Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  problemy komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Wobec faktu uzależnienia funkcjonowania miast od ruchu samochodowego w artykule przedstawiono potencjalne możliwości inżynierii ruchu jako narzędzia do zmniejszania uciążliwości transportu na obszarze miast. Metody tej gałęzi wiedzy pozwalają m. in. na: - wykorzystanie technik symulacyjnych do poszu[...]
EN Traffic engineering as a tool to abate the nuisance of transportation in the cities. Due to the fact that the functioning of the cities has become dependant from the motor traffic, the article presents potential capabilities of traffic engineering as a tool to abate the nuisance caused by transporta[...]
2
75%
Logistyka
PL Artykuł obejmuje problematykę z zakresu logistyki miejskiej. Zaprezentowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem obszarów miejskich pod kątem komunikacyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie problemów mobilnościowych mieszkańców dużych miast.
EN The article presents problems connected with urban logistics. The author shows the issues related to the functioning of urban areas in terms of communication. lt also describes mobility problems of residents of polish cities.
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 439-444
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zatłoczenia szlaków komunikacyjnych w mieście. Przeprowadzono je pod koniec 2011 roku wśród pracowników i studentów Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (WSTE) oraz Zachodniopomorskiego Uniwer[...]
EN In this paper are presented the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the urban traffic congestion. It was conducted by the end of 2011 among the staff and students of the Szczecin College of Technology and Economics and the Western Pomeranian Univers[...]
4
75%
Logistyka
2018 nr 1 43--47
PL Celem artykułu jest teoretyczno – empiczyne przestawienie innowacyjnego środka transportu - Hyperloop. W pierwszej części zaprezentowano problemy, z którymi zmaga się współczesny transport oraz aspekt teoretyczny środka transportu – Hyperloop. Druga część artykułu ma charakter empiryczny. Przedstawi[...]
EN Modern transport is facing many problems, including: growing transport needs and generated internal and external costs by the transport sector. Some of the barriers ffecting modern transport can be overcome or significantly reduced by the implementation of innovative means of transport, e.g. the Hyp[...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 5-6 82-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zjawiska kongestii, czyli zatłoczenia szlaków komunikacyjnych miasta Szczecina. Za podstawowe narzędzie przyjęto anonimowy kwestionariusz, zawierający uporządkowaną listę pytań o charakterze zamkni[...]
EN This paper presents the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the road congestion, i.e. a phenomenon of jamming traffic routes, in the city of Szczecin. An anonymous questionnaire, comprising an ordered list of closed questions and narrowing the answe[...]
6
63%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 8-9 14-21
PL Jednym z najważniejszych problemów komunikacyjnych Torunia, narastającym na przestrzeni wielu lat, jest jedna przeprawa mostowa. Obecnie połączenie pomiędzy południowymi a północnymi częściami miasta realizowane jest przez jedyną przeprawę mostową w mieście, jaką jest Most Piłsudskiego. Alternatywą [...]
EN Over the years one of the most important communication problems in Toruń has been the construction of a new bridge. Currently, the southern and northern parts of the city are connected by the only passage - the Piłsudski Bridge. The motorway bridge located in the village Czerniewice is the only alte[...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 3 466--473
PL Artykuł stanowi przedstawienie istoty kongestii transportowej w mieście oraz koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, jakim jest carpooling. Kongestia transportowa, inaczej zatłoczenie komunikacyjne, korek drogowy, zator czy korek uliczny to negatywny skutek szybkiego rozwoju urba[...]
EN The article constitutes describing the being for transport congestion in the city and the concept of integration of the public transport from individual such as carpooling. A transport congestion, differently a communications congestion, a road cork, a traffic hold-up or a traffic jam are adverse ef[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 248--250
PL Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów linii tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzystania taboru standardowego i niskopodłogowego. W artykule wyszczególniono problemy lokalnego transportu zbiorowego, mając na uwadze rzeczywiste rejony ich występowania. Odniesiono si[...]
EN The basic criterion of the performed analysis was the number of journeys made by tramway lines taking into account the use of standard and low-floor tramway fleet. The problems of local public transport have been specified, having regard to the real areas of their occurrence. Reference has bee also [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last