Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono rolę odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych USA w perspektywie do 2020 roku.
EN The paper presents a role that renewable power sources will play in meeting USA power needs till 2020.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono sytuację energetyczną kraju i zachodzące tendencje w światowej gospodarce energetycznej a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Na tym tle szczególną uwagę zwrócono na: sytuację w zakresie zaopatrzenia w poszczególne nośniki energii, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energety[...]
EN Energy situation in our country and occurring tendencies in energy economy of the world, especially, in the European Union has been presented in the paper. Against the background of this detailed attention was paid to: situations in the range delivery of individual energy carriers, the necessity of [...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Prezentacja długoterminowych prognoz rozwoju transportu lotniczego opublikowanych pod koniec 2004 r. przez Airbusa i Boeinga. Tempo wzrostu przewozów lotniczych do 2003 r. (retrospekcja). Prognozowany średnioroczny wzrost przewozów lotniczych w poszczególnych regionach świata w latach 2004-2023. Pra[...]
EN Presentation of the long-term prognoses for the development of air-transport, published at the end of 2004 by Airbus and Boeing. The pace of air-transport services growth till 2003 (retrospective). The average annual increase in air-transport predicted in different regions of the world in the years [...]
4
100%
Elastomery
PL Scharakteryzowano sytuację na międzynarodowym rynku kauczuków syntetycznych, przedstawiono kierunki zastosowań kauczuków i prognozy popytu i cen do 2005 roku. Prawie 60% produkcji kauczuków syntetycznych przeznaczone jest do produkcji opon samochodowych. W zużyciu kauczuków ogółem udział kauczuków s[...]
EN Global market of synthetic rubbers, the directions of its applications and prognosis of its demand, supply, consumption and prices have been presented. About 60% of the synthetic rubbers are used in the tire industry. Participation of synthetic rubbers in total consumption of rubbers is going down a[...]
5
100%
Logistyka
PL Transport samochodowy w Polsce, w roku 2008, zrealizował 80,9 % przewozu ładunków, transport kolejowy - 15,0 %, śródlądowy transport wodny - 0,5 %, żegluga morska 0,6 % a transport rurociągowy - 3,0 % z ogólnej masy 1 655 965 tys. ton. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 zakłada, że obec[...]
EN Motor transport in Poland, in 2009, realized 80.9% of cargo transit, rail transport - 15.0%, inland waterway transport -0.5%, marine shipping 0.6%, piping transport -3.0% of total mass 1 655 965 thousand tons. The national transport policy in years 2006-2025 assumes, that actual task distribution in[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 8 717-720
PL Prognozowanie zmian pewnej wielkości fizykalnej w funkcji czasu może się odbywać z wykorzystaniem znajomości jej aktualnego stanu (pomiar) i znajomości ogólnych praw, lub reguł, którym te zmiany podlegają, albo wyłącznie na podstawie wyników pomiarów i określonych algorytmów prognozowania. Zaprezent[...]
EN The forecast of variations of certain physical quantity can be done on the basis of its present state (result of measurement) and information on general rules describing possible state variations. Alternatively, one can design the forecast procedure using measurement results and dedicated algorithms[...]
7
75%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 231-248
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano ważniejsze zdarzenia o skutkach gospodarczych, które zaszły w tym czasie na świecie. Na tym tle omówiono wybrane prognozy odnoszące się do przyszłej pozyc[...]
EN Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been discussed: l[...]
8
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2005 T. 5, z. 2 93-110
PL Materiał wyjściowy do badań stanowiły wyniki pomiarów wilgotności nieporośniętej gleby na głębokości: 10, 20, 30, 50, 70 i 100 cm z lat 1962-1991, ze Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach, na podstawie których obliczono zapasy pozimowe wody użytecznej w glebie w warstwach: 0-50, 0- 70 i 0-100 cm na [...]
EN Starting material for the studies were the measurements of soil moisture at the depths of 10, 20, 30, 50, 70 and 100 cm in bare soil collected in the years 1962 to 1991 at the Agro-meteorological Station at Lipki. From these records the quantities of after-winter reserves of useful water at the end [...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 10 32-37
PL Analiza tendencji rozwojowej w przewozach pasażerów w latach 1996-2007. Analiza wahań sezonowych metodami wskaźników, iteracyjną i średniej ruchomej scentralizowanej.
EN Analysis of development tendencies of passenger transport in the period from 1996 to 2007. Analysis of seasonal fluctuations using index method, iteration method, moving centralized average method .
10
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono możliwości obliczania tras statku omijającego cyklon tropikalny z zastosowaniem różnych metod. Obliczenia wykonywano w środowisku algorytmów ewolucyjnych, bazując na cyklicznie otrzymywanych prognozach. W algorytmach obliczeniowych wykorzystano regułę 1-2-3, nakres antykoliz[...]
EN This article compares routes of a ship avoiding a tropical cyclone calculated by various methods. The calculations were done in the environment of evolutionary algorithms based on systematically received forecasts. The computational algorithms made use of the 1-2-3 rule, anti-collision plot, and the[...]
11
75%
Energetyka
2012 nr 2 73-76
PL Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wyspecjalizowana agenda OECD, w niedawno opublikowanym światowym przeglądzie sektora energii w roku 2011 przewiduje wzrost niemal we wszystkich podsektorach rynku energii w ciągu następnego ćwierćwiecza; istnieją jednak niepokojące sygnały dla przemysłu jądrowego[...]
EN The International Energy Agency, a specialized agency of the OECD, in its recently published 2011 World Energy Outlook forecasts the growth in almost all sectors of the global power market in the next 25 years. However there are worrying signals for nuclear and renewables industries. IEA report pres[...]
12
75%
Rynek Energii
2010 nr 6 3-7
PL Od wielu lat powstają prognozy energetyczne dla Świata, poszczególnych regionów globu ziemskiego czy też krajów. Można do nich zaliczyć prognozy krótkoterminowe obejmujące okresy od roku do dziesięciu lat czy też długoterminowe sięgające kilkudziesięciu lat czy nawet obejmujące całe stulecia. W arty[...]
EN For many years were created predictions for the World Energy, for various regions of the globe or countries. They may include short-term forecasts covering periods from one to ten years or long-term dating back decades or even covering the whole century. The article presents an assessment of natur[...]
13
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizowano ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych [...]
EN The relationship between demand for crushed rock and its price is a complicated one, since the demand depends also on prices of other components of the road-building companies' operational costs. First, we study historical price changes, taking into account transportation costs of aggregates, and we[...]
14
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę produkcji i eksportu węgla energetycznego oraz podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach. Przedstawiono także dane o przewidywanych poziomach zużycia i produkcji węgla w świecie oraz rozwoju światowego handlu węglem, zamieszczonych w opracowan[...]
EN Paper presents analysis of steam coal production and export, and gives information about current situation on international coal market. Data on forecast level of world coal consumption and production, and international coal trade development, was also presented, according to energy outlooks elabora[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 27--30
PL Przedstawiona w referacie metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc łączy techniki ekstrapolacji trendów, wynikających z historycznych danych pomiarowych z wykorzystaniem informacji o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego rozpatrywanego obszaru oraz prognoz makroekonomicznych i demograficzn[...]
EN Planning for the development of the distribution network, providing the required level of reliability, while minimizing expenditures for the expansion requires a forecast of future demand for power end-users connected to the network. Dynamics of changes in electrical load will depend on many factors[...]
16
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Coming basic conformities to the law in exploration and development rates of oilfields the long-term prognosis of the oil production in the world is done.
17
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Rozpatrzono koncepcję rejestracji przebiegów czasowych y(t) z jednoczesnym zapisem prognozy ich zmian y(t+tp) w pewnym przedziale od 0≤tp≤tp max. Rozpatrzono kilka koncepcji procedur prognozowania, ich błędy i zakres tp max.
EN The idea for recording of time variable signals y(t) with simultaneous recording of signal prediction y(t+tp) for certain from 0≤tp≤tp max as been considered in the paper. The errors and ranges of tp max for several ideas of predictio[...]
18
75%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 2 145--152
PL W artykule zostaną przedstawione prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię zarówno w Polsce jak i w świecie. Autorzy przedstawią i porównają różne scenariusze rozwoju opracowane przez uznane zespoły eksperckie oraz pokażą własne prognozy i przewidywania na następne lata. W artykule zostaną pokaza[...]
EN The article presents the forecasts of demand for fuels and energy in both Poland and worldwide. The authors present and compare various development scenarios developed by recognized expert teams and original forecasts and predictions for the next years. The article presents the energy resources, the[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
1999 T. 78, nr 4 123-126
20
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wramach niniejszej publikacji przedstawiono bieżącą sytuację odlewnictwa na świecie według danych na koniec 2015 roku. Na tle rynku globalneo oceniono europejcką oraz krajową produkcję odlewów. Zaprezentowane dane są wynikiem badań i analiz statystycznych z branży odlewniczej, prowadzonych rokroczni[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last