Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Referat dotyczy roli i znaczenia tematyki badawczej motoryzacji w ogólnej problematyce badawczej dyscypliny naukowej transport.
EN This paper refers to the role and signification of the automotive research problems in general scientist domain of transportation.
2
63%
Logistyka
2003 Nr 4 61-64
3
51%
Logistyka
EN The socio - political, economic, and government changes, which have recently taken place in our country, have had a significant impact on the organization and administration of road traffic network management. A road construction forum is the most appropriate place where we can conduct the analysis [...]
4
51%
Logistyka
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie roli portów morskich Szczecin i Świnoujście w logistycznej obsłudze ładunków w procesie transportowym kombinowanym. Ze względu na tak sformułowany cel referatu zaprezentowane w nim zostaną miedzy innymi: teoretyczne aspekty roli portu morskiego w logis[...]
EN Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie roli portów morskich Szczecin i Świnoujście w logistycznej obsłudze ładunków w procesie transportowym kombinowanym. Ze względu na tak sformułowany cel referatu zaprezentowane w nim zostaną miedzy innymi: teoretyczne aspekty roli portu morskiego w logis[...]
5
51%
Logistyka
2019 nr 1 51--52
PL Artykuł skupia się na optymalizacji procesów transportowych, wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej i redukcji pustych przebiegów dzięki wykorzystaniu usług oferowanych przez giełdy transportowe. Przedstawiono też realną symulację wraz z wnioskami.
6
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 47-52
PL Przekazanie działania systemu zależnościowego z danej pośredniej, odgałęźnej i węzłowej stacji do jednego regionalnego centrum sterowania stanowi przełom w jakości kontroli procesów transportowych. Istnieje również możliwość oszczędności kosztów, szczególnie w przypadku linii drugorzędnych, gdzie mo[...]
EN Delegation of the interlocking system operation from particular intermediate, branch and junction station to one area control centre is a breakthrough in the quality of the transport processes control. There is also possibility of cost saving especially in case of secondary lines, where is possibili[...]
7
44%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W artykule podjęto próbę analizy efektywności wybranych metod stosowanych do optymalizacji procesów transportowych. Jako przykład wybrano klasyczne zagadnienie transportowe. Wyniki obliczeń wg wybranych metod porównano z rozwiązaniem optymalnym uzyskanym za pomocą pakietu symulacyjnego MSŽ Excel - S[...]
EN The paper presents an analysis of effectiveness of several methods used for transportation process optimization. As the process example the classic transportation problem was selected. The results of optimization were compared with the solution given by simulation tool MSŽ Excel - Solver.
8
38%
Logistyka
PL Liczba czynników, które mają wpływ na efektywność procesów logistycznych i transportowych sprawia, że znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu decyzyjnego jest bardzo trudne. Z tego powodu opracowywane są modele, które umożliwiają znalezienie rozwiązania zbliżonego do optymalnego. Dużym u[...]
EN The multiplicity of factors affecting the efficiency of logistics and transportation processes makes finding the optimal solution of the decision problem very difficult. For this reason, optimization models are developed that can at least find a solution close to optimal. Even more help in making de[...]
9
38%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów ja konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu, jakim jest termin dostawy. Zleceniodawcy coraz częściej wymagają od transportu dużej elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej[...]
EN Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time - as the highest priority - has to be maintained at the same time. Customers more and more often require transport to be very flexible, fast, and complex in terms of carrying every quantity[...]
10
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2004 z. 53 47-90
PL Niniejsza praca stanowi streszczenie z realizacji projektu badawczego KBN nr rej. 9 T12C 054 19. Przedmiotem projektu było konstruowanie oraz badanie modeli dynamiki procesów transportowych, tj. takich modeli, które odwzorowują zachowanie się systemu transportowego w czasie z dokładnością do ruchu p[...]
EN The article concern to realization of KBN project No rej. 9 T12C054 19. The construction as well as research of models mapping the real forwarding process is the mainstream of research of transportation models from regard their dynamics in a modern manner. Models such permit on research of relations[...]
11
38%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 285-294
PL Praca dotyczy optymalizacji procesu eksploatacji. Na podstawie analizy procesów eksploatacji środków transportowych przedstawiono ważniejsze problemy wymagające rozwiązania. Dokonano analizy metod optymalizacji, które pozwolą zwiększyć efektywność procesów transportowych. Pokazano konieczność i możl[...]
EN This work describes an analysis of exploitation problems of transport objects in a transportation company. The result of this analysis is a decomposition of the exploitation process into particular processes that gives more exact solutions to important problem cases. The analysis method of optimum [...]
12
38%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 3 635--650
EN Models of multimodal cyclic processes, i.e. processes realized with synergic utilization of various local and cyclic acting processes, play a determining role in an evaluation of functioning efficiency inter alia in public transport systems, passengers movement, cargo transport, data and energy tran[...]
13
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 159--163
PL W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury identyfikującego typy łańcuchów dostaw i główne niebezpieczeństwa dla realizacji procesów transportowych. Przedstawiono również wyniki pilotażowych badań empirycznych dotyczące oceny poziomu prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń[...]
EN The article presents the results of a literature review identifying the types of supply chains and the main danger to the realization of transport processes. It also presents the results of a pilot study on the empirical assessment of the level of probability and impact of identified threats.
14
38%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 409-417
PL W referacie prezentowane są ramy systemu symulacji zdarzeń dyskretnych dla procesów transportowych, opartego na Otwartej Infrastrukturze Usług Gridu (OGSI) oraz dostępnego za pośrednictwem portalu WWW. Zorientowany obiektowo i sterowany danymi charakter systemu symulacyjnego ułatwia jego rozproszoną[...]
EN A framework for discrete event simulation of transport processes, based on Open Grid Services Infrastructure and accessible via Web portal, is presented in the paper. An object-oriented and data-driven nature of underlying simulation system facilitates its Web-based, distributed implementation using[...]
15
38%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1421--1425
16
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 694--700, CD
PL W artykule omówiono problem optymalizacji procesu eksploatacji. Przeanalizowano procesy eksploatacji środków transportu oraz przedstawiono ważniejsze problemy wymagające rozwiązania. Dokonano analizy metod optymalizacji, które pozwolą zwiększyć efektywność procesów transportowych. Przeanalizowano pr[...]
EN In the article the problem of optimization of the exploitation processes in transportation companies is presented. It analyzes the processes of operation modes and shows the important problems to be solved. The result of this analysis is division the exploitation process to particular processes, tha[...]
17
38%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 11 145--150
PL Wzrost konkurencji na rynku wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych rozwiązań, które podniosą poziom jakości usług oraz poszerzą ofertę bez konieczności dużych nakładów inwestycyjnych. Najczęściej zaleca się zastosowanie do realizacji usług niebędących podstawowym przedmiotem działania przed[...]
EN The system analysis is an instrument for effective management in transport processes. It allows paying particular attention on factors affecting the extension of time of material flows. The application of new information technologies in supply chain allows recognizing situations of unfavorable devia[...]
18
38%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 846--857
PL W artykule przedstawiona została charakterystyka sytemu telematycznego wspomagającego pracę przedsiębiorstwa budowlanego. Optymalizacja procesów transportowych poprzez zastosowanie systemu telematyki pozwala na stałe monitorowanie pracy każdego środka transportowego. Rozwiązanie to pozwala obniżać k[...]
EN The article shows the characteristics of the telematics system to assist the work of the building company. Process optimization through the use of transport telematics system allows for continuous monitoring of the work of each measure. This solution allows you to reduce the operating costs of vehic[...]
19
32%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1045-1051
PL W pracy przedstawiono wymagania jakim ma obowiązek sprostać kierowca i logistyk który zajmuje się transportem towarów. Do optymalnego wykorzystania czasu pracy kierowcy niezbędna jest właściwa logistyka przewozów. Aby procesy logistyczne przebiegały poprawnie niezbędna jest także wiedza spedytora o [...]
EN The paper presents some requirements which have to be met by the driver and logistics manager responsible for the transport of goods. For the optimal utilization of the driver's working time it is necessary to have proper logistics of trucking. So as to have those logistics processes run smoothly, t[...]
20
32%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Zrównoważony rozwój zakłada, iż możliwa jest realizacja bieżących potrzeb, w taki sposób aby nie wyeliminować możliwości realizowania tych samych bądź innych potrzeb przez dany podmiot w przyszłości. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozwój ten zakłada równoważenie trzech obszarów: e[...]
EN Sustainable development assume that it is possible to organize current needs in the way which is not eliminating possibility of organizing the same needs in future. It is the ability to maintain balance of a certain process or state in any system. In business activities it is the ability to mainta[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last