Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces obsługiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule zawarto analityczne podstawy wyznaczania informacji obsługowej (obsługowej wiedzy ekspertowej) organizującej system obsługiwania technicznego obiektu. Przedstawiono podstawy analityczne procesu odnawiania własności użytkowych obiektu obsługi. Przyjęty w pracy model obsługiwania obiektu je[...]
EN The article presents the analytical basis for the determination of servicing information (servicing expert knowledge) which organizes the system for the servicing of a technical object. Analytical basis were presented of the process of restoration of the functional properties of the object of servic[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano opis sposobu jakościowej oceny procesu odnawiania naprawialnego obiektu technicznego w systemie obsługiwania, ze sztuczną siecią neuronową. Podstawą proponowanej oceny systemu obsługiwania są wyznaczone przestrzenie cech użytkowania obiektu technicznego nowego oraz po wykon[...]
EN The present article includes a description of a qualitative evaluation of the regeneration process of a reparable technical object in a maintenance system with an artificial neural network. The delineated spaces of the operational features of a new technical object and of a technical object after re[...]
3
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano opis sposobu jakościowej oceny procesu odnawiania naprawialnego obiektu technicznego w systemie obsługiwania, ze sztuczną siecią neuronową. Podstawą proponowanej oceny systemu obsługiwania są wyznaczone przestrzenie cech użytkowania obiektu technicznego nowego oraz po wykon[...]
EN The present article includes a description of a qualitative evaluation of the regeneration process of a reparable technical object in a maintenance system with an artificial neural network. The delineated spaces of the operational features of a new technical object and of a technical object after re[...]
4
86%
Logistyka
PL W artykule zawarto analityczne podstawy wyznaczania informacji obsługowej (obsługowej wiedzy ekspertowej) organizującej system obsługiwania technicznego obiektu. Przedstawiono podstawy analityczne procesu odnawiania własności użytkowych obiektu obsługi. Przyjęty w pracy model obsługiwania obiektu je[...]
EN The article presents the analytical basis for the determination of servicing information (servicing expert knowledge) which organizes the system for the servicing of a technical object. Analytical basis were presented of the process of restoration of the functional properties of the object of servic[...]
5
72%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę projektowania systemu obsługiwania naprawialnych obiektów technicznych, ze sztuczną siecią neuronową. Opisano w nim schemat i strukturę systemu obsługiwania z siecią neuronową. Zaprezentowano sposób wyznaczania informacji obsługowej obiektu. Przedstawiono sposób przeksz[...]
EN The paper presents a method to design a system to service repairable (military) technical objects, with an artificial neural network. It includes a diagram and structure of a servicing system with a neural network. The way in which the object's servicing information is designed was presented. The ma[...]
6
72%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 379--388
PL Celem pracy jest budowa założeń do strategii procesu obsługiwania silników spalinowych z wtryskiem elektronicznym akceptowana w krajach rozwijających się. W artykule przedstawiono metodologię identyfikacji istotnych elementów elektronicznego systemu wtrysku paliwa z wykorzystaniem analizy krytycznoś[...]
EN The introduction of new vehicles technology has been projected for advanced technologically places. Their use and operation, is a theme of big concern for developing countries. This work is part of the study for the creation and establishment of a maintenance strategy and policy, which will be accep[...]
7
72%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 99--105
PL Scharakteryzowano literaturowe pojęcia obsługiwania i eksploatacji. Przedstawiono historię powstania obsługiwania zarządzanego niezawodnością (RCM). Przedstawiono proces wprowadzania RCM w przemyśle od lat siedemdziesiątych. Scharakteryzowano podstawowe cechy obsługiwania zarządzanego niezawodnością[...]
EN In the article, the literature notions of maintenance and exploitation have been characterized. The process of incorporating RCM into the industry from the seventies has been presented. The major features of reliability centred maintenance (RCM) as well as maintenance activities complying with RCM a[...]
8
72%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule zawarto analityczne podstawy wyznaczania informacji obsługowej (obsługowej wiedzy ekspertowej) organizującej system obsługiwania technicznego obiektu. Przedstawiono podstawy analityczne procesu odnawiania własności użytkowych obiektu obsługi. Przyjęty w pracy model obsługiwania obiektu je[...]
EN The article presents the analytical basis for the determination of servicing information (servicing expert knowledge) which organizes the system for the servicing of a technical object. Analytical basis were presented of the process of restoration of the functional properties of the object of servic[...]
9
72%
Logistyka
PL W doskonaleniu procesu obsługiwania obiektu technicznego jednym z istotnych czynników (elementów) tego procesu jest poznanie i opis metod tworzenia obsługowej bazy wiedzy ekspertowej. Problem ten zdaniem autora należy do trudnych zagadnień związanych z opracowaniem metodyki i opisem sposobów pracy s[...]
EN In an improvement of the maintenance process of a technical object, the knowledge and the description of the methods to create a maintenance base of expert knowledge constitute one of the important factors (elements) of this process. In the author's opinion, this problem concerns the difficult tasks[...]
10
72%
Logistyka
PL W chwili obecnej przy tworzeniu baz wiedzy ekspertowej stosuje się różne podejścia w celu ich pozyskiwania. W literaturze brak jest sformalizowanego podejścia do problemu metod stosowanych przy budowie baz wiedzy. Jedną z najstarszych metod tworzenia wiedzy specjalistycznej jest metoda probabilistyc[...]
EN At present, the creation of expert knowledge bases uses different approaches to their recovery. In literature, there is no formalized description of the expert's approach to the problem of the methods used in the construction of knowledge bases. One of the oldest methods of creating expertise is a p[...]
11
58%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono metodę tworzenia informacji obsługowej w systemie ekspertowym, który zawiera sztuczną sieć neuronową. Artykuł przedstawia także organizacje i strukturę systemu ekspertowego, który wspomaga obsługiwanie obiektów technicznych. Prezentowany system ekspertowy wykorzystuje inform[...]
EN This paper presents a method to creation of a servicing information in the expert system including an artificial neural network. The article presents the organization and structure of the expert systems witch support renovate of technical objects. Presented expert system uses information from an art[...]
12
58%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę badania efektywności procesu eksploatacji, w którym występuje obsługowy system ekspertowy, ze sztuczną siecią neuronową. Opisano sposób badania symulacyjnego z wykorzystaniem techniki komputerowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne modelowania procesu eksploatacji obie[...]
EN This paper presents a method to investigate the effectiveness of an operation process with a servicing expert system including an artificial neural network. A method of simulation testing with the use of computer technology is described. The theoretical bases are presented of the modelling of an ope[...]
13
58%
Problemy Eksploatacji
2014 no. 1 81--93
PL W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny niezawodności eksploatacyjnej maszyn górniczych, jakimi są przenośniki taśmowe, stanowiących specyficzną grupę złożonych obiektów technicznych z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Przerwa w pracy spowodowana uszkodzeniem stanowi dla użytkownika problem [...]
EN The concept of assessing the reliability maintenance of mining machines, such as belt conveyors, which constitute a special group of complex technical objects, due to difficult maintenance conditions, is presented in the study. Interruption of operations caused by failures constitutes organisational[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last