Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognoza ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2012 nr 11 377-381
PL Metoda modelowa daje obecnie największe możliwości prognozowania ruchu pojazdów. W tej metodzie niezbędna jest wiedza o liczebności podróży miedzy poszczególnymi źródłami i celami ruchu, rodzaju pojazdów oraz rozkładu ruchu na sieć. Takie informacje uzyskuje się z wywiadów na drogach oraz ze stacj[...]
EN Model method of traffic forecasting gives presently biggest capability. In this method, knowledge on trip numbers between origins and destinations, types of vehicles and traffic assignment is necessary. These data come from interviews and from permanent traffic measurement stations, and from weighi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 7 199--208
PL [...]W pracy zaprezentowano metodę prognozowania, bazującą na minimalizacji błędu ex ante mienną niezależną w tym modelu jest liczba ostatnich n lat, uwzględnionych w procesie predykcji. Zmieniając liczbę obserwacji n, poszukuje się minimum wartości błędu er ante Wartość prognozy zostaje wyznaczona [...]
EN In this paper the forecast method draws on minimization of ex ante error. By changing the number of n recent years used in prcdietion process the minimum valué of ex ante error is sought. For the optimum number of years the forecast valué is determined. The method is illustrated with the prediction [...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 8 28--32
PL W artykule została wykonana prognoza ruchu w istniejącym lotnisku w Bydgoszczy. Ustalony został wpływ liczby mieszkańców powodujących ruch powietrzny. Na podstawie istniejących schematów, została wykonana prognoza na 30 lat w dwóch scenariuszach – optymistycznym i pesymistycznym. Prognoza ruchu lotn[...]
EN In the article, a prognoses of the air traffic in the existing airport in Bydgoszcz has been performed. The influence of the number of inhabitants causing the air traffic has been established. Based on the existing patterns, the optimistic and pessimistic prognoses has been performed. The prognosis [...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 10 9-14
PL Zmiana planów budowy KDP w dotychczas preferowanym wariancie Y dla prędkości 350km/h wywołała dyskusję na temat innych możliwości szybkiego połączenia Wrocławia z Łodzią i Warszawą. Władze samorządowe Wrocławia zaproponowały rozpatrzenie możliwości realizacji takiego połączenia w sposób ewolucyjny, [...]
EN Change of plans for the construction of HSR in the previously preferred embodiment Y speed 350km / h sparked discussion about other possible high-speed connection Wrocław and Łódź and Warsaw. Local authorities consider the possibility of Wroclaw proposed implementation of such an evolutionary connec[...]
5
84%
Drogownictwo
2004 nr 12 382-387
PL Opisano sposoby pomiaru ruchu w latach 1990, 1995 i 2000 na drogach krajowych województwa a w 2000 roku również na drogach wojewódzkich i powiatowych. Przedstawiono prognozę ruchu na lata 2005, 2010, 2015 i 2020. Przeanalizowano rozwój ruchu na sieci drogowej identyfikując bardziej i mniej rozwojowe[...]
EN The ways of traffic census on the national roads in the province in 1990, 1995 and 2000 were described including traffic census on provincial and county roads in 2000. Traffic forecast for 2005, 2010, 2015 and 2020 was presented. Traffic development on national road network was analysed and the sect[...]
6
84%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 40--47
PL W ocenie sprawności ruchowej skrzyżowania główną rolę odgrywają warunki ruchu panujące na skrzyżowaniu. Na warunki ruchu z kolei wpływają takie elementy jak: rozwiązanie geometryczne skrzyżowania, organizacja ruchu, natężenia ruchu wraz ze strukturą kierunkową i rodzajową ruchu, rodzaj sterowania i [...]
EN To assess the traffic efficiency of a junction, the traffic conditions which occur there play the key role. Whereas, on the traffic conditions influence such elements as the geometric solution of the junction, organization of the traffic, the intensity together with its structure of direction and ty[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last