Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 144
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces spalania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 3 121-134
PL Zgodnie ze światowymi trendami wiele centrów badawczych skupia się na badaniach zasilania silników o ZI ubogimi mieszankami homogenicznymi i heterogenicznymi. W Zakładzie Silników i Pojazdów Politechniki Radomskiej wykonano badania zasilania silnika o ZI ubogimi mieszankami. Badania przeprowadzono n[...]
EN According to worldwide trend, many research centres focus on fuelling of SI engine with homogeneous and heterogeneous lean mixtures. In the Departament of Internal Combustion Engines in Radom Technical University some investigation on fuelling of SI engine with lean air - fuel mixtures was carried o[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 5 6-9
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 4 165-174
PL Niniejszy referat porusza sposoby pozyskiwania informacji o przebiegu procesu roboczego zachodzącego w komorze spalania poprzez pomiar jonizacji. Pokrótce omówione zostały przyczyny coraz bardziej zaawansowanej kontroli procesu spalania oraz główne wady i zalety zastosowania do tego celu czujnika jo[...]
EN This paper describes problem of receiving information of combustion process by using ionization measurement in a combustion chamber. This report discusses also reason of advanced control working process in car engines and also advantage and disadvantage of use ionization sensor with comparison to la[...]
4
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 305-314
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu weryfikacji koncepcji wykorzystania powietrza rozpuszczonego w oleju napędowym do poprawy procesu spalania realizowanego w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczone badania obejmują wykresy indykatorowe zarejestrowane podczas pracy silnika[...]
EN The aim of this article is to present the results of the research conducted in order to verify the con.cept of air dissolved in diesel oil, which is to improve combustion in a self-ignition engine. The research encloses indicator diagrams registered during a test on an engine powered with a solution[...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 411-420
PL Artykuł zawiera wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego mieszaninami standardowego oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Wyznaczono zależności opisujące wpływ składu mieszaniny paliwowej na zmiany: kąta opóźnienia samozapłonu, kąta początku spalania, maksymalne[...]
EN The research was carried out on an AD3.152 type engine installed in the laboratory of the Vehicle Technical Exploitation Department at Technical University of Radom. The tested engine was equipped with ADP type injection pump and different sensors which allow measuring parameters such as: pressure i[...]
6
80%
Journal of KONES
PL Bezpośrednia analiza porównawcza składu spalin silników ZI i ZS nie pozwala na dokonanie oceny procesu spalania w nich zachodzącego ze względu na odmienny rodzaj regulacji. W silnikach z zapłonem samoczynnym w zależności od parametrów eksploatacyjnych stosunek nadmiaru powietrza lambda zmienia się w[...]
EN The direct comparison of SI and diesel engines’ exhaust gas composition can’t be using for combustion quality evaluation cause of two different adjustment types. The value of air ratio of Diesel engines is changed in huge range and for spark ignition engines this ratio is about one. The high lambda [...]
7
80%
Journal of KONES
PL W pracy niniejszej uzasadniono pokrótce potrzebę poszukiwania nowych źródeł informacji o procesie spalania. Opisana została głowica pomiarowa wykorzystująca światłowód jako element czuły na ciśnienie. Opisany został sposób pomiaru z wykorzystaniem tej głowicy. Przedstawiono także rozwój konstrukcji [...]
EN The hereby paper explains shortly the need for searching new information about the combustion process. A measuring head using light cord as a pressure sensitive element as well as the way to use the device is shown. The head’s construction development was also described. The paper describes the rese[...]
8
80%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań polegających na indykowaniu silników o ZS w stanach nieustalonych. Nieustalone stany pracy modelowano poprzez gwałtowne rozpędzanie nieobciążonego momentem zewnętrznym silnika, spowodowane skokiem jednostkowym dźwigni sterującej dawką paliwa. Obiektem badań był [...]
EN . For the last years a lot of investigations have been carried out with city diesel fuel (ONM) as a fuel for diesel engines. These investigations concerned steady state work conditions. The results of the indication of diesel AD3.152 and 4C90 in transient conditions have been presented in this paper[...]
9
80%
Journal of KONES
PL Celem pracy jest optymalizacja procesów sprężania, zapłonu i spalania w małym silniku o wyjątkowo dużym stosunku powierzchni do objętości. Dla zbadania tych procesów zbudowano niewielką maszynę pojedynczego sprężania. Średnica tłoka w tej maszynie wynosiła D = 6mm, a maksymalny skok tłoka L = 12mm. [...]
EN The main objective oj the present study is optimization of the compression, ignition and combustion processes in an internal combustion engine with high aspect ratio. A small rapid compression machine was build to study these processes in detail. The bore diameter and stroke of this machine was D=6m[...]
10
80%
Journal of KONES
PL Kształtowanie procesu spalania za pomocą strugi gazu polega na wtryskiwaniu z zewnątrz do komory spalania silnika o zapłonie iskrowym niewielkiej dawki niepalnego gazu [1,2]. W zależności od relacji czasowej między chwilą wtrysku, a chwilą wyładowania iskrowego na świecy zapłonowej, wtryśnięta w odp[...]
EN The principle of the combustion Stimulation by the gas jet is to inject from outside into the SI engine combustion chamber a small amount of the incombustible gas [1,2]. Dependently on the moment of the gas jet injection with respect to the moment of the spark ignition, the jet (in the right directi[...]
11
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2137-2144
PL Zaproponowano eksperymentalną metodę badania fragmentacji paliw stałych w procesie spalania w pęcherzowej warstwie fluidalnej. Określono wpływ własności paliwa oraz temperatury w komorze paleniskowej na proces rozpadu węgla w paleniskach fluidyzacyjnych. Wyznaczono współczynnik i stopień fragmentacj[...]
EN The paper presents an experimental method for studying the fragmentation of solid fuels in bubbling fluidized bed combustion. The influences of properties of fuel and the bed temperature on the fragmentation process were studied. Degree of fragmentation and fragmentation index of the 8 different typ[...]
12
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2113-2120
PL Parametry ruchowe elektrowni oraz skład elementarny paliw dają się często określić jedynie w pewnym zakresie błędu, którego nie można ująć statystycznie. Dzięki zastosowaniu arytmetyki liczb rozmytych można ująć niepewność w bilansowaniu elektrowni, wynikającą z tego błędu. W artykule pokazano metod[...]
EN The distribution of heavy metals among the residues is a major problem in coal-fired power stations. An exact collection of their concentration in coal of different origin is hardly possible. Uncertainties, which nearly all operating parameters in a power station are afflicted with, can be quantifie[...]
13
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 103 129--136
PL Przedstawiono wyniki badań homogenicznego stałego paliwa rakietowego składającego się z nitrocelulozy, nitrogliceryny i dodatków modyfikujących szybkość spalania. Zastosowanie dodatków modyfikujących proces spalenia, pozwoliło uzyskać paliwo o właściwych charakterystykach i parametrach eksploatacyjn[...]
EN The results are presented in the paper over the testing of a homogeneous rocket solid propellant consisting of nitro-cellulose, nitro-glycerine and other components for modifying the rate of burning. The addition of components modifying the rate of burning resulted in receiving a propellant with des[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 121--124
PL W artykule omówiono modelowanie i analizę elektrofiltru (ESP) stosowanego w procesach spalania w przemyśle. Główny nacisk położono na zależności i właściwości fizykochemiczne w celu efektywnego sterowania układem spalania.
EN The paper discusses modelling and analysis of electrostatic precipitator (ESP) used in industrial combustion processes. The main emphasis was put on numerical dependencies and physiochemical properties for effective combustion system control.
15
80%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne maszyny pojedynczego sprzężu przeznaczonej do badań procesów spalania. Zasada działania maszyny jest konwencjonalna, natomiast do jej napędu wykorzystano bezwładność koła zamachowego, którego energia umożliwia szybkie przyspieszenie mecha[...]
EN The paper presents the original design of the single compression machine for combustion study. The pronciple of operation is based on old concept, utilizing the inertia energy of a flywheel to accelerate the crank mechanism and the attached piston to compress rapidly the combustible mixture in the c[...]
16
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki hamownianych badań silnika AD3.152 z bezpośrednim wtryskiem paliwa, pozwalających wyznaczyć charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania przy zasilaniu go paliwem ONM City 50 oraz paliwem roślinnym RosBioDiesel „RBD”. Analiza eksperymentalnie zdjętych w[...]
17
70%
Journal of KONES
PL W zakładzie Silników Spalinowych i Pojazdów Politechniki Radomskiej wykonano badania trwałościowe dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego LPG. Wynik badań elementów układu tłokowo -korbowego porównano z przypadkiem zasilania standardowego olejem napędowym. Stwierdzono większe wartośc[...]
EN Durability tests dual fuel Diesel engine fuelled with LPG have been performed in Radom University of Technology. Test results were compared to engine fuelled with standard fuel. During tests the piston was damaged. Damage reason was explained as well fast wears of some engine parts. Also there were [...]
18
70%
Journal of KONES
EN An increase of the output parameters of modern DI Diesel engines correlates very closely with the in-cylinder parameters as pressure and temperature, which influence engine efficiency and emissions. The further development of this kind of engines is being restricted by NOx and PM limits, where the s[...]
19
70%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 3 1-8
PL Niniejszy artykuł dotyczy możliwości zastosowania metody oceny procesu spalania i jego braku w silnikach spalinowych pojazdów szynowych, bazującej na wykorzystaniu parametrów sygnału drganiowego. Zamieszczono w nim wyniki badań silnika spalinowego lokomotywy w warunkach jej eksploatacji. Wykazano mo[...]
EN The present article refers to the possibility of application the assessment method of the combustion process and its lack in the diesel engines of the rail vehicles, basing on using the parameters of the vibration signal. The results of tests of the diesel engine of the locomotive in the conditions [...]
20
70%
Journal of KONES
PL Metoda punktów swobodnych, z powodzeniem stosowana do rozwiązywanie zagadnień z zakresu fizyki wybuchu, wysokoenergetycznych zderzeń i fizyki plazmy została zaadaptowana do rozwiązywania zagadnień z zakresu spalania. Jednym z przykładowych zastosowań metody jest modelowanie procesu spalania w silnik[...]
EN Free particles method, which is successfully applied to solve many extreme problems in the field of condense explosions, hypervelocity impacts and plasma physics was recently adopted to solve combustion problems. One of the applications of this method in the field of combustion is the calculation of[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last