Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces inwestycyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2012 Nr 13 305-310
PL Inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie procesu inwestycyjnego, o jego zadań należy sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji zwolenia na budowę. Często podczas realizacji robót występują sytuacje i zdarzenia, których skutkiem jest ingerencja w rozwiązania projekt[...]
EN The investor bears responsibility for a proper preparation of the investment process. This obligation includes preparation of the project documentation plus obtaining planning o permission. During the execution of the works, circumstances resulting in changes to the project documentation can occur. [...]
2
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
2000 Nr 561 (34) 141-144
PL W artykule przedstawiono procedury i czynności postępowania, które według autora powinno się w kolejności wykonywać lub analizować w początkowych fazach procesu inwestycyjnego. Omówiono szczegółowo fazy programowania, planowania i projektowania inwestycji. Fazą programowania i planowania objęto czas[...]
EN In the article, the procedures and procedure actions which, according to the author, should be performed or should be subject to analysis during the initial phases of the investment process have been presented. The programming phases, planning phases and design phases of the investment have been di[...]
3
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Podjęto próbę sformułowania zasad tworzenia zbioru możliwych wariantów oraz opracowania koncepcji jego wykorzystania w systemie sterowania projektami inwestycyjnymi. Zaproponowano wskaźniki efektywności dla potrzeb sterowania oraz algorytm generowania rankingowej listy wariantów.
EN This is an attempt at formulating the rules of preparing a range of options and elaborating the concepts of their application in the process of steering the investment projects. The efficiency indices for the steering needs and the algorithm of generating a ranking list of options are suggested.
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Zwrócono uwagę na znaczenie etycznego postępowania uczestników procesu inwestycyjnego. Podkreślono, że wynika to z wymagań ogólnie pojmowanej moralności, a poza tym przynosi wymierne efekty ekonomiczne firmom.
EN The importance of ethical deal of partners who are taking part in investment process is pointed out. This attitude is resulting from general idea of morality and moreover the ethic behaviour for long time brings sizable economic profit for business.
5
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 z. spec. 2 25--27
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W klasycznym ujęciu budowlane roboty remontowe wykonuje się w związku z zużyciem technicznym elementów składowych budynku. Obecna praktyka budowlana stwarza potrzebę formułowania zadań remontowych już w trakcie wznoszenia budowli. Na przykładzie analizy stanu technicznego dużego budynku plombowego -[...]
EN In typical situations construction repair works are carried out in relation with the technical exploitation of building elements. Present building practice creates a necessity of repair works problem consideration even at thr stage of building erection. Technical and quality defects were discussed [...]
7
51%
Elektro Info
2011 nr 9 102-105
PL Zmiany w obowiązujących przepisach znacznie wydłużyły czas niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom schematu postępowania wraz z podaniem czasu niezbędnego do uzyskania [...]
8
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 3 136-138
PL Omówiono podstawowe rodzaje ubezpieczeń, jakie mają zastosowanie w budowlanym procesie inwestycyjnym, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i wykonawców. Wskazano również na szczególną rolę, jaką w tym zakresie pełnią brokerzy ubezpieczeniowi.
EN This paper studies basic kinds of reinsurance used by both client and contractors in construction processes. Specific role of reinsurance brokers was also stressed.
9
51%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 58-59
PL Spotkania związane z tworzeniem samorządu zawodowego stały się szansą dla szerszej wymiany poglądów. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, praktycznie eliminujących uczestnictwo wielu praktyków w konferencjach i seminariach, udało się doprowadzić do zgromadzenia dużej reprezentacji środow[...]
10
51%
Materiały Budowlane
1999 nr 4 58-59
11
51%
Przegląd Budowlany
EN Strategy rules which should be apply by a general contractor in modern economy reality.
12
51%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 3 115-117
PL Opisano przykładową inwestycję z pokreśleniem nowych charakterystycznych elementów procesu inwestycyjnego. Te elementy to partnerstwo biura projektów z inwestorem i wykonawcą oraz wysokie wymagania inwestora w zakresie kosztów, terminów realizacji oraz jakości.
EN A model investment with new characteristic elements of investment process is described. These elements are: partnership of design office with the building owner and foreign construction company as well as high owners requirements on costs, quality and terms of realization.
13
51%
Przegląd Budowlany
EN Problems solved during investment realization. Developer company service sort and range.
14
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2012 z. 67 117-121
PL Zagadnienia niezawodnościowe obiektów energetycznych sprawiają, że są one pojęciem ważnym pod kątem planowania inwestycji. Wartość oraz przebieg czasowy współczynników niezawodnościowych konkretnych obiektów ma wpływ na powodzenie inwestycji w przyszłości. Konieczna jest możliwość skutecznego planow[...]
15
51%
Przegląd Komunalny
2015 nr 2 69--71
PL Każdy proces dialogu lub konsultacji społecznych, dotyczący określonych działań inwestycyjnych w gminach i powiatach, jest inny. Należy go budować stosownie do jego specyfiki, co wymaga wiedzy, zaangażowania i kreatywności. Zatem aby wspólnie wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań, warto podejmo[...]
16
51%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 11 62--64
PL Jednym z ważniejszych elementów fazy przygotowania inwestycji jest opracowanie studium wykonalności (SW), które jest istotnym dokumentem przy podejmowaniu decyzji w procesie inwestycyjnym. Najważniejszymi uczestnikami tego procesu są: Inwestor, Sponsor, Beneficjenci (użytkownicy). W niniejszym artyk[...]
EN One of the most important elements of investment preparation is the Feasibility Research, which is a crucial document while taking decisions in the investment process. The participants to this process are: Investor, Sponsor, Beneficiaries (users). This paper presents the basic information concerning[...]
17
51%
Nowoczesne Hale
2017 Nr 1 42--47
PL W numerze 4/2016 „Nowoczesnych Hal” redaktor naczelny oprócz krótkiego omówienia zawartości kwartalnika przedstawił nową propozycję, która ostatnio występuje w budownictwie hal coraz częściej: Projektowanie z uwzględnieniem wymaganego tempa robót. Powyższe zagadnienie jest złożone i obejmuje nie tyl[...]
18
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaprezentowano regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska wymagane w procesie planowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawiono istotne zmiany w przepisach prawa krajowego dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko oraz szeregowanie procesów decyzyjnych w procedurze OOŚ w za[...]
EN In this paper legal regulations concerning environmental protection in the process of planning investment undertakings has been presented. The important changes in precepts of the national law concerning the influence of investments on environment as well as scheduling decision making processes in E[...]
19
51%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1999 nr 7 1--3
20
51%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1998 nr 2 13--15
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last