Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  problemy eksploatacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zarysowano historię rozwoju konstrukcji, zastosowań i rozwoju metod eksploatacji silników turbinowych oraz ich cechy predestynujące ten rodzaj silników do napędu środków transportu powietrznego i morskiego. Opisano aktualne formy konstrukcyjne i ich wpływ na charakterystyki użytkowe. Prze[...]
EN The paper presents history of design of, use of, and changes in methods used to operate turbine engines as well as properties of these engines making them suitable for driving maritime and air means of transport. It describes present design forms and their effect on operating characteristics. It als[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 86--89
PL Artykuł zawiera opis problemów eksploatacyjnych, z jakimi spotkali się autorzy w stacji wodociągowej dostarczająca wodę do sieci SGGW oraz w innych stacjach. Problemy te zostały przedstawione w formie dokumentacji fotograficznej, opisu objawów, diagnozy i środków zaradczych. Zamieszczone opisy dotyc[...]
EN The paper contains a description of the maintenance problems which have been recognized by authors at water treatment plant which supply water to WULS -SGGW, and another plants. The problems are presented by photographs, symptoms description, diagnosis and remedies. Published descriptions apply to i[...]
3
100%
Energetyka
2017 nr 9 564--569
PL W elektrowniach urządzenia gospodarki wodno-ściekowej mają nie tylko bezpośredni wpływ na pracę bloków energetycznych, ale są również w istotny sposób powiązane z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska. W polskiej energetyce występują zasadniczo dwa typy głównych obiegów chłodzenia. Otwarte – [...]
EN Water and wastewater economy installations in power plants not only directly affect the work of power units but they are also significantly connected with problems concerning environmental protection. In the Polish power industry there are basically used two types of main cooling systems – the open [...]
4
88%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 11 61--65
PL W Rynku Instalacyjnym 7-8/2004 zapoczątkowany został przez pana J. Drążkiewicza cykl artykułów dotyczących kotłowni na paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych [1]. Autor wskazuje na problemy związane z nieprawidłowościami w budowie małych kotłowni i wynikających z tego zagrożeń. Brak właściwego dob[...]
5
88%
Silniki Spalinowe
PL Europejskie normy dotyczące emisji spalin stawiają trudne do spełnienia wymagania przed producentami silników napędowych dla pojazdów. Od dnia 1 października 2009 r. obowiązuje norma Euro 5. Nowe technologie konstrukcji silników, pozwalające na osiągniecie wymogów norm europejskich, to miedzy innymi[...]
EN New European standard Euro 5 for exhaust emission is putting new challenges on car manufacturers. To achieve new goals in NOx emission new technologies were developed, eg. EGR - Exhaust Gas Recirculation; SCR - Selective Catalytic Reduction. Those technologies apart from very effective NOx emission [...]
6
75%
Instal
2002 nr 5 30--35
PL W artykule przedstawiono rozpoznane problemy eksploatacyjne, które utrudniają,:
A. zachowanie normatywnej jakości wody w sieci wodociągowej podczas jej transportu od źródła do odbiorcy,
B. prawidłową dystrybucję wody w istniejących systemach wodociągowych.
Podstawą do ich identyfik[...]
EN This paper presents the recognized performance problems which make difficult to ensure proper water distribution to maintain standard water quality in the piping network on the wary from the source to the consumer. The identification of these problems is based on the field test and observations carr[...]
7
75%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 5 33--36
PL W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacyjnych oraz zwrócono uwagę na zwiększanie zakresu obowiązków kanalizatorów w miarę rozwoju technologii retencjonowania ścieków, rozwoju metod renowacji kanałów oraz upowszechnienia przeglądów TV i wdrażania [...]
8
75%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 5 39--41
PL Autor wskazuje na najistotniejsze problemy związane z wykonywaniem, a następnie interpretacją inspekcji sieci kanalizacyjnych techniką video, a także zwraca uwagę na inne badania, które w wielu przypadkach są nieodzowne do zrealizowania podstawowego celu stawianego badaniom inspekcyjnym (zebranie ws[...]
9
75%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 5 46--49
PL Jednym z najpilniejszych zadań do rozwiązania, jakie stoją obecnie przed zarządami miast, inżynierami praktykami i naukowcami jest modernizacja istniejących systemów kanalizacyjnych. Szybko zmieniające się wymagania dotyczące ochrony wód w powiązaniu z ciągłym rozwojem miast, czyni to zadanie nad wy[...]
10
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju konstrukcji, zastosowań i metod eksploatacji silników turbinowych oraz ich cechy umożliwiające zastosowanie tego rodzaju silników do napędu środków transportu powietrznego i morskiego. Opisano współczesne formy konstrukcyjne i ich wpływ na charakterystyki uż[...]
EN This paper presents the development history of structure, applications and operation methods of turbo engines and their characteristics enabling the application of such engines to propel air and sea means of transport. It describes the contemporary structural forms and their impact on the usable cha[...]
11
75%
Instal
2004 nr 11 37--40
PL Podano szereg przykładów pokazujących, jak niewłaściwy dobór pomp i nieodpowiednia regulacja ich wydajności powodują powstanie problemów eksploatacyjnych i związany z tym znaczny wzrost kosztów. Podkreślono, że decydujący wpływ mają w tej kwestii inwestor i projektant instalacji, chociaż w wielu prz[...]
EN A series of examples showing how incorrect pump selection and unsuitable control system of their capacity cause maintenance problems and connected with it costs increase, were presented. It was emphasized that decisive influence in that matter has the Client and designer of the system, however in ma[...]
12
75%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 1 32--34
PL W artykule opublikowanym w nr. 4/2014 „Utrzymania Ruchu" omówiono podstawowe problemy automatyzacji suwnic pracujących w pomieszczeniach zamkniętych. Dźwignice pracujące na wolnym powietrzu poddane są zakłóceniom wywoływanym przez wiatr, działający w szczególności na podwieszony na linach ładunek. Z[...]
13
75%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2018 Nr 1-2 41--45
PL W referacie przedstawiono problemy cieplno – wilgotnościowe występujące w budynkach mieszkalnych będące następstwem wadliwego wykonawstwa budowlanego lub niewłaściwej eksploatacji. Nadmierne straty ciepła, występowanie mostków termicznych, a także wykraplanie wilgoci na wewnętrznych powierzchniach [...]
EN The paper presents heat – humidity problems occurring in buildings as a result of faulty realization or incorrect exploitation. Excessive heat losses, occurrence of heat bridges and also dampness at inner walls and ceilings very often are consequence of accumulation of executive errors and neglects [...]
14
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zawarto opis specyficznej grupy maszyn przepływowych, jaką stanowią pompy próżniowe, ze szczególnym uwzględnieniem olejowych łopatkowych rotacyjnych pomp próżniowych. Przedstawiono ich główne obszary zastosowania, problemy eksploatacyjne z nimi związane oraz najczęstsze usterki i ich przy[...]
EN The article contains a description of a specific group of the flow machines, which are vacuum pumps, with the particular emphasis on the oil-lubricated rotary vane vacuum pumps. Their main areas of application, exploitation problems, the most common defects and their causes were also presented. Furt[...]
15
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 103--108, CD
PL W artykule omówiono wybrane problemy eksploatacyjne pojazdów z ograniczeniem emisji limitowanych składników spalin. Przedstawiono wpływ głównych układów silnika na system emisji spalin oraz metody ograniczenia zużycia jego podzespołów. Przedstawiono także kilka odstawowych zaleceń eksploatacyjnych o[...]
EN This paper describes chosen operational problems with limitation of the emission of limited elements of exhaust fumes. The influence of the main systems of engine on both, emissions and exploitation wear of the engine parts, is also presented. Basic recommendations of proper exploitation of the engi[...]
16
75%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 8--11
PL Wiele zakładów przemysłowych bagatelizuje zagadnienia dotyczące prawidłowego smarowania. Zaniedbania w zakresie smarowania przekładają się na problemy eksploatacyjne, częste awarie, a co za tym idzie – wysokie koszty działań służb utrzymania ruchu. Autor niniejszego artykułu omówi związane z tym pro[...]
17
63%
Instal
2015 nr 7/8 70--73
PL Infrastruktura techniczna jest ważnym aspektem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Możliwość korzystania z jej zasobów w znacznym stopniu wpływa na jakość życia mieszkającej tam ludności. W pracy, na przykładzie gminy Łobez (województwo zachodniopomorskie), przedstawiono aktualne problemy e[...]
EN Technical infrastructure is an important aspect of the multifunctional development of rural areas. The ability to use its resources significantly affects the quality of life of people living there. The paper presents the current operational problems of objects and systems for water treatment and dis[...]
18
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 11 313-316
PL Scharakteryzowano aktualny stan systemów tączności Stużby SAR. Omówiono problemy eksploatacyjne oraz trendy rozwojowe z tym związane.
EN The actual state of the SAR Service communication systems has be-en characterized. The exploitation problems and development trends have been described.
19
63%
Acta Energetica
2015 nr 1 33--45
PL Stopień wodny Włocławek został oddany do eksploatacji w 1970 roku jako pierwszy obiekt Kaskady Dolnej Wisły (KDW). Celem KDW było stworzenie znaczącego źródła hydroenergii i śródlądowej drogi wodnej łączącej centrum Polski z gdańskim portem. Wzdłuż dolnej Wisły (DW) znajdują się ważne ośrodki miejsk[...]
EN The Hydraulic Project Włocławek was commissioned in 1970 as the first barrage of the Lower Vistula Cascade (LVC). The purpose of the LVC was to create an important source of hydro-energy and inland navigation route connecting central Poland with the port city of Gdańsk. Along the Lower Vistula (LV) [...]
20
63%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 5 19--23
PL W artykule opisano wybrane problemy związane z zastosowaniem szklanych ścian kurtynowych i dachów w zabytkowym budynku zlokalizowanym na starym mieście. Autorzy przedstawiają niektóre problemy wynikające z ich zastosowania oraz wskazują na przestrzeń krytyczną z punktu widzenia użytkownika takiego o[...]
EN The selected problems associated with the use of glass curtain walls and roofs in the historic building located in the old city was presented in the paper. Some problems related to use have been shown. The critical space was indicated, from the point of view of the user of such a facility. The concl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last