Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Machine Engineering
EN This paper will introduce a novel methodology for the performance evaluation of machining strategies of engine-block manufacturing. The manufacturing of engine components is vital to the automotive and vehicle manufacturing industries. Machining are a critical processes in the production of these pa[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 3 571--582
EN The survey presents a selection of the methods of the fault detection and isolation suitable to be useful for the diagnostics of the complex, large scale industrial processes. The paper focuses on these methods that have appropriately high level of potential applicability in industrial practice. The[...]
3
88%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2018 Vol. 64, No. 2 249--254
EN There exist numerous modelling techniques and representation methods for digital control algorithms, aimed to achieve required system or process parameters, e.g. precision of process modelling, control quality, fulfilling the time constrains, optimisation of consumption of system resources, or achie[...]
4
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Perfusion, i.e. the forced flow of a fluid through internal organs of a human body, is an interesting therapeutical method. It still has an experimental character. The paper is devoted to the laboratory investigations of hydromcchanical aspects of a physical model of a human peritoneum combined with[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Podczas przeprowadzonych wcześniej badań zaobserwowano, że w diagramach EPC, wykorzystywanych do tworzenia modelu procesów w ramach dokumentacji zintegrowanych systemów zarządzania, występuje wiele błędów składniowych. W artykule przedstawione zostały wyniki badań stanowiących kontynuację tego temat[...]
EN While conducting previous studies, it was noticed, that in the EPC diagrams used to build process models under preparation of the integrated management system documentation, there were many syntax errors. This article is a discussion on the results of the follow-up studies to the aforementioned issu[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 24 (96) 111-117
PL Metodologia EPC pozwala na precyzyjne modelowanie procesów gospodarczych. Wśród wielu obszarów jej zastosowania znajduje się miedzy innymi tworzenie procedur w ramach systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy czy środowiskiem. W ramach rozwoju metodologii określone zostały precyz[...]
EN The EPC methodology enables accurate modelling of economic processes. One of the main spheres of its application is procedure creation under quality, occupational health and safety or environment management systems. The development of the methodology in question has led to establishment of precise c[...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 465--472
PL Przedstawiono metodykę oraz narzędzia wspomagające proces badania i projektowania ciężkich gabarytowych odlewów, na przykładzie odlewanej metalurgicznej kadzi rozlewniczej o masie Q=18t. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło precyzyjnie określić dynamiczną mapę rozkładu temperatury całego cykl[...]
EN The methods and tools aiding the process of designing and testing of the heavy castings of large overall dimensions, basing on the example of a cast metallurgical ladle of the total weight Q=18t, were described. The use of thermovision camera enabled making a very exact map of the dynamic temperatur[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 120-121
PL Przedstawiono fenomenologię dezintegrowania komórek mikroorganizmów rozrywanych w cyrkulującym wypełnieniu młyna. Opracowano oparty na niej matematyczny model procesu. Wykazano możliwości jego wykorzystania do liniowego oraz nieliniowego opisu przebiegu procesu. Wyszczególniono możliwe do ujęcia w o[...]
EN The phenomena of disintegration of microorganism cells broken up in ]iquid circutating in a bead mili arę presented. A mathematica] modę) was deve)oped on basis of these phenomena and prospects of its appli-cation in the linear and non-linear description of process stages were demonstrated. Factors [...]
9
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono model matematyczny opisujący właściwości dynamiczne zespołu uplastyczniającego preformy z PET w maszynie wytwarzającej pojemniki metodą rozdmuchiwania sprężonym powietrzem. Wielkością wejściową modelu jest sygnał sterujący mocą cieplną elementów grzejnych zespołu, a sygnałem[...]
EN Paper presents the mathematical model that describes dynamic features of the process of reheating PET preforms inside reheating unit of stretch blow moulding machine. The control signal of heating power for infrared lamps is the input variable of the model. The output variable is the temperature of [...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 23-24
PL W pracy podjęto próbę opracowania uproszczonego analitycznego modelu opisującego enzymatyczny rozkład preparatów o szerokiej dystrybucji masy cząsteczkowej. Założono rozkład masy cząsteczkowej w skrobi, aktywność i specyfikę działania enzymu. Otrzymano model będący funkcją dwóch zmiennych. Wyniki ot[...]
EN An analytic model of enzymatic hydrolysis of substrate with wide distribution of molecular mass was developed. Distribution of molecular mass and enzyme activity were assumed. The analytic model based on two values was developed. The simulation results were compared with the experiments.
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 32-33
PL W pracy podjęto próbę opracowania modelu reaktora membranowego do enzymatycznej hydrolizy preparatów skrobiowych. Wykorzystano iteracyjny model hydrolizy biopolimerów. W modelowaniu separacji na module ultrafiltracyjnym uwzględniono rozkład wielkości porów membrany. Uzyskane rozkłady produktów hydro[...]
EN A model of membrane reactor for starch preparation hydrolysis by enzymes based on the iteration procedure is developed. The modeling of separation in the ultrafiltration module took into account the membrane pores size distribution. Obtained simulation results were compared with the experimental res[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przedstawiono proste przypadki przewodzenia ciepła w gruncie. Rozważono układy, w których nie występuje oddziaływanie z powierzchnią gruntu. Do ogrzewania lub chłodzenia gruntu przez dużą płaską płytę zastosowano rozwiązanie analitycznie. Rozważono również przenoszenie ciepła pomiędzy pojedynczą rur[...]
EN Simple cases of heat conduction in the ground are presented. Systems without interaction with the ground surface are considered. For heating or cooling of the ground by a flat slab, an analytical solution was used. Heat transfer between the ground and a single pipe and several parallel pipes is also[...]
13
75%
LogForum
2017 Vol. 13, no. 4 455--464
PL Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi – po wynagrodzeniach – element kosztoc[...]
EN Background: Pharmacotherapy, or treatment using medicinal products is one of the therapies used as a treatment method in hospitals. According to estimates, an average hospital in Poland manages ca. 130 thousand medicinal products and these products make second biggest – after salaries – cost intensi[...]
14
75%
Information Systems in Management
2017 Vol. 6, No. 4 330--342
EN In the paper the concept of Shared Service Center (SSC) for public administration is introduced. Processes and models of SSC are defined, but from the point of view of one of the main purpose of public administration– delivering public services. It is proposed to, while planning and implementing SSC[...]
15
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents an experimental analysis of the effect of plastic grain size on the deformation of the pressed moulding during the process of punch thrust in a closed container. The effect of configuration and grain diameter on the flow of forces in the process of molding formation in the semi-[...]
16
75%
Technical Transactions
PL Artykuł dotyczy analizy teoretyczno-doświadczalnej przenoszenia ciepła w gruncie. Przedstawiono wyniki obliczeń przenoszenia ciepła w warunkach naturalnych. Wyznaczono profile temperatur w gruncie w zależności od czasu dla cyklicznego stanu ustalonego. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki [...]
EN This paper deals with theoretical and experimental analysis of heat transfer in the ground. Calculation results of heat transfer under natural conditions were presented. Temperature profiles in the ground were determined for cyclic steady state. Results of experimental studies conducted in laborator[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 1 101-104
PL W artykule opisano zmodyfikowaną metodę automatycznej budowy grafu przyczynowo-skutkowego procesu przemysłowego. Metoda składa się z etapów, w których między innymi analizowane są wskaźniki statystyczne oraz opóźnienia transportowe między sygnałami. W artykule poruszono kwestię wrażliwości metody na[...]
EN The paper describes a modified method for building the cause-effect graph of an industrial process. The algorithm consists of three steps. First, the dataset is searched for signals connected by well know relations such as the PID equation. Next, the algorithm searches the pairs of signals having hi[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 253-255
PL Artykuł przedstawia modelowanie procesu spalania pyłu węglowego dla pojedynczego palnika tangencjalnego na rzecz sterowania predykcyjnego MPC. Możliwości zastosowania takiego algorytmu w procesie o charakterze nieliniowym oraz wielowymiarowym oraz prostota nakładania ograniczeń na parametry procesu [...]
EN The article describes modelling of pulverized coal combustion with a single tangential burner for Model Predictive Control. Such algorithm supports nonlinear and multidimensional process description and easy constraints adding, which stands the advantage of predictive control. Actual information abo[...]
19
63%
Research in Logistics & Production
EN The paper attempts to demonstrate the role and importance of process modeling and reengineering logistics processes in the selected public administration organization. First, it presents the characteristics and selected rules of operation in the organization of public administration organizations in[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 17-18
PL W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowa-nia estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożonoś[...]
EN Modelling of fatty acids methyl esters oxyethylation process on heterogeneous aluminum and magnesium oxide catalyst is discussed in the paper. The process was carried out in a semi-batch reactor with successive dosing of ethylene oxide. Because of its complexity resulting from a three-phase system a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last