Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 509
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2002 R. 2, nr 3 111-119
PL Prognozowanie polega na określaniu wartości parametru przy jednoczesnym zachowaniu stałości lub tendencji zmian wybranych charakterystyk. Jednocześnie istnieją kryteria oceny jakości prognozy. Fakt ten sugeruje celowość poszukiwania nie tyle innych metod prognozowania (charakteryzujących się lepszym[...]
2
80%
Polityka Energetyczna
PL W referacie opisano problematykę sporządzania prognoz zapotrzebowania na moc szczytową lata dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w kontekście generowania ich dla długoterminowych scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Koncepcję opisano [...]
EN The paper describes the issue of modelling and forecasting the process of electric power peak summer demand. The conception is presented as suitable for perform long term load forecasts for domestic electric power system in case of having various scenarios of annual energy and peak load demand. The [...]
3
80%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 114-129
PL Główną intencją artykułu było przedstawienie mechanizmów prognozowania połysku powłok jako metody mogącej mieć szersze zastosowanie podczas określenia ich trwałości. Połysk może być bowiem traktowany jako swego rodzaju miernik degradacji powierzchni pokrycia, ponieważ w miarę jego eksploatacji na sk[...]
EN The main intention of the article was to present forecast mechanisms of gloss of coatings as a method of wide application to determine durability of coatings. The gloss can be treated as a kind of degradation meter for a coat surface because within the wear from humidity, temperature, atmospheric ox[...]
4
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono schemat postępowania przy prognozowaniu okresu użytkowania wyrobów budowlanych. Obejmuje on określenie danych wyjściowych, wybór lub zaplanowanie badań, analizę danych i przedstawienie wyników. Schemat jest uniwersalny, dlatego może być zastosowany do wszystkich typów wyrobó[...]
EN This paper outlines a systematic approach for service life prediction of building materials. It includes the identification of needed information, the selection or development of tests, the interpretation of data and the reporting of results. It is intended to be universal and, therefore, applicable[...]
5
80%
Rynek Energii
2011 nr 1 47-53
PL Referat dotyczy problematyki prognozowania zapotrzebowania na miesięczne moce szczytowe dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) przy warunkach ograniczających określonych długoterminowymi scenariuszami zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Kolejno op[...]
EN The paper concerns the issue of forecasting of demand for peak monthly power in the domestic power engineering system at limiting conditions, which are determined with long-time scenarios concerning demand for annual energy and annual maximum power demand. In subsequent paragraphs the foundations o[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
7
80%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 1 282--292
PL Prognozowanie zapotrzebowania na moc elektryczną w ujęciu przestrzennym jest zagadnieniem ważnym i aktualnym z uwagi na stale zmieniające się uwarunkowania rynku i potrzeby rynkowe odbiorców. W artykule podjęto tematykę prognozowania małoobszarowego stanowiącego nieodzowny element przestrzennego pla[...]
EN Forecasting electric power demand in spatial terms is an important and topical issue due to the constantly changing market conditions and customers’ needs. The paper topic, which is small area load forecasting, constitutes an essential element of spatial planning in energy demand and electric power.[...]
8
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 795-799
EN In the paper, as the proposal to discussion, the ways of forecasting of indicators of gas production at final stages of the development are estimated. Objects of study are 3 gas fields of the West-Ukrainian gas region. In the course of long exploitation, recovering culling more than 80% of reserves,[...]
9
80%
Management
PL Artykuł prezentuje trudności, na jakie napotyka prognosta w sytuacji, gdy osiąga wysokie miary podobieństwa podczas stosowania metody analogii przestrzenno – czasowych, a w rzeczywistości rodzi to problemy z określeniem rzędu przesunięcia w czasie przedziałów podobieństwa między obiektami. Autorka u[...]
EN This article presents the difficulties which a forecaster has when very high results of the measure of similarity are achieved in time – area analogy method, but in fact it is very difficult to choose the best range of delay in time between similar objects. The author shows this decision problem and[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 39-56
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę istniejącego w lotnictwie wojskowym systemu zaopatrywania statków powietrznych w elementy wymienne. Zaproponowano model matematyczny prognozowania zapasów elementów wymiennych, oparty na postulatach procesu Poissona. Zastosowanie go wspomaga proces pla[...]
11
80%
Management
EN The article discusses a possibility to build forecasts in an enterprises on the basis of experts' opinions. Capacities of a point forecast and a forecast interval are presented. The way a forecast interval may be built is suggested in case when a point forecast is set as the most probable (modal) va[...]
12
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 11 48-49
13
80%
Przegląd Geofizyczny
2000 Z. 3-4 239-250
EN Selection of the proper hydrological model depends on how much we know a priori about catch-ment system internal structure, and what is a purpose of our modeling. Additional very important criterium of the model selection is spatial scale of the examined natural system. The small scale research requ[...]
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Zmiany dokładności strumienia wyrobów można przewidywać różnymi metodami na podstawie zebranych wyników badań. Przydatność wybranej metody prognozowania do oceny zmian stanu zdolności systemu wytwarzania kół zębatych można określać na podstawie błędów prognoz. W artykule przeanalizowano błędy pod ką[...]
EN Accuracy changes of the products stream can be forecasted by different methods on the ground of the products accuracy investigations results. Usefulness of the selected forecasting methods to the evaluation of the system ability to gear generating can be defined on the ground of the forecasting erro[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 19-33
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem analitycznych związków między właściwościami mechanicznymi a parametrami struktury i warunkami krzepnięcia odlewów ze stopu AlSi. Z wykorzystaniem analizy regresji wielokrotnej oraz sieci neuronowej typu FFBP stwierdzono, że uzyskane zależności pozw[...]
EN The paper deals with the analytical relations between mechanical properties, parameters of structure and conditions of solidification of AlSi type alloy. Using multiple regression and FFBP neuron network some equations have been obtained to forecast the mechanical properties of AlSi alloy.
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metody wyznaczania parametrów dla dwóch prostych modeli prognostycznych: modelu wygładzania wykładniczego i modelu Holta. Dla pierwszego z nich zamiast metody poszukiwawczej proponowany jest prosty wzór. Dla drugiego formułowana jest funkcja celu dla procedury optymalizacyjn[...]
EN Tuning parameters of two simple forecasting models is considered: the exponential smoothing model and the Holt model. For the first one a formula is derived which might be used instead of widely applied searching method. For the second, the object function for opimisation procedure is suggested. Thi[...]
17
80%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 239-249
PL Zaprezentowano przykład modelu eksploatacji obiektu technicznego oraz zalecenia przy tworzeniu prognozy eksploatacji dla założonego czasu. Dane z prognozy zostały wykorzystane do przeprowadzenia oceny efektywności ekonomicznej zakupu i użytkowania danego obiektu technicznego. Zastosowanie prezentowa[...]
EN In the paper are presented the basic economic methods, which could be used for: forecating of the using designed drying system, investigation of economic effectiveness of using drying.
18
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
1998 R. 3 19-29
PL Subiektywizm ocen jest jedną z bardziej uciążliwych składników prognozowania i szacowania przyrodniczych skutków eksploatacji górniczej. Jego wyeliminowanie jest możliwe pod warunkiem zastosowania procedur w miarę możliwości abstrahujących od teoretycznych modeli oceny. W pracy zaprezentowano próbę [...]
EN The subjectivism of evaluation is one of the most noxious elements of prognosis and evaluation of mining exploitation naturalistic effects. Its elimination is possible on one condition, the application of procedures omitting, as possible theoretical evaluation models. In the publication there is pre[...]
19
80%
Karbo
2007 Nr 2 67-70
PL W okresie lat 2003-2030 światowe zużycie energii wzrośnie o 71 %. Paliwa kopalne nadal będą dominujące, a wśród nich ropa naftowa. Z powodu rosnących cen ropy naftowej zmniejszy się jej udział w rynku paliw pierwotnych, ale nie oznacza to zmniejszenia jej zużycia. Prognozuje się, że cena ropy będzi[...]
EN In the period 2003-2030 the world consumption of energy will increase by 71 %. Fossil fuels still will be prevailing, and among them the leading position will take crude oil. However growing crude oil prices will effect its consumption and the market share of it will decrease. It is expected that [...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Działania w kierunku poszukiwań oszczędności energii z punktu widzenia całej gospodarki, a przede wszystkim przemysłu są ciągle aktualne. Analizy gałęziowe zużycia energii w przemyśle wykazują, że istnieją możliwości zmniejszenia energochłonności w przemyśle maja istotne znaczenie przy planowaniu i [...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last