Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 667-670
PL Opisano rolę badań w diagnostyce dynamicznej obiektów budowlanych. Zestawiono wymagania, których spełnienie jest konieczne, aby diagnoza opracowana z uwzględnieniem wyników tych badań była wiarygodna.
EN The importance of investigations in dynamic exploratory of building objects is characterized. The requirements which has to be necessary fulfield in order the diagnoses would be credible have been juxtaposed.
2
86%
Polish Geological Institute Special Papers
1999 Vol. 2 15-18
PL Realizacja programu ochrony georóżnorodności zmierza do określenia podstawowych zasad przyszłej konwencji, która powinna być równoważnikiem względem Konwencji Ochrony Bioróżnorodności, a zarazem pierwszym tego rodzaju międzynarodowym dokumentem na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego. W założenia[...]
EN Geodiversity conservation programme aims at working out the foundations of the future convention which should be an equivalent for the Convention of Biodiversity Conservation, and the first international document in the field of geological heritage protection. The programme assumes assessment of geo[...]
3
86%
Świat Szkła
4
86%
Journal of KONBiN
2012 No. 1 (21) 149--162
PL Podstawą merytoryczną przeprowadzenia każdego rodzaju badań w locie jest program badań (testów) – dokument posiadający uzgodnienia wszystkich stron zainteresowanych badaniami oraz zatwierdzony przez organ nadrzędny odpowiedzialny za realizację tych badań. Program badań zawiera liczbę lotów i liczbę [...]
EN Any flight test programme is essentially based on a flight test plan, i.e. a document agreed upon and accepted by all the parties interested in the tests, and authorised by the superior body/authorities responsible for the execution of the tests. The flight test plan determines the number of flights[...]
5
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 89--97
PL W artykule poruszono problematykę badań i testów urządzeń srk w procesie ich certyfikacji. Na podstawie obowiązującej dokumentacji prawnej i wewnętrznych instrukcji przedstawiono jakie są rodzaje i zastosowania testów oraz warunki w jakich powinny być przeprowadzone próby i badania urządzeń. Zwrócon[...]
EN The article discusses the problems of testing srk devices in the process of their certification. Based on current legal documentation and internal instructions, was shown the types and uses of the tests and the conditions under which the tests should be carried out. Attention was paid to the impact [...]
6
72%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 307--326
PL W pracy zwrócono uwagę na uwarunkowania związane z zastosowaniem technik pomiarów satelitarnych GPS w pomiarach inwentaryzacyjnych linii kolejowych. Wskazano na konieczność nawiązania współpracy pomiędzy specjalistami z dziedziny pomiarów satelitarnych i środowiskiem kolejowym. Może to spowodować ra[...]
EN The conditions related to GPS surveying application for cataloguing railway lines measurement have been presented in the paper. The necessity of cooperation between specialists in the field of satellite surveying and railway circles has been indicated. It is expected that such cooperation can cause [...]
7
72%
Świat Szkła
8
72%
Diagnostyka
2003 Vol. 28 53--62
PL W artykule przedstawiono pełne programy diagnozowania obiektu technicznego z pominięciem jego szeregowej, na rzecz - funkcjonalnej struktury niezawodnościowej. Zaprezentowano określanie bezwarunkowych wartości prawdopodobieństw występowania rozróżnialnych stanów niezawodnościowych obiektu oraz - na [...]
EN The article presents full programmes of technical object diagnostics disregarding its series wound infallibility structure in order to consider its functional infallibility structure. The unconditional probabilities defining of object infallibility states which are possible to differentiate has been[...]
9
72%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 46-52
PL Celem artykułu było opisanie stanowiskowego badania trwałości wielostopniowej przekładni zębatej. W opracowaniu przedstawiono budowę wraz z opisem tego rodzaju stanowiska, omówiono program badania w oparciu o który przeprowadzany był test. Głównymi parametrami programu były prędkość obrotowa na posz[...]
EN The aim of the paper was to describe the durability of multi-gear transmission. The paper presents the construction of the test bench, description of the test program, and it's main parameters. Article presents method and the result of a transmission test. The test was conducted in automotive indust[...]
10
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
11
58%
Wiadomości Konserwatorskie
1999 Nr 6 55--56
12
51%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 10 142--145
PL W pracy przedstawiono wyniki badań betonów z łącznym dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA) oraz mikrokrzemionki (Silica fume – SF). W celu potwierdzenia pozytywnego wpływu zastosowanych odpadów przemysłowych w betonie wykonano badania odporności na pękanie, według drugiego modelu [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last