Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product innovations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The intensity of introducing product innovations in a services area allows one to isolate a financial services sector as regards enterprise, which is understood as institutions’ and their clients’ activity. The article expresses this issue by using the dynamics of arising of Polish economic entities[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 487--496
PL Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego prze[...]
EN The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by [...]
3
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 3 163--167
PL W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem definiowania innowacji ekologicznych. Następnie przedstawiono istotę innowacji w ujęciu szerokim i wąskim, cechy innowacji ekologicznych oraz obowiązujący ich podział na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Opisano wybrane przedsięw[...]
EN The article reviews the literature for defining of an ecological innovation. Then the essence of innovation in terms of broad and narrow perspective was presented and their currently effective division into: a product, process, organizational and marketing ones. Selected projects of mining companies[...]
4
75%
Przemysł Spożywczy
PL Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających zmieniające się oczekiwania konsumentów żywności jest nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw spożywczych. Pomocna może być zatem znajomość trendów w żywnościowych innowacjach produktowych, występujących współcześnie w różnych region[...]
EN Searching for innovative solutions meeting changing expectations of food consumers is an indispensable condition of food companies’ market success. Knowledge of the food product innovation trends occurring in various world regions and countries, which are characterized in this article in a comparati[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 135-145
PL Wychodząc z założenia, że innowacyjność i procesy innowacyjne mają znaczenie priorytetowe dla każdego przedsiębiorstwa (niezależnie od jego wielkości i rodzaju realizowanych procesów), w artykule wskazano i poddano analizie główne czynniki innowacyjności w procesie przygotowania produkcji ze szczegó[...]
EN Making the assumption that innovation is of prime importance to each enterprises (regardless of their size and type of processes) the article presents an analysis and main innovative factors of the production process, particularly product design and manufacturing into enterprises.
6
63%
Ekonomia Menedżerska
2007 nr 2 45-55
PL Innowacyjność polskiego sektora MSP nabrała szczególnego znaczenia po przystąpienia Polski do UE. Polscy przedsiębiorcy podejmują działania innowacyjne głównie z myślą o utrzymaniu swojej pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku unijnym. Innowacyjność można rozpatrywać w różnych aspektach, jednak za[...]
EN Innovation became especially important for Polish SME sector after Poland's accession to the EU. Polish entrepreneurs make innovation decisions thinking mainly about how to keep their competitive position in the common EU market. Innovation can be viewed from many aspects, however the research prese[...]
7
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 110--124
PL W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statu[...]
EN In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In[...]
8
51%
LogForum
2016 Vol. 12, no. 2 113--122
PL Wstęp: Podmioty uczestniczące w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zintegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady poniesione na realizację procesów informacyjnych determinują ostateczną formę nowego produktu oraz jego s[...]
EN Background: Entities participating in the product innovation process and assortment management create an organization that processes information, so spending invested in the information processing determines the final form of the new product and assortment management. An important condition for effe[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 75 157--166
PL Publikacja koncentruje się na prezentacji analiz w zakresie relacji pomiędzy wybranymi narzędziami lean management a innowacyjnością. Przedstawiono w niej siedem najistotniejszych narzędzi innowacyjności i dokonano analizy wpływu ich zastosowania na poszczególne rodzaje innowacji.
EN The publication focuses on the presentation of analysis about lean selected lean management tools and innovations. We selected seven main tools of lean management and compare it’s effects from various innovations point of view.
10
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 127 325--339
PL Celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależność miedzy elementami mikrootoczenia a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mikrootoczenie opisano za pomocą pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera. Aktywność innowacyjną utożsamiono z wprowadzeniem innowacji produk[...]
EN The aim of these considerations is to examine the relationship between the elements of micro environment and the innovation activities of Polish small and mediumsized enterprises (SMEs). Micro environment is described by the Porter’s Five Forces Framework. Innovation activity was identified as the i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last