Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  professional risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 6-9
PL W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące przyczyn wypadków w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na polskie małe firmy budowlane przyczyniające się znacząco do wzrostu wypadkowości w tej branży. Omówiono czynniki mające największy wpływ na stan bhp w tych firmach. Opisano realia funk[...]
EN In the paper statistical data concerning causes of accidents on construction site were presented. Special attention was turned onto polish small construction enterprises significantly influencing on accidents increase in this sector. Agents shaping osh state in these plants were discussed. The reali[...]
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 7/8 12-16
PL W okresie wiosenno-letnim intensywność naturalnego promieniowania UV na terenie Polski jest wysoka i stała ekspozycja zawodowa może skutkować występowaniem chorób oczu i skóry (w tym raka). Z tego względu istotne jest dokonywanie oceny ryzyka uwzględniającego ten czynnik i podejmowanie odpowiednich [...]
EN In Poland natural UVR is very intensive in the spring and sumer. Constant exposure to UVR can cause skin and eye diseases (including cancer). That is why it is very important to assess risk posed by UVR and to take preventive measures. This article presents the results of measurements of workers exp[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 2 2-5
PL W artykule omówiono urządzenia i instalacje, przy których w przypadku niewłaściwej organizacji pracy pracownicy zagrożeni są nadmierną ekspozycją na pola oraz typowe czynności wykonywane przez pracowników przy tych urządzeniach. Scharakteryzowano możliwość zastosowania środków ochrony indywidualnej [...]
EN This article discusses devices and installations which can produce excessive exposure of workers if work is not properly organized. It also discusses typical workers' activities related to these devices. The possibility of using personal protective equipment and the requirements such equipment shoul[...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 11 20-25
PL Stres zawodowy jest obecnie powszechnym zagrożeniem związanym z miejscem pracy. Przeprowadzone wśród pracowników dołowych badania wykazują, iż wykonywanie przez nich obowiązków w warunkach współwystępowania tak wielu zagrożeń potęguje odczucie stresu. U przeszło połowy respondentów świadomość zagroż[...]
EN Occupational stress is currently a common workplace-related threat. Research carried out among the pit workers shows that work in simultaneous exposure to such a large number of threats increases stress. Over a half of the surveyed say that awareness of the threats resulting from working in a mine p[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 19 173-192
PL W artykule opisano przebieg analizy i oceny ryzyka zawodowego a zwłaszcza jego celowości i korzyści płynące z uzyskania wytycznych i wprowadzenia działań korygujących do procesu pracy. Artykuł uzupełniają informacje uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych w firmie remontowej. Analize poddano st[...]
EN The article presents the course of analysis and estimation of professional risk, particulary aim of this process and advantages, which flow from leading correct operations. The article has been grounded on research done on the "Renovation firm". To the analysis underwent a post and working condition[...]
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 4 56--57
7
75%
Wiadomości Górnicze
PL W wyniku długotrwałego oddziaływania czynników szkodliwych/uciążliwych w środowisku pracy, następuje obniżenie sprawności organizmu, zaś w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych stężeń/ natężeń tychże czynników . wystąpienie choroby zawodowej. W artykule na przykładzie warunków pracy w przodkach górn[...]
EN As the outcome of long-lasting exposure to harmful factors in a work environment decreases of organism efficiency and in the situations when allowable concentration/intensity limits of those factors are exceeded - professional diseases occur. The article, on the example of conditions at active faces[...]
8
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule odniesiono się do wybranych elementów materialnego środowiska pracy, jakie zostały zdiagnozowane w jednym z drążonych przodków korytarzowych prowadzonych na obszarze kopalni .X., mających istotny wpływ na niezawodność funkcjonowania całego systemu, w tym także i osób w ramach tego systemu[...]
EN The article referred lo selected elements of material environment of work that were diagnosed at one of the roadway's faces being driven in the mining area of ,.X" mine, elements having an essential influence on functioning reliability of the whole system, including also the persons functioning with[...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 3 7-10
PL W artykule zaprezentowano metodę oceny ryzyka zawodowego w pomieszczeniach zamkniętych, która dotyczy zarówno możliwości wystąpienia obciążenia cieplnego w środowisku gorącym, jak i dyskomfortu termicznego w środowisku umiarkowanym, w rozumieniu PN-EN ISO 15265:2005. Norma ta może być stosowana w ka[...]
EN This paper presents a method of risk assessment in enclosed spaces; it applies both to potential heat stress in hot environments and to thermal discomfort in moderate environments, as defined in PN-EN ISO 15265:2005. This standard can be used in any work environment in which the parameters of the ai[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw rolnych po akcesji do Unii Europejskiej ulega systematycznej poprawie. Z uwagi na dostępność dodatkowego źródła finansowania rolnicy rozpoczęli wdrażanie nowocześniejszych technologii i maszyn w procesie produkcji rolniczej. Pozytywnym efektem tych zmian poś[...]
EN Economic situation of Polish farms upon accession to the European Union is subject to systematic improvement. Due to availability of additional sources of funding, farmers have started implementation of the most modern technologies and machines in the agricultural production processes. Increase of t[...]
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 12-17
PL Zakład Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB koncentruje swoją działalność na doskonaleniu rozpoznawania zagrożeń mechanicznych, elektrycznych oraz zagrożeń promieniowaniem optycznym, a także na opracowywaniu metod oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. W Zakładzie opracowuje się i doskonali zasady o[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 9 18-21
PL Zawodowe narażenie na leki cytostatyczne stanowi ważny problem medycyny pracy i ochrony zdrowia pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Narażenie takie występuje podczas procesów wytwarzania chemioterapetyków oraz podczas ich stosowania w codziennej praktyce leczniczej oddziałów onkologicznych oraz [...]
EN Road accidents are a serious problem of the Work-related exposure to cytostatics poses a serious problem in terms of occupational medicine and protecting employees of healthcare facilities. Exposure occurs during the process of manufacturing chemotherapeutic drugs and in their application in daily m[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
14
63%
Problemy Jakości
PL Przedstawienie procesu wdrażania zintegrowanego systemu zapewnienia jakości i systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Hucie Katowice S.A. dla zachęcenia przedsiębiorstw do wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jego integracji z innymi systemami zarządzania.
15
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 5 48--52
16
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 4 10--15
PL W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia pyłowego na stanowiskach pracy w kopalni węgla kamiennego. Zbadano narażenie górnika w przodku ścianowym w dolnej i górnej wnęce w trzech wybranych ścianach. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, według normy PN-N-18002, ryzyko związane z zapylen[...]
EN This paper presents an analysis of the magnitude of dustiness hazard on workplace in a hard coal mine. It was estimated how far a miner is endangered, on the basis of three selected longwalls in the top and bottom cavity. According to the PN-N-18002 standard and performed analysis, the risk of dusti[...]
17
63%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 8 11--14
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego. Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodłączny element każdego przedsięwzięcia. Proces zarządzania ryzykiem może być stosowany zarówno do negatywnych zagrożeń, jak i pozytywnych okazji. Zarządzanie ry[...]
EN This paper presents the concept of corporate risk management with regard to occupational risk. Risk management is an integral part of any project. The risk management process can create chances as well as threats. Risk management is the management of corporate business objectives with reference to t[...]
18
63%
Wiadomości Górnicze
PL Artykuł jest próbą przedstawienia sposobu realizacji art. 226 Kodeksu pracy w stosunku do pracodawców, a mianowicie: ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy. Ponadto w artykule przedstawiono zasady oceny ryzyka zawodowego w kopalni "Jas-Mos" (Jastrzębs[...]
EN The article is an attempt of presentation of a manner Art. 226 realisation of Labour Code with regard to employers and namely assessment, documentation and informing of employees about professional risk on workstands. Besides the article presents principles of professional risk on a workstand at ,,J[...]
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 24-28
PL Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy r[...]
EN Quantitative assessment of selected errors made by humans has become a basis for the proposed new approach to estimating risk. Incidence of human errors was determined for individual categories and levels of risk of their occurrence was determined in accordance with ALARP. In addition to a statistic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last