych (IPB) oraz zaprezentowano programy nauczania przedmiotów, które są związane z tą specjalnocią. Niektóre z tych przedmiotów powinny być prowadzone przed podziałem na specjalności z uwagi na ich znaczenie dl[...]
EN The paper presents professional profile of "Engineering and Construction Processes" specialty graduate as well as linked relevant learning programs. Some of the courses should be carried on before specialization selection with regards to high importance of fundamental level of Construction Engineers[...]
6
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 131--139
PL Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prowadzone od 1998 r. W początkowej fazie kształcenie odbywało się na studiach stacjonarnych w ramach jednolitych studiów magisterskich, a od 2000 r. rozpoczęto nauczanie na 4-letnich zaocznych [...]
EN The article presents the historical background, curriculum and current problems of education in the regional planning at the Warsaw University of Life Sciences associated with the introduction of the National Qualifications Framework.
7
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 10 600--607
8
75%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 205-212
PL Artykuł przedstawia system edukacji i pierwszy program kształcenia architektów w Szkole Politechnicznej we Lwowie, w końcu XIX wieku. Autorka podejmuje analizę i próbę porównania z przykładowym programem współczesnym.
EN The paper will present educational system on architecture faculty of Lvov technical university, which was realized since university had got full academicals rights (1877) up to the beginning of the next century, when the program had to be reconstructed for the new requirements of industrial revoluti[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 233-248
PL W referacie przedstawiono bariery w rozwoju nauczania wywołane pojawieniem się nowych technologii i konstrukcji budowlanych, którym towarzyszą nowe zjawiska fizyczne i ogromny wzrost objętości norm i przepisów budowlanych, użytkowanych w projektowaniu budowli. W pracy wzieto pod uwagę zasadnicze zmi[...]
EN Thies paper discusses barriers in the development of teaching caused by the appearance of new building technologies and structures which are accompanied by new physical phenomena and a huge growth of the volume of building standards and regulations used in building designing. The paper draws attent[...]
10
51%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono genezę i ewolucję naturalnego ekosystemu żywieniowego człowieka. Omówiono kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w kontekście rodzajów żywności produkowanej w świecie. Szczególną uwagę zwrócono na żywność funkcjonalną i modyfikowaną genetycznie, zasygnalizowano główne ograni[...]
EN The article presents the genesis and evolution of natural food ecosystem for humans. The trends in the food industry development were also discussed in view of food products produced in the world. Particular attention was paid to functional and genetically modified foods. In conclusion, the main det[...]
11
51%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 251 198--220
PL Problematyka przedsiębiorczości, ze względu na współczesne przemiany społeczno-gospodarcze oraz wyzwania rynku pracy, wymagającego znajomości wśród absolwentów różnego typu szkół wyższych zagadnień dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, jak też uwarunkowań podejmowania i prowadzenia własnej dzi[...]
EN The paper presents results of analyses of a role played by entrepreneurship-related concepts and issues in the structure of curricula and schedules of Spatial Economy studies. The analysis covered 1st degree (bachelor’s and engineering) and 2nd degree (master’s) studies offered in various higher edu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last