Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy integracyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 2 11-13
2
80%
Logistyka
PL Procesy integracyjne w łańcuchu dostaw ułatwiają zarządzanie tym łańcuchem poprzez lepsze planowanie i kontrolę wykonywanych czynności oraz prowadzą do ujednilicenia celów działania w przepływie surowców i materiałów. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stanowić każde z ogniw łańcucha, pełniąc ro[...]
EN Integration processes of the supply chain facilitate management of this chain by better planning and controlling of the activities performed as well as lead to uniformity of action targets in the flow of supplies and raw materials. Small and medium enterprises can be any of the chain links since th[...]
3
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Od początku powstania w 1991 r. niepodległego państwa białoruskiego silne wśród społeczeństwa były tendencje zachowania bliskiego związku gospodarczego i militarnego z Rosją I choć lata 1991-1994 były próbą budowy własnych struktur państwowych i wypracowania niezależnej pozycji Republiki Białoruś na[...]
EN Since inception in 1991, the independent Belarusian state was a strong tendency among the public behavior of a close economic and military connection with Russia and even years from 1991 to 1994 were an attempt to build its own state structures and to develop an independent position of the Republic [...]
4
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 215--224
PL Artykuł zawiera analizę aktualnych trendów na międzynarodowym rynku cukru. Charakteryzuje stan obecny branży buraka cukrowego na Ukrainie i perspektywy jej dalszego rozwoju w kontekście procesów światowej integracji. Zidentyfikowane zostały przyczyny niskiej konkurencyjności przemysłu na rynkach zag[...]
EN The article contains an analysis of current trends in the international sugar market. It is characterized by the current state of the sugar beet industry in Ukraine and prospects of its further development in the context of global integration processes. They identified the reasons for the low compet[...]
5
41%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 398-418
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowadzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy o[...]
EN The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and prejudices. The first one [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last