Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program kształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Praca omawia początki kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na U AM w Poznaniu. Przedstawiono rozwój tego kierunku w latach 70. i likwidację w latach 80. Dalej opisano reaktywację kierunku na Wydziale Filologii. W drugiej części pracy zaprezentowano założenia obecnego prog?[...]
EN The dissertation discusses the beginnings of education in the scope of librarian-ship and scientific information at the Adam Mickiewicz University in Poznan. It presents the development of this major in the 1970s and its liquidation in the 1980s. Next its reactivation at the Faculty of Philology is [...]
2
72%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono krytyczną analizę procesu dydaktycznego w zakresie sztuki operacyjnej marynarki wojennej prowadzonego w ciągu ostatniej dekady w Akademii Marynarki Wojennej. Określono obszary „uprawiania” sztuki operacyjnej marynarki wojennej i taktyki rodzajów sił morskich w procesie kszta[...]
EN The paper presents a critical analysis of the didactic process related to operational art conducted in the Naval Academy for the last ten years. It delineates the areas of operational art and tactics of the navy and the other branches of the armed forces to be taught in courses for officers. It offe[...]
3
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
4
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1029-1038
PL W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W pierwszej części rozważań zdefiniowan[...]
EN The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. In the first part of[...]
5
72%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 225-227
6
72%
Elektro Info
2014 nr 5 77--79
PL Artykuł przedstawia obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również spo[...]
EN The paper discusses the current situation of vocational education in Poland. It analyses the condition of this education before the political transformation and compares it to the current situation. The genesis of the crisis currently observed in vocational education has been presented. The paper [...]
7
58%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 708-710
PL W artykule scharakteryzowano nowy system kształcenia na poziomie akademickim, wynikający z wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Ich wdrażanie w Polsce rozpoczyna się w bieżącym roku akademickim (2012/2013). W dalszej części pr[...]
EN Characteristics of the new academic educational system, which comes out of the requirements of the National Qualifications Frameworks, have been given in this paper. Syllabi in this system are based on the language of learning outcomes. Its implementation in Poland starts this academic year (2012/20[...]
8
58%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2006 T. 1 153-164
EN Function of labour education program contents have been studied and determined. Approaches to education contents determination and realization have been presented. The very problem has been analysed. Main and specific functions of labour education program with beads wicker-work specialization have b[...]
9
58%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 218-220
PL Systematyczny wzrost liczby szkół wyższych, nowe technologie w wielu gałęziach przemysłu, a także nowe materiały, zmuszają do ciągłej kontroli poziomu kształcenia tak, aby absolwenci wszystkich uczelni mogli, w sposób konstruktywny, rozpocząć praktykę inżynierską. W wielu krajach jest to problem ogó[...]
EN Systematic increase of high school quantities, changing technological needs in new branches of industry and new materials require continuous quality improvement of education in order that graduated students from a broad spectrum of engineering institutions could be engage in industrial environments.[...]
10
51%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2006 T. 1 135-151
EN In clause is given the analysis of approaches to definition of the maintenance licnostno-orientirovannogo the approach during profile training pupils of the senior school. Results of the comparative analysis of traditional and self-guided training are sent. Principles self-guided are concretized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last