Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces walcowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w zakresie określania sił w procesach walcowania poprzeczno--klinowego (WPK). Omówiono wpływ głównych parametrów procesu kąta kształtującego alfa, kąta rozwarcia klina beta i gniotu na wartość składowej stycznej i promieniowej siły walcowania. [...]
EN Results of experimental investigation of loads in cross - wedge rolling (CWR) is presented in this paper. Influence of main CWR process parameters (forming angle alfa, spreading angle beta and relative reduction) on radial and tangential component of rolling load is discussed. Measured courses of lo[...]
2
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania metody objętości skończonej w analizie procesu walcowania gwintu. Obliczenia wykonano korzystając z programu MSC.SuperForge 2000. Podano obliczone mapy odkształceń w wyrobie oraz rozkład siły wciskającej narzędzie. Omówiono ograniczenia w stosowaniu w/w[...]
EN An example of finite volume application for thread rolling process analysis is presented in the present paper. USC.SuperForge 2000 software was used for calculations. Computed strain maps in the product and distributions of load rushing the tool into material are included. Existing limitations assoc[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W ramach pracy podjęto problem odkształcania powłoki naniesionej na podłoże ze stali C45. Powłokę uzyskano za pomocą metody natryskiwania płomieniowego „na zimno”. Prawidłowe przygotowanie symulacji komputerowych procesu walcowania było możliwe po doświadczalnym określeniu krzywych umocnienia zarówn[...]
EN Numerical analysis for deformation spray-on coating have been performed in this work. At objective the rolling process computer simulation was obtain the flow curve both base (steel C45) and coating materials (Ni-5%Al). These research was carried out for dilatometer–plastometer DIL 805A/D commercial[...]
4
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 61-66
PL W wielu procesach przeróbki plastycznej metali w wyniku plastycznego odkształcenia może pojawić się pękanie materiału. Zjawisko to może być pożądane (walcowanie prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma) lub negatywne (kucie). Technologia walcowania z wzdłużnym rozdzielaniem pasma ("slitting"), polega[...]
EN in many of the metal forming processes as a results of the plastic deformation, metal fracture can appear. These effects could be advisable (the process of multi slit rolling) or undesirable (the process of forging). in this study, the authors present the results of theoretical and experimental anal[...]
5
70%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The purpose of this paper is to analyze the bar rolling process by means of various roll's shapes under the reduction zone of a three-roll planetary mill. The problems were solved with the aid of the finite element program MARC adopting the large deformation-large strain theory and the updated Lagra[...]
6
61%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 3 376--382
EN The paper presents the results of an experiment and numerical simulation in a new pilger tube cold-rolling process, in which the rolling stand is stationary and the rolled tube is placed on a slide and between the rollers. The experiment was conducted in a laboratory pilger mill operating according [...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 281--285
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania komputerowego i analizy procesu walcowania metrycznych gwintów zewnętrznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Zamieszczono przykładowe mapy przemieszczenie wypadkowych oraz zastępczych odkształcenie naprężeń.
EN In this article results of computer modeling and numerical analysis of the external metric thread rolling where Finite Elements Method were applied. Exemplary maps of displacement and equivalent strain and stress are presented.
8
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 565--568
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury miedzi kształtowanej plastycznie w procesie walcowania wspomaganego naprężeniami ścinającymi (tzw. walcowanie MEFASS). W celu uzyskania dużego odkształcenia plastycznego materiał walcowano w siedmiu przepustach. Obliczona wartość skumulowanego odk[...]
EN The microstructure research results of rolled copper during the rolling process aided by shear stress – MEFASS rolling – are presented in this paper. In the aim to obtain severe plastic deformation seven passes of rolling were conducted. Total equivalent strain calculated for the last pass was ca. 5[...]
9
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 8 348--350
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali C70D przeznaczonych na walcówkę. Proces walcowania przeprowadzono na półciągłej walcarce laboratoryjnej w VSB − Ostrawa. Badania ilościowe mikrostruktury stali perlitycznej wy[...]
EN The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters on the mechanical properties and microstructure of steel C70D for wire rod. The process of rolling was conducted in simulation in continuous finishing train arrangement of four rolling stands in a la[...]
10
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 9 413--416
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania (temperatura, warunki chłodzenia) na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali 23MnB4 przeznaczonych do spęczania na zimno. Wyniki przedstawionych badań będą wykorzystane do optymalizacji procesu walcowania na walcowni t[...]
EN The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters (such as temperature, cooling conditions) on the mechanical properties and microstructure of steel 23MnB4 indicated for cold-heading. The process of rolling was conducted in simulation in continuous [...]
11
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 8 394--396
PL Celem pracy było ustalenie optymalnych parametrów wyżarzania rekrystalizującego dla blach walcowanych na zimno wykonanych ze stali X60MnAl30-9. Badana stal odznacza się wysoką wytrzymałością i ciągliwością, zaś z uwagi na dodatek 9%Al spełnia kryterium tzw. „lekkiej stali” Mikrostruktura oraz właści[...]
EN The aim of the paper was to determine the parameters of recrystallization annealing for cold-rolled sheets prepared from steel X60MnAl30- 9. Tested steel is characterized with high resistance and ductility but due to the addition of 9%Al it meets the criterion of the so-called “light steel”. Microst[...]
12
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 8 397--399
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali C70D przeznaczonych na walcówkę. Proces walcowania przeprowadzono na półciągłej walcarce laboratoryjnej w VSB - Ostrawa. Badania ilościowe mikrostruktury stali perlitycznej wy[...]
EN The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters on the mechanical properties and microstructure of steel C70D for wire rod. The process of rolling was conducted in simulation in continuous finishing train arrangement of four rolling stands in a la[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2014 No. 1 (1) 23--34
EN The importance of visual inspection in the production process is a very important factor, possibly due to the relatively rapid separation of defective products complying with standards. In order to improve the quality of ongoing processes companies choose preventive action, which are based on the fi[...]
14
41%
Inżynieria Materiałowa
PL W przedstawionym artykule podjęto problem walcowania blach Al-Cu zarówno na drodze numerycznej jak i eksperymentalnej. Poszczególne warstwy blachy były łączone metodą wybuchową, która zapewnia dobrą jakość połączenia oraz wysoką wytrzymałość złącza na ścinanie. W trakcie walcowania określono gnioty[...]
EN In the paper presented a problem of rolling Al-Cu plates is dealt with through both the numerical and experimental research. Particular layers of the plates were explosive-welded which assured good quality of the bond as well as high shear strength of the bond. During the rolling process, the reduct[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last