Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 2 42-43
PL Ta część artykułu poświęcona zostanie nazewnictwu wózków jezdniowych napędzanych podnośnikowych, również powszechnie stosowanych na różnych etapach procesów logistycznych. Zgodnie z normą PN-ISO 5053: 1999 Wózki jezdniowe napędzane..
2
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 1/2 23-37
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono zadania procesu logistycznego przewidziane do realizacji w procesie eksploatacji systemów uzbrojenia i techniki wojskowej. Zadania te rozkładają się na poszczególne rodzaje podsystemów, ich realizacja przyczynia się do utrzymania wymaganego poziomu gotowości technicznej i op[...]
4
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozwój społeczno-gospodarczy oraz wzajemna współpraca krajów implikuje rozwój potrzeb przewozowych, których realizacja dokonywana jest przez różne gałęzie transportu. Jest rzeczą oczywistą, że w podziale zadań przewozowych między poszczególne gałęzie transportu, czyli o strukturze systemu transporto[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 119--129
PL W artykule przedstawiono kwestie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów logistycznych. Zawarto rozważania dotyczące definiowania procesu logistycznego oraz zarządzania ryzykiem w procesach logistycznych. Zagadnienia dotyczące ryzyka, a także zarządzania ryzykiem w procesach logistycznych, pr[...]
EN The article presents the issues of risk management for the logistics processes. Contents considerations for defining the logistics process and risk management in logistics processes. Issues related to risk, and risk management in logistics processes at how far a modest Polish literature allows you t[...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 3 15-21
PL Proces jest swoistą transformacją danych wejściowych na dane wyjściowe. Tworzy go grupa powiązanych ze sobą, w sposób bezpośredni lub pośredni, czynności. Procesy zachodzące na wejściu i na wyjściu systemu logistycznego mają duże znaczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw, gdyż mogą powiększyć wartoś[...]
EN Logistics processes, like other business processes, still change, especially in strongly-competitive markets. Main streams of interest in logistics are closely connected with organization of logistics processes. In the recent years, the interest in problems of logistics processes has grown. That is [...]
7
80%
Logistyka
2010 nr 4 2--4
PL Wpływ procesów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwach na tworzenie wartości ich wyników jest niekwestionowany. Pojęde wartości w logistyce weszło do powszechnego użytku, ale nie zostało jasno zdefiniowane. Celem rozważań jest próba sformułowania definicji w kontekście sposobu kreowania war[...]
EN Most Iogistics professionals and academics agree that Iogistics is an essential flinction within business. Furthermore, there has been a trend over the last few years to consider Iogistics as a process that creates value. A prłmary goal of this paper is to clarify definitions in the context of haw v[...]
8
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia podstawowe warunki i czynniki jakie są brane podczas lokalizacji centrów logistycznych na terenie Polski. Ukazuje plany lokalizacji głównych skupisk centrów logistycznych w Polsce oraz przedstawia przeszkody powstające na etapie ich projektowania i realizacji.
EN The article presents the basic conditions and factors which are taken into consideration during the location of logistics centers on Polish territory. It shows plans of location of the main aggregations of logistics centers in Poland and presents obstacles that arise at the stage of the design and i[...]
9
80%
Logistyka
2010 nr 3 58-63
10
80%
Logistyka
2007 nr 4 53-56
11
80%
Logistyka
2006 nr 5 71-72
PL W poprzednim numerze „Logistyki" informowaliśmy o międzynarodowej nagrodzie Eurpean Auto ID Award 2006, jaką otrzymała firmo Logisys Sp. z 0.0. za Platformę Agilero. Jej nowatorstwo w podejściu do integracji rozwiązań auto ID iADC (mobilnych) w procesach logistycznych skłoniło nas do tego, by bliżej[...]
12
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Celem artykułu jest wskazanie wpływu procesów logistycznych na tworzenie i realizację wartości dodanej. Przedstawiony zostanie podział procesów logistycznych na procesy podstawowe, procesy wspomagające, czy też procesy trzeciorzędne z uwzględnieniem ich wpływu na kreowanie wartości dodanej oraz wska[...]
EN The considerations of the present study focus on the opinion of the influence of logistic processes on creating the value added. The value added is here understood as the difference between the price, which is ready to pay recipient for the product and the costs of producing and the service of the d[...]
13
80%
Logistyka
2003 Nr 1 36-40
14
80%
Logistyka
2014 nr 6 10522--10531
PL Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych w łańcuchu dostaw stało się wymogiem i koniecznością wszystkich jego uczestników. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, jako że gama zagrożeń, która może zakłócić działania logistyczne jest szeroka i wieloaspektowa. Tylko pełna identyfikacja [...]
EN Ensuring the safety of logistic processes realization in the supply chain has become a requirement and necessity for all its participants. This is not an easy undertaking, since the range of threats that could disrupt logistic activities is broad and multifaceted. Only full identification of hazards[...]
15
80%
Logistyka
16
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 5 13-19
PL Stale zwiększające się oczekiwania klientów zmuszają współczesne przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych, efektywniejszych form organizacji procesów logistycznych. W artykule autorka dokonuje przeglądu miar stosowanych do oceny organizacji procesów logistycznych. Stosowanie miar pozwala ukazać wpływ[...]
EN Continuously rising expectations of customers require newer and more efficient form of logistics processes' organisation. The paper shows the review of measures used in evaluating the organisation of logistics processes. Efficient system of measurements enables the logistics processes' integration a[...]
17
70%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest jeden z obszarów prowadzonych przez autorkę badań. Dotyczą one wpływu czynników ryzyka na poziom wartości dodanej uzyskiwanej w wyniku wspomagania procesów głównych przez procesy logistyczne. Zagadnienia przedstawione w artykule dotyczą zakresu zarządzania ryzykiem w proces[...]
EN The subject of this paper is one of the field researched by the author. It concerns risk factors for the level of added value obtained as a result of supporting main processes by logistic processes. The issues conducted in the article cover the risk management in logistic processes including methods[...]
18
70%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia model budowy efektywności przedsiębiorstwa w sferze procesów logistycznych, jego praktyczne zastosowanie w procesie modernizacji wybranego podsystemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz oczekiwany zakres korzyści.
19
70%
Logistyka
20
70%
Logistyka
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last