Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 1 25-28
PL Celem artykułu jest przedstawienie problemu oddziaływania transportu na jakość życia w mieście oraz praktyk umożliwiających realizację procesów transportowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast.
2
80%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 4 7-11
3
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 99-105
PL Z punktu widzenia procesowego podejścia do systemu transportowego można zidentyfikować trzy procesy podstawowe: proces kształtowania infrastruktury, świadczenia usług transportowych oraz kreowania polityki transportowej. Każdy z powyższych procesów prowadzi do wytworzenia konkretnego efektu. W proce[...]
EN Essential assumption of the process approach to transport system is identification of three fundamental processes, i.e. provision and development of transport infrastructure, provision of transport services and creation of transport policy. Each process leads to specific result. The process of provi[...]
4
80%
Archives of Transport
PL Zamierzeniem autorów jest publikacja szeregu artykułów przedstawiających problem dynamiki procesu transportowego. Pierwszy artykuł zawiera niezbędne pojęcia konieczne do przedstawienia dynamiki procesu transportowego w ujęciu teorii masowej obsługi oraz w ujęciu teorii programowania dynamicznego. Ob[...]
EN This paper is intended as first in a series on the transport process dynamics. It provides definitions required to discuss the transport process dynamics in terms of the queueing theory and dynamic programming theory. In subsequent papers the two aforementioned approaches will be discussed in detail[...]
5
80%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono zagadnienie określania parametrów charakteryzujących dynamikę procesu transportowego. Wykorzystując aparat teorii masowej obsługi do przedstawienia procesu przemieszczania jednostki transportowej, konstruuje się sieć faz procesu, a następnie wyznacza się odpowiednie charakte[...]
EN This paper presents the problem of determination of parameters which describethe transport process dynamics. 'I3Y using tools of the mass service theory Jo represent the movement of transport units one can build a network of the process phases and then determine the relevant characteristics.
6
70%
Archives of Transport
PL Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z oceną układu napędowego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w warunkach obciążenia ze względu na realizowane przez pojazd transportowe procesy trakcyjne. Pomiary przebiegów eksploatacyjnych zmiennych elektromechanicznych, będących źródłem danych w za k[...]
EN Some problems concerning evaluation of electromechanical traction processes under motion loading conditions resulting from transportation process realization are the subject of this study. Exploitation measurement mns of electromechanical variabIes, registered during the train motion, are the expres[...]
7
70%
Logistyka
PL Artykuł omawia wybrane zagadnienia modelowania szeregów czasowych. W artykule podany został schemat analizowania oraz modelowania szeregu czasowego, wskazane zostały techniki estymacji składowej trendu oraz sezonowości. Zaprezentowany został przykład analizy oraz modelowania liczby pasażerów lotnicz[...]
EN In his paper we introduce some basic idea sof time series analysis and stochastic processes. Of particular importance are the concepts of stationary and the autocovariance and sample autocovariance functions. Some standard techniques are described for the estimation and removal of trend and seasonal[...]
8
61%
Inżynieria Maszyn
PL Zadaniem każdego procesu gospodarczego jest dostarczenie dobra lub usługi o oczekiwanej przez klienta wartości, w odpowiednim czasie i miejscu po akceptowalnej cenie. Takie założenie rodzi w warunkach konkurencji konieczność poszukiwania sprawnych rozwiązań w zakresie realizacji procesów gospodarczy[...]
EN Every economic process leads to produce new value - new product or service. The effect of economic processes is satisfaction of needs. There is a need of proper supply at the entry of process, monitoring in every moment of processing and delivery of final product to the right receiver, in satisfying[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 165--172
PL Celem przedstawionych w artykule badań jest analiza i ocena funkcjonowania systemów transportów wewnętrznego i magazynowego, a w szczególności realizowanych przepływów informacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie, jak również zakłóceń, które występują w trakcie ich realizacji. Do przeprowadzenia [...]
EN The aim of the study presented in this paper is to analyze and evaluate the functioning of the internal transport and warehousing systems, in particular the flows of information in an enterprise and disturbances occurring during their implementation. The method of process mapping was used in order t[...]
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 545--553
PL W artykule przedstawiono zagadnienie dynamiki procesu transportowego. Zaprezentowano najistotniejsze pojęcia dotyczące programowania dynamicznego. Zidentyfikowano elementy systemu transportowego w aspekcie ich wpływu na dynamikę procesu. Odwzorowano strukturę i charakterystyki sieci transportowej i [...]
EN The most important dynamic features of transport system are presented in a way allowing using dynamic programming in modelling. The selected elements of transport system are identified in aspect of their influence on transport process dynamics. Structure and appropriate characteristics of transport [...]
11
61%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1469-1480
PL Analizowano przebieg procesów transportowych w obszarze przyściennym na podstawie średnich i lokalnych charakterystyk otrzymanych doświadczalnie dla mieszalnika z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem HE 3. Zbadano wpływ położenia i średnicy mieszadła na osiowe i kątowe profile współczynników wnika[...]
EN Transport processes near the wall region have been analysed on the basis of the global and local characteristics obtained experimentally for a stirred tank equipped with an eccentrically located HE 3 impeller. The effects of the eccentricity and the diameter of the impeller on the axial and angular [...]
12
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 463--475
PL Rola transportu lotniczego w zakresie logistyki i dostaw jest trudna do przecenienia. W ostatnich latach coraz większa ilość towarów przewożona jest drogą powietrzną. Wiele urządzeń high-tech, cennych ładunków, produktów medycznych oraz sprzętów, transportowanych jest drogą powietrzną. Do głównych z[...]
EN The role of air transport in logistics or supply chain is difficult to overestimate. In recent years, an increasing number of goods are transported by air. Many high-tech equipment, valuable cargo, medical products and equipment, is transported by air. The main advantages of air transport include th[...]
13
61%
Journal of KONBiN
2016 No. 1 (37) 203--230
PL Tematem publikacji jest wykorzystanie modeli symulacyjnych do oceny niezawodności realizacji usług w sieciach transportowych. Badanie przebiegu realizacji procesu transportowego w aspekcie niezawodności realizacji usług jest złożonym procesem decyzyjnym. W artykule zaproponowano metodę ocenę niezawo[...]
EN The paper touches the problem of applying simulation models to assess the reliability of services in transport networks. Investigation of the transport processes in terms of their reliability is a complex decision-making task. The paper describes a method for assessing the reliability of transport p[...]
14
61%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 2(1) 15--25
PL W związku z rosnącym zapotrzebowaniem odbiorców na paliwa płynne istnieje potrzeba organizowania ich transportu i dystrybucji. Od ponad wieku funkcjonują firmy zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem ropy naftowej i dystrybucją jej produktów na poziomie hurtowych ilości na potrzeby danego kraju. W [...]
EN Due to the growing demand of customers for liquid fuels, there is a need to organize their transport and distribution. For over a century, there are companies engaged in the extraction, processing and distribution of crude oil and its products at wholesale quantities to the needs of the country. In [...]
15
61%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 2(1) 41--49
PL Zbiorowy system transportu miejskiego polega na usługach przewozowych na określonym terenie miasta, jednakże również w ustalonych obszarach mu podległych, jak np. dzielnica miasta. Wymogami stawianymi tego typu systemom są bezpieczeństwo i bezawaryjność w trakcie wykonania usługi przewozowej w okres[...]
EN The collective urban transport system performs transportation services in a specific area of the city, but also in established areas of his own subordinates which satisfy analogous functions such as city district. The demands of such systems are safety and reliability during the accomplishment on of[...]
16
61%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 235--254
PL W artykule autorzy skupili się na zagadnieniach związanych z oceną ryzyka realizowanych procesów transportowych. W związku z tym, przedstawiono podstawowe definicje związane z badaną tematyką. Następnie, omówiono możliwości oceny ryzyka w transporcie ładunków towarowych, przedstawiając podejście do [...]
EN In the presented paper, authors focus on the issues related to risk assessment of transport processes performance. Thus, there are presented the basic definitions related to the research area. Later, there is discussed the possibility of risk assessment performance in the freight transport, outlinin[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1742--1747, CD
PL W artykule omówiona została organizacja procesu transportowego w relacji Gdańsk – Płock. Przedstawiono inwentaryzację istniejącej infrastruktury punktowej oraz liniowej wybranych rodzajów transportu wraz z analizą obecnych połączeń transportowych między miastami. Przeanalizowano pilotażowy, badawczo[...]
EN The organization of the transport process in the Gdańsk-Płock report discusses the inventory of the existing point and line infrastructure of selected transport modes together with an analysis of the current transport connections between cities. A pilot, research and promotional voyage on the Vistul[...]
18
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 27--37
PL Złożony system logistyczny, zróżnicowane procesy oraz specyfika produktu FMCG przekładają się na potrzebę zapewnienia dużego wachlarza usług oraz spełniania przez usługodawców szeregu wymagań. Przedsiębiorstwa przewozowe, jako ważne ogniowo łańcucha logistycznego, pragną oferować klientom usługi k[...]
EN The complex logistics system, different processes and specificity of FMCG translate into the need for a large range of services and fulfillment service providers a number of requirements. Transport companies, as an important dip logistics chain, want to offer customers comprehensive services, and at[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 994--997
PL W 2017 roku zauważalny jest wzrost przewozów ładunków transportem kolejowym. Prowadzona przez Unię Europejską polityka transportowa, inwestycje infrastrukturalne oraz możliwości związane z Nowym Jedwabnym Szlakiem wskazują na dalszy rozwój tej gałęzi transportu. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE[...]
EN There is a noticeable increase in rail freight shipment in recent years. European Union’s transport policy, infrastructure investments and opportunities given by the New Silk Road, point to new possibilities for development in this field of transport. Commission Implementing Regulation (EU) 402/2013[...]
20
61%
Journal of KONBiN
2018 No. 45 305--324
PL W artykule poruszono zagadnienie dotyczące oceny ryzyka w procesie transportu drogowego. Autorka przedstawiła charakterystykę tradycyjnego podejścia do oceny ryzyka w transporcie, które dominuje w literaturze przedmiotu. Podejście to dotyczy strategicznej oceny ryzyka dla systemu transportu drogoweg[...]
EN In the presented paper, author focus on the issues related to risk assessment of transport processes performance. The author presented the characteristics of the traditional approach to risk assessment in transport, which is popular in the literature. This approach addresses the strategic risk asses[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last