Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 122
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  profitability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 225-231
2
80%
Operations Research and Decisions
EN The purpose of the paper is to demonstrate existence and intensity of correlation between determining factors and a state of profitability of Polish enterprises. The scope of the paper includes identifying the factors that determine enterprises profitability, creating an econometric model and conduc[...]
3
80%
Obróbka Metalu
2011 nr 1 52-54
PL Wśród wielu firm z sektora produkcyjnego B2B (business-to-business) występuje kłopotliwa sprzeczność. Z jednej strony firmy te pragną zmaksymalizować marżę, zwiększyć zyski i ostatecznie zwiększyć wartość dla akcjonariuszy. Z drugiej jednak strony niewiele firm skupia swoją uwagę na prostych i skute[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
1998 Nr 45 67-85
PL Celem pracy było porównanie pod względem ekonomicznym linü kablowych i napowietrznych spełniających to samo zadanie, tzn. jednakowy przesył mocy i energii elektrycznej; oraz wskazanie na rozwiązanie bardziej opłacalne. Przyjęte założenie, że ekwiwalentne linie kablowe porównywane z typowymi liniami [...]
EN The aim of this work was an economical comparison of cable and averhead electric lines realising the same duty, means an equal transmission of power and energy, and indication of more profitable solution. The assumption, that equivalent cable lines compared with typical overhead lines should transpo[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 143-150
EN This article has shown that public service institutions may also give financial appraisals of their organizations, using measures applied in the companies fully geared towards profit. This presentation has demonstrated that in the market economy situation, "non profit" organizations adhere to the sa[...]
6
80%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The essence of the concept “transfer potential” is considered in the article. This concept is interpreted as a set of business opportunities on storage conditions of transfer and transmission business partners asset management experience, information, etc. during innovation development programs. Att[...]
7
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 789-797
EN Identification of enterprises goals is especially important in management process. The most important purpose is assuring the long-term development and required growth. In order to achieve it, maximization of profit is fundamental. The profit appears as a substantial condition of functional balance [...]
8
70%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 2 305-312
PL Praca zawiera wyniki analizy rentowności wybranych środków transportu szynowego. Wyniki analizy przedstawiono w formie tabel i wykresów graficznych.
EN The paper comprises results of profitability analysis of selected means of railway transport. Results of the analysis have been presented in the form of tables.
9
70%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/2 757--766
EN In this study, it was aimed to compare the economic aspect of different applications of composts obtained from solid wastes of rose oil processing (RC) applications in organic apple production. The data used in the study were obtained from the experiments carried out in Egirdir Fruit Research Instit[...]
10
70%
Logistyka
2015 nr 4 5477--5483, CD 2
PL W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wypożyczalni rowerów elektrycznych jako rozwiązanie personalnego transportu miejskiego. Przedstawione dla aglomeracji miejskiej sposoby wykorzystania rowerów elektrycznych porównano z istniejącą strukturą wypożyczalni rowerów. Przedstawiono model roweru [...]
EN This paper presents a concept of electric bicycle share points as a solution for city personal transport. Presented for city agglomeration the bike sharing system were compared with the electric bike one. A model of an electric bike and electric motor situated in the hub of the wheel were showed. A [...]
11
61%
Rynek Energii
2006 nr 4 2-7
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych w aktualnych warunkach ekonomicznych. Pokazano metody oceny i relacje, które odzwierciedlają tendencje w zakresie inwestowania w układy technologiczne na paliwa gazowe i przyjazne dla środowiska naturalnego.
EN Gas usage possibilities to energy production under present economic conditions are described. profit ability evaluation methods and relations regarding investment trends of the gas fuel energy installation due to economic and environment aspects have been presented.
12
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 145-154
PL W pracy określono koszty i wskaźniki opłacalności produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej dla 10 plantacji, położonych na terenie Polski południowej. Koszty produkcji mieściły się w granicach od 3842 do 8435 zł*ha-1. W strukturze tych kosztów znaczącą część, bo 82% stanowiły koszty zwi[...]
EN The work specifies the costs and profitability indexes for biomass production using threeyear-old energy willow, determined for 10 plantations located in Southern Poland. Production costs ranged from 3842 to 8435 PLN/ha. Considerable part in the structure of these costs, that's 82% were constituted [...]
13
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy zaprezentowano metodę oraz wstępne wyniki badań rodzinnych gospodarstw rolnych, mających na celu wykazanie ich kondycji ekonomicznej, stanu technicznego sprzętu rolniczego, struktury zasiewów i wielkości stad oraz zmian w nich następujących. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano zmia[...]
EN Paper presented the method and preliminary results of the survey carried out in three selected family farms. The study aimed at revealing economic conditions of the farms, technical condition of the farm equipment, cropping structure, the livestock density and the changes following among them. In co[...]
14
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyznaczono powierzchnię uprawy, dla której zastosowanie kilku zaproponowanych zestawów sprzętu wraz z oprogramowaniem do rolnictwa precyzyjnego byłoby już opłacalne. Obliczenia wykonano na podstawie rocznych kosztów utrzymania takiego wyposażenia w przeliczeniu na hektar, dla powierzchni w zakresie [...]
EN The areas of wheat, rape and maize cropping were determined, for which the application of several sets of equipment together with the software for precision agriculture would be profitable. Calculations were based on annual costs of using such equipment per 1 ha, for the areas ranging from 50 to 100[...]
15
61%
Przemysł Spożywczy
PL W przemyśle spożywczym od trzech lat następuje poprawa wyników ekonomicznych. W 2002 r. przeciętna rentowność tego sektora wzrosła do 2% przychodów netto, podczas gdy w 1999 r. firmy spożywcze nie generowały zysku. W 2001 r. nastąpiło obniżenie płynności finansowej, ale już w roku ubiegłym jej miern[...]
EN Economic performance of Polish food industry has been improving since 3 years. In 2002 average profitability of this sector increased to 2% of net revenue, while in 1999 (he sector was not able to generate profits. Financial liquidity in 2001 declined, but last year the ratio recovered to the level [...]
16
61%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 4 44-45
17
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 4 50-54
PL Jednym z elementów charakteryzujących proces produkcji górniczej jest próg rentowności, który określa najmniejszą, jeszcze opłacalną produkcję. Wielkość ta wyznaczana jest jako punkt przecięcia kosztów produkcji i przychodów z jej sprzedaży. Przy jego wyznaczaniu często przyjmowane jest założenie up[...]
18
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono korzyści ekonomiczne oraz rozwiązanie techniczne pozyskiwania energii elektrycznej z wysypiska odpadów komunalnych.
EN The paper presents benefits and technical solutions for generating of eleetrie energy from communal waste dump.
19
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 225-237
EN Relation between a company's capital borrowed and the value of its total equity is termed as the financial leverage or gearing. There are at least several reasons why the aggressive use of debt may have a very positive influence on productivity and market value of companies. First of all, debt is le[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
EN The main objective of this paper is to confirm the usefulness of ROS (return of sales) analysis (mainly based on the client profitability) in building the value of company.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last