Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 5 15-22
PL Znaczna ilość stoczniowych zakładów produkcyjnych, w tym dużych stoczni, znajduje się w miastach. W Europie jest powszechne, że takie zakłady często są ulokowane w centrach miast lub w ich bliskim sąsiedztwie. Taka lokalizacja stwarza wiele problemów środowiskowych, transportowych i społecznych. Wpł[...]
EN Significant number of shipyard production plants, including large shipyards, ale placed in cities. It is common in Europe that these kinds of plants are located in cities’ centres or nearby. Such localization creates many environmental, transportational and social problems. It also affects citizens,[...]
2
100%
Elektro Info
2016 nr 6 86--93
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
1999 R. 28, z. 69 141--148
PL W artykule przedstawiono tematycznie rozwój produkcji sprzętu wojskowego na terenie Tarnowa obejmujący okres uruchomienia procesu wytwórczego w 1952 roku do stanu obecnego. W dalszej części opisano zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych związanych z unowocześnieniem i rozwojem produkcji sprzę[...]
4
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 40
PL Firma HABA-Beton istnieje na polskim rynku od 10 lat. Jako pierwsze powstało małe biuro sprzedaży, a prefabrykaty betonowe i żelbetowe były produkowane w Niemczech, skąd dostarczano je do Polski. Czas pokazał, że popyt na prefabrykaty oferowane przez firmę HABA-Beton był tak duży, że doprowadziło to[...]
EN HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. HABA-Beton has operated on the Polish market for 10 years. Initially a small sales office was established while precast concrete and reinforced concrete products were manufactured in Germany and delivered to Poland. Time has shown that the demand for concrete[...]
5
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę efektywności zarządzania zapasami w wytwórniach pasz w podziale na grupy zapasów oraz ze względu na wielkość przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw paszowych. Efektywność zarządzania zapasami mierzono długością cyklu z[...]
EN The paper presents an analysis of the efficiency of inventory management in fodder production plants in groups of inventories and cross-sized enterprises. The study was conducted on the basis of financial data of feed enterprises. Efficiency of inventory management was measured by the length of inve[...]
6
80%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 5 48--50
PL W pracy przedstawiono uszkodzenia żelbetowych elementów konstrukcyjnych i gruntu znajdujących się pod wpływem oddziaływania agresywnych substancji chemicznych, zawierających kwas siarkowy i związki fluoru. Wskazano przyczyny tych uszkodzeń i zaproponowano metodykę zmierzającą do ich naprawy.
EN The paper presents the damage to reinforced plate and ground (soil) as effect of influence of aggressive chemicals with sulfuric acid and fluorine compounds. Showed the causes of this damages and the methodology of repair was suggested.
7
70%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last