Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognoza rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Warstwy
1998 nr 1 94-97
3
100%
Mining Science
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców, generujących miejsca pracy oraz przychody [...]
EN Developed transport infrastructure due to the performed role is very important for all residents of the country. The shape of this infrastructure needs to support economic development, which occurs through an increase in the size and number of businesses that generate jobs and income of local govern[...]
4
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 9 19--21
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Trzy warianty rozwoju lotnictwa w Polsce do 2035 r. Warianty: w0 - ekstrapolacyjny, w1 - mniejszego wzrostu i w[2] - większego wzrostu. Propozycja - w wyniku zastosowanej oceny wariantów - realizacji wariantu zbliżonego do w1, oznaczającego przewóz 67 mld paskm i ruch na lotniskach 96 mln pas. Oznac[...]
EN Three alternatives of the civil aviation development in Poland until the year 2035. These alternatives are the following namely: w0- the extrapolation one, w1 - the smaller growth one and w2 - the bigger growth one. The Proposal - as a result of applied evaluation of these alternatives - realization[...]
6
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR, podzielonych na 5 grup obszarowych po 10 gospodarstw w grupach I–IV i 13 gospodarstw w grupie V. Zestawiono wyniki badań terenowych[...]
EN This paper presents the results of research on equipment and the use of technical measures in 53 selected family farms with an area from 8 to 150 ha AL, divided into 5 area groups, consisting respectively of 10 farms (groups I–IV) and 13 farms (group V). A juxtaposition was made from the results of [...]
7
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy zostały opisane przyczyny oraz prognozy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono wyniki ankiety, której celem było zbadanie nastawienia ludności do elektrowni wiatrowych i energii odnawialnej. Zwrócono uwagę na rosnące zapotrzebowanie materiałów kompozytowych na rynku odnawialnyc[...]
EN This article describes the reasons and forecasts of wind energy development in Poland. Presents the results of the survey, which aimed to investigate the relationship of people to the wind farms. Attention was drawn to the growing demand of composite materials on the market of renewable energy sourc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last