Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozowanie trwałości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 172-185
PL W artykule opisano metodę prognozowania trwałości wypełnień stomatologicznych według kryterium zmęczeniowej propagacji szczeliny brzeżnej pomiędzy wypełnieniem a twardymi tkankami zęba. Szczelina brzeżna inicjowana jest poprzez skurcz polimeryzacyjny wypełnienia. Rozwój szczeliny jest wynikiem wielu[...]
EN The paper describes a method of forecasting durability of dental fillings according to the criterion of fatigue expansion (propagation) of the marginal gap between the filling and the hard tissue of the tooth. The marginal fissure is initiated by the polymer shrinkage of the filling. Development of [...]
2
80%
Tribologia
2004 nr 5 49-57
PL W pracy omówiono sposób wyznaczania drogi tarcia w warunkach ruchu oscylacyjnego o małej amplitudzie, która, jak wykazały badania, w takim przypadku dla niemetalowych materiałów łożyskowych różni się znacząco od nominalnej drogi ślizgania. Jest to spowodowane postaciowymi odkształceniami materiału u[...]
EN Many self-lubricating bearings introduced into water turbines did not meet durability requirements. Reliable durability prediction is important for majority of applications. Evaluation of the sliding distance is part of durability prediction along with wear rate and the bearing specific load. The an[...]
3
61%
Journal of KONBiN
2008 No. 4 (7) 287-305
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę oceny niezawodności i trwałości urządzeń osprzętu lotniczego. Oceny dokonano na podstawie opisu procesów starzenia występujących w procesie eksploatacji statków powietrznych. Podstawową role w przedstawionej metodzie odgrywa zależność zmian parametru diagno[...]
EN The paper has been intended to present a method of evaluating reliability and service lives of aircraft-equipment items. The evaluation has been based on the description of aging processes that take place throughout aircraft operational phase. What plays the most essential role in this method is the[...]
4
61%
Obróbka Plastyczna Metali
2018 T. 29, nr 1 77--86
PL Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jakości wyrobów przez użytkowników jest ich niezawodność, a więc zdolność do spełniania swych funkcji w określonym czasie. Poziom niezawodności można zwiększać poprzez skrócenie tego czasu (np. resursu międzyobsługowego), przewymiarowanie węzła lub zmniejszen[...]
EN One of the fundamental criteria of user assessment of product quality is the reliability i.e. the capability of performing its functions in a specified time. The level of reliability can be increased by reducing this time (e.g. maintenance intervals), resizing of the rolling pair or reducing the pro[...]
5
51%
Energetyka
2013 nr 11 844--850
PL Czas pracy większości bloków 200 MW przedłuża się ponad trwałość projektową kierując się koniecznością, tj. brakiem nowych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Na podstawie pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych zakłada się, że jest to możliwe i bezpieczne, bez wymiany elementó[...]
EN Operating period of most 200 MW power units is extended beyond its designed lifetime, which is caused by necessity meant as lack of new sources of power in the Polish National Power System. On the basis of positive operational experiences it is assumed that it is possible and safe with no need to re[...]
6
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 2 36-37
PL W artykule przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania testów przyspieszonych do prognozowania trwałości zamrożonych owoców. Podstawą oceny było porównanie wyników badań przechowalniczych z wynikami testów przyspieszonych poddanych transformacji PSL w zapisie liniowym oraz kwadratowym. Wyznacznikie[...]
EN The aim of this study was to assess a quality of baby food powder on basis of physicochemical and hygroscopic characteristics of products. Physico-chemical characteristics included an assessment of chemical composition, granulometric, loose and tapped density, Hauser ratio, Carr's index. Hygroscopic[...]
7
51%
Diagnostyka
2004 Vol. 31 95-104
PL Omówiono aktualny stan wiedzy w zakresie przyczyn uszkodzeń kadłubów statków w eksploatacji. Wskazano na złożoność konstrukcji kadłuba. Podano zasady stopniowej dekompozycji analitycznej i badawczej konstrukcji do rozważań na różnych poziomach szczegółowości. Uwypuklono zasady tworzenia baz danych d[...]
EN The paper presents current state of know how in the area of ships hull damages in operation. Complex character of hullo structures is taken into account. Principles of decomposition of ship hull structure for analytical and test purposes for fatigue analysis, creation of data base of typical structu[...]
8
51%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 1 29--32
PL Testy przechowalnicze są ważnym narzędziem wykorzystywanym podczas wyznaczania trwałości żywności. W artykule przedstawiono podstawowe założenia i specyfikę badań przechowalniczych, omówiono rodzaje testów, zasady ich planowania oraz przedyskutowano zalety i ograniczenia w ich stosowaniu.
EN Storage trials are important tool used for predicting shelf-life of foods. This article reviews key concepts and practices of storage trials, the types of storage shelf-life studies and the principles of experiment design. The most important benefits and limitations are also discussed.
9
51%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 299-310
PL W artykule przedstawiono nową metodę prognozowania trwałości silnika, wykorzystującą wyniki pomiarów zużycia elementów układu tłokpierścienie-cylinder oraz wyniki badań symulacyjnych modelu uszczelnienia TPC silnika. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, proponowana metoda nie wymaga wyprzedzając[...]
EN The paper presents the new method of engine life prediction, which bases on the results of wear measurements taken on an investigated engine and simulations carried out with the use of the analytical model of ring pack of the engine. In the contrary to traditional methods the proposed method does no[...]
10
51%
Dozór Techniczny
2015 z. 6 24--27
PL Jednym z elementów krytycznych kotłów energetycznych o niewymuszonym przepływie czynnika jest walczak. Ponieważ walczak jest grubościennym elementem krytycznym pracującym poniżej temperatury granicznej, prognoza czasu jego eksploatacji jest niemal nieograniczona, o ile projektant dobrze dobierze gru[...]
11
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Obecne szerokie zastosowanie ogniw litowo-jonowych wymaga stworzenia trafnego modelu prognozowania ich trwałości. Uszkodzenia ogniw litowo-jonowych zazwyczaj wynikają ze stopniowego i nieodwracalnego procesu utraty pojemności. Wyniki doświadczeń pokazują, że na ten proces silny wpływ wywiera tempera[...]
EN Nowadays, the extensive use of Lithium-ion cells requires an accurate life prediction model. Failure of Lithium-ion cells usually results from a gradual and irreversible capacity fading process. Experimental results show that this process is strongly affected by temperature. In engineering applicati[...]
12
51%
Dozór Techniczny
2014 z. 3 50--53
13
41%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 3 40-44
PL W artykule przedstawiono nową metodę prognozowania trwałości tłokowego silnika spalinowego, wykorzystującą wyniki pomiarów zużycia elementów układu tłok-pierścienie-cylinder oraz komputerową symulację uszczelnienia TPC silnika. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, proponowana metoda nie wymaga w[...]
EN The article presents a new method for predicting the durability of an internal combustion engine, which uses results of wear measurements of components of the piston-rings-cylinder system and computer simulations of the piston ring pack. In contrast to traditional methods, the method proposed here d[...]
14
41%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono problem trwałości betonu w powiązaniu tego kluczowego zagadnienia z właściwościami betonu, które wpływają na trwałość. Przeanalizowano między innymi przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i porowatość, a także przepuszczalność. Zwrócono uwagę na poprawne podejście do zagad[...]
EN The problem of concrete durability is discussed in connection of this key factor with the important concrete properties which have the influence on durability. Among others the compressive strength, absorbance and porosity as well as permeability are examined in the first place. These considerations[...]
15
41%
Cement Wapno Beton
PL Dla oceny stanu trwałości betonu ważne znaczenie mają pomiary właściwości materiału to jest porowatości, przepuszczalności, współczynnika dyfuzji in situ. W tym celu pomiary przewodnictwa elektrycznego okazały się bardzo przydatne do śledzenia właściwości transportowych i rozwoju uszkodzeń wewnątrz [...]
EN To assess the health and durability performance of concrete, in situ measurement of material properties (e.g., porosity, permeability, diffusion coefficient) is important. In this regard, electrical conductivity measurements have been shown to be effective in monitoring transport properties and dama[...]
16
41%
Dozór Techniczny
2017 z. 1 16--19
17
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 210--215
PL Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę pr[...]
EN The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last