Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja odzieży
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 12 54-55
EN There are many factors influencing the magnitude of the material wastes in the apparel industry. The remainders are one of them, that is, the difference between the fabric bale length and the markers length. The computer program worked out by Author (Reszt156c) aiding the process of minimization of [...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 1 27-30
3
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 6 34--36
EN Clothing is categorised as a seasonal product [EC Regulation KE, 2009], meaning that its production has some special characteristics. Based on an empirical study, an attempt was made to classify processes comprising the production of clothing (the research objective) by the type of operations perfor[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2157-2162
PL Branża odzieżowa i jej rynek zbytu jeszcze nie tak dawno była zdominowana przez bardzo podobne ubiory. Producenci kierowali się założeniem, że nie będzie problemu ze zbytem przez funkcjonowanie chłonnego, wschodniego rynku, który był w stanie przyjąć każdą ilość produktów. Gdy nastąpił przełom gospo[...]
EN Not so long ago, the market in the clothing industry was dominated by a very similar clothing. Manufacturers were guided by the assumption that there will be no problem with selling the functioning of the lymphatic, eastern market, which was able to accommodate any number of products. When economic [...]
5
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2019 nr 6 27--32
PL W artykule podejmuje się próbę wskazania cykliczności w metodach wytwarzania odzieży. Prześledzono ewolucję systemów od małego warsztatu do globalnych sieci produkcji, wskazano rolę i miejsce konsumenta w procesie oraz przedstawiono cechy najistotniejszych modeli produkcyjnych mających wkład w rozwó[...]
EN An attempt to indicate the cyclical nature of clothing production methods is made in the article. The evolution of systems from a small workshop to global production networks was analyzed, the role and place of consumers in the process were indicated and features of the most important production mod[...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 90--95
PL Zespołowe formy organizacji procesu produkcji odzieży, stwarzają dużą różnorodność w zakresie zorganizowania zespołu obróbczego. Forma organizacji procesu obróbki uzależniona jest od wyposażenia technicznego i kwalifikacji załogi. Powstaje w związku z tym problem, który system organizacyjny będzie o[...]
EN Using the team form of organisation for the clothing production process offers many possibilities. The form of processing organisation depends on the technical equipment and personnel qualifications. Thus, the question arises as to which organisational system will be optimal for a given production p[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2008 z. 64 119-131
PL W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące [...]
EN The dissertation presents four mathematical models of the gripper mechanism that are characterized by different properties. The analysis has been conducted for grippers with an electric drive. For each model, the equations describing their kinematic and dynamic characteristies have been formulated. [...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 2 (104) 79--83
PL W pracy przedstawiono matematyczny model mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujący się zwiększoną powierzchnią roboczą. Do modelu sformułowano równania opisujące jego charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące[...]
EN A mathematical model of the gripper mechanism with an electric drive, characterised by an increased work surface is presented in the paper. Equations describing the kinematic and dynamic characteristics have been formulated for this model. The resulting equations have been solved numerically. The ca[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 1 (49) 67--70
PL W pracy przeanalizowano dynamikę chwytaka do tekstyliów. Ruch kątowy dźwigni realizowany jest za pośrednictwem śruby. Układy równań, poprzedzone równaniem różniczkowym momentu napędowego silnika, rozwiązano numerycznie metodą Rynge-Kutta. Program komputerowy, sterujący pracą chwytaka, zawiera sprzęż[...]
EN In this paper, the dynamics of a pinch-type gripper for textiles have been studied. We considered an example of a gripper in which the motion of closing and opening is effected by means of a screw. A set of equations describing the gripper’s behaviour, preceded with a differential equation of the dr[...]
10
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 2 (50) 73--75
PL W pracy sformułowano model matematyczny sterowanego komputerowo chwytaka do manipulowania tekstyliami, posiadającego równoległe palce. Opis tego modelu zawiera równania dynamiczne ruchu chwytaka, równanie momentu magnetycznego silnika oraz związki pomiędzy silami i odkształceniami materiału włókienn[...]
EN This paper presents the elaboration of a mathematical model for a computer-controlled gripper with parallel fingers for handling textile fabric pieces. The description of this model includes the dynamic equations of the gripper movements, the equations for the magnetic moments of the driving motor, [...]
11
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 1 (133) 59--66
PL Celem badania było względne określenie „skręcania” dzianin lewoprawych wytwarzanych z różnych włókien i mieszanek włókien w tych samych warunkach, a także jej wpływu na wydajność produkcji odzieży. W tym celu zbadano 18 różnych dzianin o 2 różnych gęstościach wykonanych z dziewięciu różnych mieszane[...]
EN The present study aimed to comparatively determine fabric spirality in single jersey knitted fabrics manufactured from different fibers and fiber blends under the same conditions as well as its effect on the efficiency of apparel manufacturing. To that end, the fabric spirality was studied for 18 di[...]
12
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 103--107
PL W pracy przedstawiono model mechanizmu chwytaka napędzanego trzema silnikami elektrycznymi. Opracowana konstrukcja uzyskała w 2008 r. patent na wynalazek pt. „Urządzenie do pobierania pojedynczej warstwy z nakładu materiału” nr PL 197340. Chwytak ten wykorzystuje zjawisko tarcia pomiędzy warstwami t[...]
EN A model of the gripper mechanism driven by three electric motors is presented. The model of the gripper developed, characterised by an increased working surface, on 31.01.2008 was granted a patent for an invention entitled “Device for gripping a single layer from the material stack” No. PL 197340. T[...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 2 (50) 69--72
PL Na rynku światowym panuje silna konkurencja pomiędzy producentami gotowej odzieży, stanowiącej istotną część światowego handlu. Rozwój technologii i badania są nadzwyczaj ważne w tej branży, ze względu na jakość produkowanej odzieży, przy czym można stwierdzić, że technologia ma priorytet. W Turcji [...]
EN There is strong competition on the market for ready-made garment products, which are an important part of world trade. In this sector, the technology development and research facilities have an important place because the quality and technology are a priority. In our country, Turkey, many manufactur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last