Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program Inventor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1174--1177
PL W oparciu o przykładowy rysunek wykonawczy śrubowej sprężyny naciskowej, w artykule przedstawiono i omówiono krok po kroku procedurę projektowania adaptacyjnej sprężyny śrubowej z wykorzystaniem programu Inventor Professional. Sprężyna została zamodelowana w stanie swobodnym. Skonstruowaną sprężynę [...]
EN Based on a sample technical drawing of the helical compression spring, are presented and discussed step by step procedure for designing adaptive helical spring, using Inventor Professional. The spring has been modeled in a free state. Constructed adaptive spring placed in the simplified assembly mod[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1199--1203
PL W artykule omówiony został problem drgań oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w przekładni typu cyclo. Przedstawiony został model dynamiczny stworzony do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej, a także pomiaru drgań. Szcz[...]
EN Paper discussed the problem of vibration and early detection of fatigue damage in the cyclo gear type. It was presented dynamic model created to study the fatigue life of rolling pairs and durability meshing Cyclo gear, and vibration measurement. Particular attention was paid to the construction of [...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1080--1083, CD
PL W artykule przedstawiono krok po kroku metodykę projektowania połączenia wpustowego z wykorzystaniem generatora dostępnego w aplikacji Inventor. Omówiono procedurę zastosowania modułu obliczeniowego generatora. Wyniki wytrzymałościowe zaprojektowanego złącza otrzymane za pomocą modułu obliczeniowego[...]
EN The paper presented step-by-step a method of key joint designusing a generator available in Inventor. The procedure for using the generator calculation module is discussed. The strength results of the designed joint obtained from the program calculation module were verified using analytical methods.[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 921--924, CD
PL W artykule omówiono konstrukcję przykładowej przekładni pasowej z wykorzystaniem generatora dostępnego w aplikacji Inventor. Wykonano niezbędne obliczenia metodą analityczną. W obliczeniach uwzględniono wytyczne i zalecenia zawarte w normach. Omówiono działanie generatora przekładni z paskami klinow[...]
EN The article discussed the design of an exemplary V-belt drive using a generator available in Inventor. Necessary calculations was made with analytical method. In the calculation were taken into account the guidelines and recommendations contained in the standards. Discussed the work of V-belt gear. [...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 925--929, CD
PL W artykule omówiono konstrukcję śrubowej sprężyny naciskowej z użyciem generatora dostępnego w Inventorze. Wartości obciążeń niezbędne do wprowadzenia do modułu obliczeniowego generatora uzyskano metodami analitycznymi. Omówiono i przeanalizowano pracę generatora. Dokonano weryfikacji wyników oblicz[...]
EN The article discussed the design of the helical compression spring using generator available in Inventor. Necessary Load values for the calculation module of the generator obtained by analytical methods. Work of the generator was discussed and analyzed. Was verified the results of strength calculati[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 948--951, CD
PL W artykule przedstawiono zalety stosowania przekładni cykloidalnych. Wskazano nowoczesne metody ich zastosowania. Omówiono zasady działania przekładni cykloidalnej po-siadającej dwa koła obiegowe o zarysie epicykloidy. Przedstawiono nowoczesne materiały, które można zastosować w przekładniach typu c[...]
EN The article presents the advantages of using gear cycloid. They indicated modern methods of their use. The principles of action Cyclo gear having two planetary gears with epicycloid outline. It presents modern materials that can be used in the gear-type cyclo. Carried out simulations using Inventor [...]
7
84%
Mechanik
2016 R. 89, nr 3 222--223
PL Przedstawiono przykład wykorzystania programu Inventor Professional 2014 do modelowania urządzenia czyszczącego ziarno zbóż. Pokazano możliwości i ograniczenia programu istotne podczas tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej
EN The paper presents exemplary application of the Inventor Professional 2014 PL programme for modelling of the corn cleaning device. Shown are capacities and limitations of the programme, which were revealed in the course of making electronic engineering documentation.
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 568--572, CD
PL W artykule przedstawiono proces konstrukcyjny przykładowego wału z wykorzystaniem generatora programu Inventor, poprzedzony wstępnymi analitycznymi obliczeniami zmęczeniowymi czopa. Omówiono działanie generatora. Wskazano procedury wprowadzania obciążenia. Przeanalizowano działanie modułu obliczenio[...]
EN Paper presented the design process of an example shaft with the use of an Inventor generator, preceded by preliminary analytical fatigue calculations. The operation of the generator is discussed. Procedures of load introduction are indicated. The operation of the calculation module was analyzed. The[...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 952--955, CD
PL W artykule przedstawiono proces projektowania przekładni przy pomocy programu Inventor Professional 2017 oraz możliwość zaimplementowania tychże modeli do programu Simulation Mechanical 2017. Dla celów porównawczych zaprojektowano przekładnie: walcową (o zębach prostych), a także przekładnię ślimako[...]
EN The article presents designing of gearboxes using Inventor Professional 2017 and the ability to implement these projected models to the Simulation Mechanical 2017. For comparison there were design purposes transmission gears as: spur gear with straight teeth and worm gear. The results of calculation[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last