Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product life cycle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Increased market uncertainty, rapidly changing technology and customer preferences influence companies, which ought to manage their products carefully over time to ensure customer wants. A lifecycle oriented approach, which evaluates and makes decisions based on expected profit through lifecycle, is[...]
2
80%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 4 225-225
3
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: A new approach to production process monitoring in organization using Failure Mode and Effect Analysis method has been presented. Design/methodology/approach: The possibility of use of Failure Mode and Effect Analysis methods is connected with continuous quality improvement of organization.[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 101--111
PL W niniejszym artykule poddano analizie pięć produktów oferowanych przez Kopalnię Piasku X, znajdujących się w różnych fazach cyklu życia produktu. Celem badań była identyfikacja fazy życia dla pięciu produktów przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne (Kopalni Piasku X) połączona z oceną atr[...]
EN In the hereby article there is an analysis conducted on five products offer by X Sand Mine, which are in different stages of product lifecycle. In the first turn there are the stages identified and next there is an assessment of attractiveness of market segment conducted on which there are the exami[...]
5
80%
Logistics and Transport
EN Logistics of modernity embodies the principles and approaches without implementation of which it is not possible to talk about competitiveness of enterprise, about its future prospects of successful development. Logistics creates the conditions under which the flow (of materials, information, financ[...]
6
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2089--2094
EN The possibility of use of Failure Mode and Effect Analysis methods is connected with continuous quality improvement of production processes in companies. Interdependence of the quality research methods and production process’s requirements have been taken into account. FMEA method is the analysis ai[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 93 185--196
PL W warunkach wzrastającej konkurencji i zmienności otoczenia zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na pogłębiającą się specjalizację i złożoność procesów produkcyjnych zarządzanie ryzykiem coraz częściej analizuje się w kontekście branżowym. Ni[...]
EN In the conditions of increasing competition and changing environment, risk management is one of key activities carried out in a company. Due to increasing specialization and complexity of production processes risk management is more often considered in a context of the industry. However, this approa[...]
8
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2015 Vol. 4, No 4 101--105
EN The methodology to assess technology readiness is currently the key instrument in supporting the decisions to finance research and development projects. It was originally used in the area of aviation and space technologies, where the requirements connected with reliability and resilience to extremel[...]
9
70%
Logistyka
2014 nr 6 7119--7129
PL W pracy przedstawiono koncepcję modelu procesu wchodzącego w zakres cyklu życia produktu, złożonego z połączonych zależnościami informacyjnymi zdarzeń zamodelowanych w postaci kostek IDEF0. Zaproponowano również zastosowanie relacyjnej bazy danych do przechowywania informacji o procesie i związanej [...]
EN A model of a process belonging to a product lifecycle, consisting of steps connected by means of informational relationships and represented graphically by IDEF0 boxes is proposed in the paper. A relational database can be applied as the repository of process data and process knowledge, while its ap[...]
10
61%
Management Systems in Production Engineering
PL W artykule przedstawiono zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej promującej zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. W pierwszej części artykułu wskazano na potrzebę rozdzielenia[...]
EN The article presents an integrated approach to the product environmental impact at all stages of its life cycle, implemented within the European Union policy to promote sustainable patterns of production and consumption. In the first part of the article the author points out the need to separate the[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2010 Nr 55 17-33
PL W niniejszym artykule zaprezentowano metody i narzędzia projakościowe oraz ich zastosowanie w poszczególnych fazach cyklu trwania wyrobu. W pierwszym punkcie omówiono istotę cyklu trwania wyrobu oraz tematykę jakości. Przedstawiono również metody i narzędzia projakościowe, pogrupowane zgodnie z prze[...]
EN This article presents pro-quality methods and tools along with their effect on the product in each phase of the product life cycle. The first chapter included a presentation of the product life cycle, and the subject matter of quality. Also presented are pro-quality methods and tools, which have bee[...]
12
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: A new approach to quality control in production company with usage of quality research methods has been presented. Design/methodology/approach: The possibility of usage of quality research methods are connected with continuous quality improvement of pre-production, production and after-pr[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 74 305--323
PL Artykuł opisuje cykle życia, które mają bezpośrednie oddziaływanie na cykl życia przedsiębiorstwa. Ponadto podjęto w nim próbę zaznaczenia wzajemnych relacji między tymi cyklami w kontekście turystyki poprzemysłowej. Wynikiem ich analizy jest skonstruowanie modelu cyklu życia przedsiębiorstwa poszer[...]
EN This paper describes life cycles that have influence over the life cycle of a company. Moreover it is an attempt to highlight the relations that take place between those life cycles, in the post-industrial context. The effect of their analyse was creation of a life cycle model for a company that is [...]
14
61%
Logistyka
2014 nr 3 4679--4686
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ekologicznej oceny cyklu życia do analizy różnych scenariuszy i rozwiązań logistycznych dla produktów niepełnowartościowych. Ekologiczna ocena cyklu życia jest metodą, która pozwala na identyfikację przepływów materiałowych i energetyczny o[...]
EN The objective of the paper is to present the possibilities of using LCA to assess different logistic solutions and scenarios for handling defective products. Ecological life cycle assessment is a method that enables the identification of material, energy and waste flows and evaluation of its impacts[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 79--89
PL Wprowadzenie nowego produktu na rynek, rozpoczynające jego rynkowy cykl życia, wymaga podejmowania odpowiednich działań marketingowych. Ich cele i intensywność determinują ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty. W artykule dokonano identyfikacji celów oraz specyfiki działań marketingowych w kolejny[...]
EN The introduction of a new product to the market, beginning with its market life cycle, requires taking proper marketing action. Their goals and intensity determine the costs incurred by the company. In this paper the objectives and specificity of marketing actions were identified in subsequent phase[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 23--32
PL Ocena efektywności działań marketingowych w cyklu życia produktu wymaga pomiaru nakładów i efektów tych działań. W artykule dokonano identyfikacji instrumentów i działań marketingowych, generujących koszty w kolejnych fazach cyklu życia, z uwzględnieniem różnych sposobów ich ewidencji, jak również i[...]
EN Effectiveness evaluation of marketing actions in the product life cycle requires the measurement of costs and benefits of these actions. In this paper there were the tools and marketing actions identified which generate costs in subsequent phases of the life cycle, taking into account different ways[...]
17
61%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 694--695
PL Sytuacja współczesnej gospodarki powoduje silną tendencję do skracania cyklu życia produktów na rynku. Rosnąca konkurencja oraz zmieniające się potrzeby konsumentów wymagają szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Celem referatu jest omówienie możliwości wykorzystania wspomagania[...]
EN The conditions of modern economy causes a strong tendency to shorten the life cycle of products on the market. Increasing competition and changing consumer needs require a rapid response to changes in the companies environment. The aim of this paper is to discuss the possibilities of using computer [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 39--51
PL W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących znajomości i praktycznego stosowania środowiskowej oceny cyklu życia produktu (LCA) w grupie przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych - Polskim Programie Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich za[...]
EN This article summarises results of a research on knowledge and practical use of Life Cycle Assessment. The study was carried out on group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives - the Polish Cleaner Production Programme. It was based on issues such as knowledge, expe[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 68 355--365
PL Artykuł ten poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania nowoczesnych internetowych narzędzi gromadzenia danych, jako narzędzi marketingowych wspomagających zarządzanie cyklem życia produktu. Autorzy dokonują analizy i wyboru optymalnego narzędzia ankietyzacji, biorąc pod uwagę potrzeby menedżera przed[...]
EN This publication is dedicated to the issue of modern Internet data collection instruments used as a marketing tool to support product life cycle management. The authors select and analyze optimal data collection instruments, having established their usefulness for a tourist company manager as the ma[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 77 65--83
PL Celem rozważań podjętych w artykule jest ukazanie złożoności problematyki jakości i ergonomii oraz jej zbieżności na gruncie inżynierskim. Te cechy powodują, że konieczne jest stosowanie systemowego i holistycznego podejścia podczas badania, analizowania i podejmowania inżynierskich działań zmierzaj[...]
EN The paper discusses the basic problems of ergonomic engineering and quality engineering, specific to the defined phases of the life cycle of technical products (LCA). The range of technical products was limited to machines, hand tools and equipment used to implement basic technologies in the constru[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last