Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process improvement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Po zliberalizowaniu rynku energii w Niemczech w 1998 r. wszystkie nośniki energii, w tym również węgiel brunatny pochodzący z Rhineland, muszą konkurować z innymi poważnymi konkurentami. RWE POWER AG zaakceptował zmiany na rynku i stawił czoła nowym wyzwaniom. Ażeby dostosować przedsiębiorstwo do no[...]
EN As all energy sources, lignite from the Rhineland has been exposed to severe competition since the liberalization of the electricity market in 1998. Through systematic cost cuts and efficiency increases reached during recent years, RWE Power has succeeded in strengthening the position of Rhenish lig[...]
2
100%
Logistics and Transport
EN This paper concerns Single Minute Exchange of Die (SMED) which is one of lean tools applied for reduction of change over time on machines. It is a review paper on the basis of the literature collected from three electronic databases: Elsevier Science, Springer and E-resources from the library of Poz[...]
3
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
2018 Vol. 43, No. 4 305--334
EN We apply a mixed research method to improve the user stories estimation process in a German company following agile software development. We combine software project data analytics with elicitation of teams’ feedback, identify root causes for wrong estimates and propose an improved version of the es[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 151--161
EN The main objective of this paper is to determine the meaning of quality in present enterprise as well as its influence for the continuous development. There is shown comparison of chosen quality management conceptions as well as description of one of them, Six Sigma which is an innovative approach t[...]
5
100%
Management and Production Engineering Review
EN The world around us is a very complex and multi-parametric system, like the weather, traffic, operation of machines, production processes, service processes, etc. Understanding of the characteristics, operation and behaviour of these systems and processes is not easy due to their complexity. The des[...]
6
100%
Management Systems in Production Engineering
2019 nr 3 (27) 127--137
EN Thai jewelry is the world’s leading jewelry which has gained high reputation and recognition from customers worldwide. In the past decade, jewelry have become one of the top ten export product of Thailand with the current export value of around 58,000 million baht per year which is 3.4 percent of al[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 118 515--524
EN The aim of the article was to present the results of statistical analysis of the ability of the process of repairing motor vehicles in the Polish dealer network. The article presents the results of research carried out on a sample of six organizations. In empirical proceedings, the following researc[...]
8
75%
Research in Logistics & Production
2017 Vol. 7, No. 4 351--366
EN The aim of this research is to improve a warehousing process. Its operations are characterized by deterministic and stochastic parameters. In such circumstances, the classical approaches based on deterministic methods leading to better performance of the process would not provide the expected result[...]
9
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2012 Vol. 21 49--55
EN Modern technologies and technics nowadays play a very important role in optimizing many processes. Healthcare sector is a vital system of every country and it requires great investment and constant improvement, which makes integration with modern technologies and technics inevitable. Efficiency, spe[...]
10
75%
Studia Informatica Pomerania
2017 Nr 1 (43) 15--25
PL W rozdziale ukazano koncepcję dobrych praktyk w zarządzaniu oraz odniesiono ją do problematyki doskonalenia procesów. Na początku zwrócono uwagę na szerokie ujęcie istoty dobrych praktyk. Następnie przedstawiono doskonalenie procesów biznesowych na tle współczesnych wyzwań organizacji biznesowych. R[...]
EN The paper presents the notion of good practices in management and refers it to the issue of process improvement. In the beginning, it widely discusses the essence of good practices. Next, it depicts process improvement in the context of contemporary challenges posed to business organisations. The pa[...]
11
75%
Production Engineering Archives
EN The aim of the study was to identify the problems and improve the production of cement in a ball mill in terms of technology and management associated with the use of known methods and techniques to improve quality. A detailed analysis helped to explain the process which affects the efficiency of gr[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2017 No. 2 (7) 63--70
PL W pracy przedstawiono wyniki badan zrealizowanych w przedsiębiorstwie Polmecanic Groupe Sp. z o.o., które to zajmuje się montażem i demontażem konstrukcji stalowych oraz produkcją przenośników taśmowych. Badania zostały zrealizowane dla procesu montażu przenośnika taśmowego TBA. Na podstawie otrzyma[...]
13
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 9 56--64, CD
PL W artykule przedstawiono zastosowanie mapowania strumienia wartości przy procesie produkcji wiązek elektrycznych. Przedstawiono graficzne mapy strumienia wartości przed wprowadzeniem optymalizacji oraz po wprowadzeniu optymalizacji. Zastosowanie VSM pozwoliło zwiększyć wydajność, efektywność oraz pr[...]
EN The article presents the application of value stream mapping during the production process of electric bundles. A graphical maps of the value stream were presented before the implementation of the optimization and after the implementation of the optimization. The use of VSM allowed to increase the [...]
14
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 1 (10) 109--116
PL Dla każdego przedsiębiorstwa dokładna analiza procesu produkcyjnego, z uwagi na możliwość identyfikacji newralgicznych jego punktów, jest podstawą doskonalenia. Analiza ta swoim zasięgiem powinna obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa. W artykule autorzy poddali analizie proces ekstruzji, a oc[...]
EN Analysis of production process enabling to identify weakness points in the company. It should be used in all the spheres of the company. The article provides the theoretic description of extrusion process and complaints which the company received from internal and external customers. The authors als[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 92 335--350
PL Pomimo dynamicznego rozwoju grupy narzędzi, jaką są arkusze kalkulacyjne, pracownicy stosujący je w swojej codziennej pracy wykorzystują jedynie niewielką grupę dostępnych w ich zakresie mechanizmów i funkcji. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania różnych elementów arkuszy [...]
EN Despite the dynamic development of the group of software tools represented by spreadsheets, those using them in everyday work utilise only a limited number of mechanisms and functions they offer. This article provides a discussion on the results of studies concerning utilisation of various elements [...]
16
63%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 2 23--29
PL W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze obecnie metody doskonalenia procesów produkcyjnych: Lean Management (Lean Production, Lean Manufacturing) i Six Sigma (6 Sigma, 6σ). Podano różnice i podobieństwa pomiędzy obiema metodami, a także opisano metodę Lean Six Sigma, będącą połączeniem najważ[...]
EN The article characterizes currently most popular methods for improving production processes: Lean Management (Lean Production, Lean Manufacturing) and Six Sigma (6 Sigma, 6σ). It also presents the differences and similarities between the two methods. Subsequently paper describes Lean Six Sigma metho[...]
17
63%
Inżynieria Górnicza
2016 nr 4 16--20
PL W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze obecnie metody doskonalenia procesów produkcyjnych: Lean Management (Lean Production, Lean Manufacturing) i Six Sigma (6 Sigma, 6). Podano różnice i podobieństwa pomiędzy obiema metodami, a także opisano metodę Lean Six Sigma , będącą połączeniem najważ[...]
EN The article characterizes the most popular methods for improving production processes: Lean Management (Lean Production, Lean Manufacturing) and Six Sigma (6 Sigma, 6). It also presents the differences and similarities between the two methods. Subsequently the paper describes the Lean Six Sigma meth[...]
18
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 187--198
PL Celem artykułu jest przedstawienie identyfikacji potrzeb oraz możliwości doskonalenia wybranych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym. Zdobycie wiedzy pozwalającej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wymaga systematycznego gromadzenia i analizowania informacji płynących od klientów[...]
EN A purpose of the article is presenting the identification of needs and improvement possibilities for chosen logistic processes in a trading company. Acquiring the knowledge for achieving the competitive advantage requires systematic collecting and analysing information from customers. Thanks to appl[...]
19
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
2019 Vol. 13, no 2 157--167
EN Productivity modeling and validation is the assessment of data to establish scientific indications that a process is stable. The aim of this paper is to present a novel approach using statistical analyses for process improvement. This study highlights the process behavior of three different lathe ma[...]
20
63%
Logistyka
2015 nr 3 2230--2240, CD 1
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wybranych kart kontrolnych Shewharta do analizy i oceny procesów logistycznych. Omówiono istotę zmienności procesów charakteryzując przyczyny zmienności: losowe oraz wyznaczalne. Przedstawiono metodę statystycznego sterowania procesami w kontekście og[...]
EN The paper presents the possibility of using selected Shewhart control charts for the analysis and assessment of logistics processes. The essence of the process variability has been discussed. Common and special causes of variability have been characterized. The method of statistical process control [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last