Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 316
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program komputerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 149-170
PL Przedmiotem pracy jest program komputerowy do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków, głównie w zakresie doboru urządzeń. Opracowanie ma za zadanie przedstawienie programu zwanego "Kalkulatorem przy-domowych oczyszczalni ścieków". Program ma za zadanie: zaproponowanie odpowiedniego rodzaju prz[...]
EN A preliminary information describing application for calculation of household sewage treatment plants is presented in this paper. It is a set of tools allowing to streamline the whole of preparatory actions, essential to carry out the planned task, which is to calculate working parameters and dimens[...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 133-148
PL Przedmiotem opracowania są informacje wstępne opisujące program do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to zbiór narzędzi umożliwiających usprawnienie ogółu działań przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zamierzonego zadania, jakim jest wyliczenie parametrów pracy i zwymiarowanie t[...]
EN A preliminary information describing application for calculation of household sewage treatment plants is presented in this paper. It is a set of tools allowing to streamline the whole of preparatory actions, essential to carry out the planned task, which is to calculate working parameters and dimens[...]
3
100%
Polimery
1999 T. 44, nr 5 360-361
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące obliczania składu kopolimeru w zależności od stopnia przereagowania w przypadku dowolnie przyjętego składu wyjściowej mieszaniny i dowolnej wartości współczynników reaktywności monomerów. Opracowano program komputerowy, który wykreśla krzywą określającą skład kopo[...]
EN Problems are presented that occur in the calculation of copolymer composition in relation to the degree of conversion at any starting feed composition and reactivity ratio of monomers. A computer program was developed to calculate the copolymer composition in relation to the degree of conversion at [...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejsza praca traktuje o konstrukcji programu komputerowego do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Opis obejmuje zastosowany w programie obiektowy model reprezentujący poruszające się obiekty wraz z ich środowiskiem ruchu oraz ideę algorytmu symulacji.
EN The above concerns program for computer-aided reconstruction of car accidents. The subject of description in object-oriented model of moving objects and movement environment used in the program and also a skeleton of simulation algorithm.
5
80%
Technologia Wody
2010 Nr 3 (5) 56-58
PL Wprowadzenie współczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych urządzeń mikroprocesorowych oraz wykorzystanie powszechnie dostępnej, cyfrowej sieci telefonii GSM, praktycznie umożliwiło zaprojektowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu automatycznego pozyskiwania i przesyłu danych z otworów piez[...]
6
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W pracy przedstawiono niektóre własności digrafów o jednym źródle (węźle bez poprzedników) i jednym ścieku (węźle bez następników), a więc takich, które są (między innymi) dobrymi modelami przenoszenia sterowania w programach komputerowych.
7
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule opisano autorską aplikację rozszerzającą możliwości środowiska AutoCAD służącą do obliczania parametrów oraz automatycznego rysowania układów geometrycznych rozjazdu kolejowego. Scharakteryzowano ogólne zasady i reguły procesu projektowania, w szczególności uwzględniono przebieg procesu p[...]
EN This paper presents an original application to extend the functionality for computer-aided design to calculate parameters of geometric systems of railway switches and automatically drawing it into Auto- CAD. The application is written in C# using the ObjectARX application programming interface as a [...]
8
80%
Elektro Info
2007 nr 7-8 62-66
PL Współczesne systemy pomiarowe są skomplikowane i to zarówno ze względu na sprzęt, jak i oprogramowanie w nich wykorzystywane. Możliwości tego pierwszego są znacząco rozszerzane przez programy, pisane nie tylko przez producentów sprzętu pomiarowego, ale również inżynierów obsługujących procesy przemy[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
PL Wskazano na potrzebę gruntownego i skutecznego nauczania problematyki tolerancji geometrycznych. Uzasadniono potrzebę opracowania programu Tolerancje geometryczne - definicje i wyznaczanie odchyłek. W programie pokazano znormalizowane sposoby specyfikacji tolerancji geometrycznych. Wyjaśniono defini[...]
EN The need for the efficient and broad education in the geometrical tolerance is justified. The motivation for the development of multimedia program Geometrical tolerances - Definitions and evaluation of deviations arę presented. The standardized ways of specifications of the geometrical tolerances ar[...]
10
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2008 nr 3 62-63
11
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 2 45-50
EN Static tear strength is one of the most important criteria of strength property assessment of many textile groups. Taking into account the significance of this criterion, research on possibilities of theoretical prediction of fabric tear strength is carried out. Problem of tearing strength is very c[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
2000 z. 16 127-135
PL W opracowaniu przedstawiono minimalizację graficzną funkcji boolowskiej metodą siatkowo-drzewiastą. Zastosowano kodowanie wierzchołków drzewa logicznego położonego na siatce. Korzystając z kodowania wierzchołków opisano algorytm minimalizacji graficznej funkcji boolowskiej, który umożliwia napisanie[...]
EN The elaboration presents the graphical minimization of the Boolean function with the network-dendritic method. The logical tree nodes placed on the network has been encoded. Nodes encoding let the Boolean function graphical minimization algoritm be described, which enabled to write a computer progra[...]
13
80%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1101-1106
PL W pracy przedstawiono program komputerowy umożliwiający generowanie powierzchni o zadanych cechach geometrycznych (opisywanych funkcjami trygonometrycznymi) i wyznaczenie ich wymiaru fraktalnego oraz wymiaru powierzchni powłok uzyskiwanych w procesie PVD i CVD na podstawie badań uzyskanych w mikrosk[...]
EN The computer program is presented in the paper, making it possible to generate surfaces with the required geometrical features (defined by the trigonometric functions) and determining their fractal dimension and the dimension of the areas of coatings obtained in the PVD and SVD processes, basing on [...]
14
80%
Przegląd Budowlany
15
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowano program Audytor C.O. do projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
16
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono program do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Można też za jego pomocą wykonać zestawienie wyników obliczeń strat ciepła i zysków w odniesieniu do poszczególnych przegród.
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat wygłoszony na II Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, wrzesień 1998 r.
18
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Rozkwit nomografii w naukach technicznych przypadł na drugą połowę 19. i pierwszą połowę 20. wieku. Metody analityczne w zagadnieniach przepływu masy i ciepła były wówczas pracochłonne, zwłaszcza, że jedynym dostępnym narzędziem wspomagającym obliczenia był suwak logarytmiczny. Zagadnienia, w któryc[...]
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 6 355-356
20
80%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 1 16-17
PL Przedstawiono zmodyfikowaną metodę dopasowania krzywej teoretycznej do punktów eksperymentalnych za pomocą przeszukiwania przestrzeni parametrów. Przedstawiono również kompletny program napisany w języku C (w standardzie ANSI C) wyznaczający parametry korozyjne dla procesu przebiegającego z kontrolą[...]
EN The modified method of adjusting the theoretical curve to the experimental points by means of searching the parameters space is presented. The complete programme written in language C (in ANSI C standard) for interception of corrosion variables in process runned with activation control is given.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last