Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy technologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 99-107
PL W referacie zaprezentowana została metoda wielokryterialnej oceny budowlanego procesu technologicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Proces technologiczny obrazuje harmonogram. Wybór optymalnego, czyli najlepszego z możliwych harmonogramów jest zagadnieniem bardzo trudnym z uwagi na dużą liczbę do[...]
EN Schedule in the broadest meaning is a sequence of tasks planned over time. To be able to prepare a schedule one needs to know what the task set is, the demanded order of completion of the tasks (relations between tasks) and time that it takes to complete each of them. Moreover, tasks to be completed[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono strukturę szkieletowego systemu ekspertowego PC-Shell. Przedstawiono sposób wykorzystania systemu ekpertowego dla projektowania procesów technologicznych przedmiotów klasy wałek. Omówiono uzyskane rezultaty efektywności działania zabudowanego systemu ekspertowego.
EN The paper presents the expert system application for computer aided manufacture of shaft-class work-pieces the paper there are presented the structure and the principle working of the expert system as well as the range solutions the system can generate.
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 61-66
EN The paper presents experimental results for PA7 aluminium alloy subjected to monotonic deformation concucted simultaneously with cyclic loading. An influance of strain amplitude, frequency and shape of cyclic loading signal on characteristics under monotonic loading is studied. In analysis the yield[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule dokonano analizy oddziaływań mechanicznych na produkty spożywcze w procesach technologicznych ich przetwarzania. Na podstawie tej analizy przedstawiono wskazówki do budowy systemu klasyfikacji operacji jednostkowych według kryterium rodzaju wywoływanych naprężeń. Odpowiedni dobór stanów n[...]
EN The mechanical influence between the working elements of machines and food products in technological processes their processing have been analysed in this article. On basis of this analysis were elaborated the guideline to construction of system of operations classification according to criterion of[...]
6
80%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 3 343-347
PL Poprawny przebieg niektórych procesów technologicznych (wentylacja, usuwanie zanieczyszczeń, oczyszczanie powierzchni, transport pneumatyczny itp.) wymaga zazwyczaj odpowiedniego przygotowania strumienia gazu. W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością oddziaływania na kształt pola prądu str[...]
EN Some technological processes (ventilation, pollutions removal, sufrace cleaning, pneumatic transportation etc.) demand for adequate flux of gas. In the work arę presented results of tests made on the possibility of affecting the form of air flux field generated by the axial fan into the closed chann[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2012 nr 16 47--74
PL W większości publikacji i monografii prezentowane są badania dotyczące wyłącznie przepływów dwufazowych, a w szczególności przepływów zdyspergowanych, a nie rozdzielonych przepływów faz. Dlatego celem niniejszego opracowania było wyprowadzenie makroskopowych, uśrednionych równań zachowania masy, pęd[...]
EN The majority of publications and monographs present investigations which concern exclusively twophase flows and particulary the dispersed flows. Therefore, the goal of this study is to develop macroscopic, averaged balances of mass, momentum and energy for systems with three-phase flow. The interpha[...]
8
80%
Ochrona Środowiska
2001 nr 4 31-32
EN The considerations presented in this paper show that neither the improvement of water quality at the intake nor the modernization of the treatment train is a sufficient preventive measure because of the ever increasing deterioration of water quality in the distribution network. What deserves particu[...]
9
80%
Archives of Transport
PL Złożoność procesów technologicznych, jak również złożoność sytuacji decyzyjnej powoduje, że podejmowanie decyzji tyczących realizacji procesów technologicznych winno być wsparte odpowiednim aparatem optymalizacyjnym. Jednym ze sposobów odwzorowania sytuacji decyzyjnych jest formułowanie odpowiednich[...]
10
80%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 12 11-15
11
70%
Czysta Energia
2013 Nr 12 22--25
12
70%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 570-575
PL W artykule przedstawiono ogólne zasady modelowania matematycznego procesów technologicznych, z uwzględnieniem nieprecyzyjnych wartości określonych parametrów. Opisano także przykładowe zastosowania algorytmów sterowania rozmytego w systemach produkcji odlewniczej.
EN In the articIe the general principles of mathematical modeling of technological processes with taking into account inaccurate values of evaluated parameters have been presented. The exemplary using of fuzzy control algorithm for castings production systems has been also described.
13
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL 14 - 16 listopada 2006 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się drugie Międzynarodowe Targi Technologii i Produkcji. W tym roku na Targach uczestniczyło około 70 firm, w tym 9 to wydawnictwa czasopism branżowych i właściciele internetowych portali branżowych. Z przyjemnością odnotowujemy, że trz[...]
14
70%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 2 66-70
PL W artykule opisano nowy sposób otrzymywania warstwy azotków Fe2B w mieszaninie proszków. Przedstawiono wyniki badań kruchości, odporności na zużycie przez tarcie i odporności korozyjnej tego typu jednofazowej warstwy borków. Określono obszar zastosowań jednofazowych warstw borkowych, wytwarzanych w [...]
EN The new method of forming boride layer Fe2B in powder mixture is described in the article. Results of investigations of brittleness, wear resistance and corrosion resistance of that kind of monophase boride layers is quoted. Also is defined field of application these monophase boride layers formed i[...]
15
70%
Energetyka
2004 nr 11 714-717
PL W wyniku analizy danych eksploatacyjnych Elektrowni Laziska przedstawiono metodykę oceny kosztów zmiennych odsiarczania przy zwiększaniu poziomu redukcji zanieczyszczeń. Na tej podstawie można dokładnie określić optymalne parametry pracy instalacji uwzględniając kryteria ekologiczne i ekonomiczne. P[...]
EN As a result of an analysis of the operational data of the Laziska power station there is presented a methodology of assessment of de-sulphurisation variable costs born at increase of the waste reduction grade. Basing on this, there can be defined accurately optimal parameters of the de-sulphurisatio[...]
16
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 8 348--354
PL Czwarta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji (cz. 1 nr 4/2013, cz. 2 nr 5/2013, cz. 3 nr 6-7/2013). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy budżet na realizację pewnych rozwiązań technicznych jest budżetem skromnym, c[...]
EN This is the fourth part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating and air conditioning systems (TCHK" nr 4/2013, 5/2013 and 6-7/2013). This is assumed that analysed mistakes are not dependent neither on the scale of budget nor on the provenance of funds. Current regula[...]
17
61%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 12 1191-1194
18
61%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 125-133
19
61%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 8 34--36
EN This article expands on the earlier publication by the same authors [1], where the clothing production processes were classified into groups. One of them was manufacture. Because this stage is crucial to production as a whole and a review of the pertinent literature failed to find other studies on t[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 35--43
PL W artykule przedstawiono propozycję metodyki ustalenia optymalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji procesów technologicznych w zakładzie odkrywkowym. Przedstawiono procedurę odzwierciedlającą kolejne etapy, jakie są niezbędne dla prawidłowego określenia optymalnego poziomu zatrudnienia, uwzględ[...]
EN In the paper the authors presented the proposal of the methodology concerning the determination of the optimal employment level for the realization of technological processes in an opencast plant. The procedure was given, which reflects the stages that are necessary for the adequate determination of[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last