Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces Fentona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 3 493--502
PL Proces Fentona to jedna z zaawansowanych metod utleniania, stosowana do oczyszczania wielu różnych rodzajów ścieków. W pracy oceniono możliwość jego zastosowania do oczyszczania odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych. Badania miały na celu dobór najkorzystniejszej dawki reagentów n[...]
EN Fenton process is one of the Advanced Oxidation Processes used for the treatment of many different types of sewage. The article rated the possibility of using this process for the treatment of leachate from the municipal landfill. Research aimed at selecting the best dose reagents based on the degre[...]
2
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 531-534
3
75%
Ochrona Środowiska
PL Omówiono wyniki badań nad wykorzystaniem procesu Fentona do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-100. Określono wpływ substratów reakcji, tj. dawki siarczanu żelaza(II) i nadtlenku wodoru oraz stężenia surfaktantu na wydajność jego rozkładu mierzoną wartościami ChZT i OWO. Ba[...]
EN The applicability of the Fenton process to the degradation of the non-ionic surfactant Triton X-100 was investigated. The effect of the reaction substrates (Fe (II) and hydrogen peroxide) and of the surfactant composition on the efficiency of degradation (expressed as COD and TOC) was determined. Th[...]
4
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 5 234--237
PL Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1-2108 mg/1) i wartością ChZT (2[...]
EN Formaldehyde containing wastewater: chipboard production (A) and general-purpose (B) were collected from the chipboard production plant and subjected to the Fenton process treatment. The concentrations of formaldehyde (0.1 2108 mg/1) and COD (2025-9288 mg/1) varied considerably between the samples. [...]
5
75%
Environment Protection Engineering
EN Photocatalytic degradation of reactive dye solutions have been compared using two types of heterogeneous catalysts, i.e., semiconductors and iron modified clays. Decolorization and mineralization efficiencies of the catalysts were performed in a slurry batch reactor with UVA and UVC (365 and 254 nm,[...]
6
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 2 (134) 101--106
PL W pracy zastosowano proces Fentona i nanofiltrację do oczyszczania ścieków pochodzących z procesów barwienia barwnikami reaktywnymi. Stosowano dawki siarczanu żelazawego w zakresie od 100 do 1000 mg/dm3 i dawki nadtlenku wodoru w zakresie od 2,5 do 10 cm3/dm3. Stwier[...]
EN In this study, the Fenton process and nanofiltration were used to purify wastewater from dyeing with reactive dyes. Ferrous sulfate doses ranging from 100 to 1000 mg/dm3 and hydrogen peroxide doses ranging from 2.5 to 10 cm3/dm3were applied. It was found that in the [...]
7
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 503-523
PL Przeprowadzone badania nad oczyszczaniem ścieków klejowych po procesie Fentona z neutralizacją w reaktorze SBR pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1. Ścieki klejowe po procesie Fentona nie wykazywały negatywnego oddziaływania bezpośrednio na aktywność osadu czynnego w SBR, poprawiały[...]
EN The advanced oxidation process with Fenton's reagent can be used in industrial wastewater treatment, especially in the degradation of not easily biodegradable contaminations. Chemical oxidation of industrial wastewater or other substances as a pre-treatment before biological treatment is the most ef[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 587-589
9
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1527-1529
PL Przedstawiono wyniki badań oczyszczania ścieków koksowniczych w procesie Fentona, który wspomagano działaniem pola ultradźwiękowego (UD). Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków koksowniczych w zaproponowanym układzie zintegrowanym przebiega średnio z 10-proc. wyższą efektywnością. Ścieki oczyszczone w[...]
EN Industrial wastewater from a Polish cokery was treated with ultrasound (frequency 40 kHz, amplitude 61.5 μm) for 8 min and then purified by addn. of FeSO₄ and H₂O₂ to remove org. impurities by advanced oxidn. The biol. to chem. O₂ demand ratio increased from 0.001 up to 0.21 (or up to 0.11 without s[...]
10
63%
Challenges of Modern Technology
EN The cosmetic wastewater was treated by coagulation and Fenton process. COD of raw wastewater was 2888 mg/l. The effectiveness of these processes, defined as a decrease of COD was 66.4% for coagulation for a FeCl3 dose 900 mg/l and 87.7% (to 295mg/l COD) for Fenton process for H2O2/Fe2+ doses 3000/10[...]
11
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 10 386--389
PL Porównano skuteczność oczyszczania ścieków kosmetycznych metodami koagulacji i Fentona. Proces koagulacji prowadzono z zastosowaniem koagulantów: Al2(SO4)3 przy pH 7,0 i FeCl3 przy pH 6,0 i 9,0. Koagulację prowadzono bez wspomagania flokulantem jak i zasto[...]
EN The effectiveness of coagulation and Fenton process cosmetic wastewater treatment was compared. Coagulation was carried out using coagulant: Al2(SO4)3 at pH 7.0 and FeCl3 at pH 6.0 and 9.0. The coagulation was carried out without and with the use of floccu[...]
12
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1126--1142
EN Industrial wastewater often contain large amounts of impurities hardly decomposable and toxic, which are difficult to remove in the purification process. Even at low concentrations, they are carcinogenic and mutagenic. Mainly they are: PAHs, PCBs, polychlorinated dibenzodioxins PCDDs and dibenzofura[...]
13
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 6 (102) 111--115
PL Celem badań było określenie efektywności rozkładu detergentu niejonowego Symperonic NP10 metodą Fentona przy udziale nanozwiązków żelaza i porównanie jej z klasyczną metodą Fentona. Roztwory wodne detergentu oczyszczano metodą klasyczną stosując siarczan żelazawy oraz siarczan żelazawy z dodatkiem n[...]
EN The aim of the research was to determine the efficiency of decomposition of a nonionic detergent Symperonic NP10 by the Fenton method in the presence of iron nanocompounds and to compare it with the classical Fenton method. Detergent water solutions were subjected to the classical purification metho[...]
14
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 1 118--120
PL Zastosowano modyfikacje procesu UV/H2O2 oraz odczynnika Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ChZT) ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego. Źródłem H2O2 był nadtlenek wapnia (CaO2) w formie produktu handlowego Ixper 75C (75[...]
EN In the title process, com. CaO2 (purity 75%) was used as a source of H2O2 for removal of org. impurities (COD) from wastewater. The COD in the wastewater under optimum conditions of the UV/H2O2 process (CaO2 addn. 2.0 g/L, pH 1.5, rea[...]
15
63%
Environment Protection Engineering
EN The aim of the study was to determine the effect of acetic acid on pollutant decomposition in textile wastewater subjected to the Fenton process. To clearly assess the effect of acetic acid on treatment efficiency for subsequent types of textile wastewater, COD reduction was calculated for mixtures [...]
16
63%
Environment Protection Engineering
2018 Vol. 44, nr 1 167--180
EN Pistachio processing wastewater was characterized and the treatability of wastewater using Fenton’s process, the combination of Fenton’s process with ultrasonic irradiation and coagulation processes was investigated. [Fe2+] = 27.6 mg/dm3, [H2O,sub>2]= 30 mg/dm<[...]
17
63%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 2 166--175
PL Celem badań było określenie skuteczności podczyszczania odcieków składowiskowych z wykorzystaniem koagulacji, ozonowania i reakcji Fentona.
EN The objective of the research was to study coagulation-flocculation, ozonation and Fenton’s process pretreatment on a stabilized landfill leachate. The leachate came from a municipal sanitary landfill, located near Bielsk Podlaski, (Podlaskie viovodeship). Main parameters were at average: pH 7,69; C[...]
18
63%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 211--217
PL W wyniku funkcjonowania składowisk odpadów powstają odcieki, które są odzwierciedleniem zmian zachodzących w czaszy składowiska. Na początku funkcjonowania składowiska powstają odcieki zawierające głównie produkty podatne na biodegradację, wraz z upływem czasu rośnie ilość związków trudno biodegrado[...]
EN As a result of the storage of waste, generation of leachate reflect changes in the canopy landfill. At the beginning of landfill operation, the landfill leachate arise mainly products biodegradable, over time, increasing the number of non-biodegradable compounds. Due to the variability of the compos[...]
19
63%
Environment Protection Engineering
2019 Vol. 45, nr 1 139--153
EN Landfill leachates (LFL) collected from Sfax (Tunisia) discharge area are characterized by high chemical oxygen demand (COD), ammonium and salts contents. They constitute a source of phytotoxicity and pollution for ground water and surface water resources which requires an adequate treatment process[...]
20
63%
Instal
2019 nr 6 49--55
PL Praca zawiera przegląd literatury na temat metod usuwania zanieczyszczeń organicznych z wydobytych osadów dennych. Wśród tych technologii wyróżnia się metody fizyczne, chemiczne, termiczne, biologiczne oraz łączone. Do oczyszczania wydobytych osadów dennych najczęściej stosuje się metody biologiczne[...]
EN The work contains a review of the literature on the methods of removing organic pollutants from dredged bottom sediments. These technologies include physical, chemical, thermal, biological and combined methods. The biological methods are most often used for the treatment of dredged bottom sediments.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last