Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pressure vessel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 3 697--710
EN The autofrettage technique is an effective and important measure to improve load-bearing capacity and safety and to even distributions of stresses for pressure vessels. Based on the classical fundamental theory on autofrettage and by theoretical analysis of residual stresses, the total stresses, the[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 377-385
PL Obliczenia płytowo-wpustowego zamknięcia filtru gazu. Celem pracy jest porównanie wyników obliczeń analitycznych i numerycznych MES stanu naprężeń w warunkach, gdy w konstrukcji występują lokalne koncentracje naprężeń. Przedstawione wyniki obliczeń analitycznych i numerycznych wykazują dobrą zgodnoś[...]
EN In the paper analytical and numerical results of equivalent stresses in the closure of pressure vessel which is a main unit of a natural gas filter are compared. The closure unit consist of a circular plate, housings welded to a cylindrical shell of the vessel and blocking keys inthe form of segment[...]
3
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy rozwiązano numerycznie problem stateczności den elipsoidalnych cienkościennych zbiorników ciśnieniowych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym. Teoretyczny opis stateczności powłok walcowych i elipsoidalnych znany jest z literatury. Brak jest natomiast opisów konstrukcji złożonych [...]
EN The subject of the analysis are ellipsoidal heads of cylindrical tanks. The stability of these heads under external or internal pressure is investigated. Moreover, in both loadcases, linear and non-linear stability analysis of heads is realized, The calculations have been executed by means of finite[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
EN The paper describes attempts to find advantageous shape and configuration of a manhole located in the upper part of a cylindrical pressure vessel. Manholes of circular and elliptical cross sections have been considered. The manhole is placed vertically and symmetrically with respect to the cylindric[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 3 20-22
PL W artykule zostały omówione główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych, które wprowadziło do prawa polskiego wymagania dyrektywy 87/404/EWG w sprawie ujednolicenia pr[...]
EN This article discusses the main provisions of the decree of the Minister of Economy, Labour and Social policy of 12 May 2003 on essential requirements for simple pressure vessels, which introduced into polish law the requirements of the 87/404/EEC directive on the approximation of the laws of the Me[...]
6
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 4 1007--1018
EN The paper is devoted to analysis of a dished head of a pressure vessel subject to internal uniform pressure and provided with a nozzle. A short survey of optimal design of the pressure vessel and its head is presented. The vessel head of a selected optimized shape is then completed by a nozzle, and [...]
7
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2004 Vol. 7, nr 2 121-125
EN In this paper the problem of the unsteady emptying of a pressure vessel is solved by integrating the equations representing conservation of mass and energy in adiabatic expansion numerically for air where the adiabatic index γ = 1.4, two unknown functions are determined namely; the pressure and temp[...]
8
88%
Machine Dynamics Research
EN The paper compares the simulation results concerning two types of dangerous failures of the autoclave filled with hazardous media subjected elevated pressure (420 MPa). A nonstationary, 2-D axisymmetric, physical-numerical model of the system is proposed. It is assumed that it is possible to break o[...]
9
88%
Journal of KONES
EN Flammability limits and flame speeds of dilute-lean fuel mixtures of hydrogen (H2) and acetylem premixed with oxygen (02) and nitrogen (N2) were examined with a detailed kinetics model. These mixtures are used in a preburn in a constant volume combustion vessel to create elevated temperatures and pr[...]
10
88%
Archives of Acoustics
2019 Vol. 44, No. 3 493--503
EN In the paper, the results of investigations on the properties of acoustic emission signals generated in a tested pressure vessel are presented. The investigations were performed by repeating several Times the following procedure: an increase in pressure, maintaining a given pressure level, a further[...]
11
75%
Rynek Energii
2009 nr 6 140-145
PL Przedstawiono analizę cieplno-wytrzymałościową grubościennego elementu rurociągu parowego o złożonej geometrii - trójnika widlastego. Element wykonany jest ze stali P91 przeznaczonej do pracy w warunkach nadkrytycznych. Opracowano i przedstawiono matematyczny model pełzania specyficzny dla stali P91[...]
EN This paper presents methods for residual life prediction of thick-walled pressure elements operating in power plants. The main aim is to show the finite element analysis based on uniaxial creep strain test data approximated with three dimensional mathematical model. For this reason, equations will b[...]
12
75%
Instal
2006 nr 10 23-25
PL W artykule opisano zamkniety, cisnieniowy system powrotu skroplin w procesach technologicznych i przemysłowych. W oparciu o wyniki uzyskane przy modernizacji procesu wytwarzania tektury dokonano porównania systemu otwartego i zamkniętego.
EN In the article a closed (under pressure) condensate return system in industrial processes have been described.On the basis the results draught from modernization of card board machine, open and closed systems were compared.
13
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono metodę analizy mechanicznej cylindra hydraulicznego wzmocnionego płaszczem kompozytowym. Cylinder poddano obciążeniu roboczemu wywołującemu odkształcenie sprężysto-plastyczne. W analizie uwzględniono nieliniową zależność naprężenie-odkształcenie dla tulei metalowej, natomiast d[...]
EN This paper provides a new method for an elasto-plastic analysis of stress and deformation fields in the composite overwrapped cylinder under the pressure load. The cylinder structure consisting of steel liner and composite shell was examined. The non-linear properties of the steel tube, and orthotro[...]
14
75%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 315--322
PL W artykule zamieszczono zwięzły raport z części prac związanych z budowaniem dedykowanego stanowiska badawczego. Stanowisko jest wykonywane w ramach realizacji projektu POIG.01.03.01-00-027/08 i służyć będzie do badania własności eksploatacyjnych cienkich folii metalowych w warunkach zbliżonych do r[...]
EN A concise report of work connected with construction of a dedicated research stand is published in this paper. The stand has been realized within the POIG.01.03.01-00-027/08 project realization, and will be used for exploitation properties research of thin metal foils in conditions similar to their [...]
15
75%
Dozór Techniczny
2012 z. 3 64--69
16
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 83-86
EN This paper presents the results of calculations for sample wall thickness of pressure vessels. In addition, the results of fatigue tests on S355J2 steel- SB265G1 titanium bimetal which is a combination of the two materials. The research shows that the explosive cladding process has a positive effect[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 3 97-106
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy obciążeń działających na płaszcz komory ciśnieniowej przeznaczonej do badania urządzeń górniczych w atmosferach gazów palnych w warunkach wybuchu. Przeprowadzono analizę zależności maksymalnego ciśnienia wywołanego wybuchem od rodzaju mieszanin gazo[...]
EN The article presents the course and results of the analysis of loads influencing the shell of the pressure chamber meant for testing mining devices in the combustible gas atmospheres in the explosion conditions. The analysis of the dependence of maximum pressure caused by the explosion on the type o[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 341-346
PL W artykule poszukuje się optymalnego kształtu strefy połączenia płaskie dno-cylinder w postaci odsądzenia lub podcięcia ze względu na maksymalne naprężenia zastępcze. Prezentowany algorytm jest kombinacją matematycznych metod grafiki komputerowej wykorzystywanych do opisu kształtu brzegu zbiornika, [...]
EN This paper deals with the optimization of the shape of the flat-end and cylinder connection in the pressure vessel, with a fillet or stress relief groove. The objective of the design is the minimisation of the maximum effective stress, along the boundary of the pressure vessel. The design procedure [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 173-178
PL Współcześnie stosowane są znormalizowane dna elipsoidalne i toroidalno-sferyczne zbiorników walcowych, które różnią się między sobą przede wszystkim geometrią powierzchni środkowej. Geometria powierzchni tych den ma istotny wpływ na ich wytrzymałość a także stateczność. W pracy przedstawiono analizę[...]
EN In modern times standarized ellipsoidal and torispherical heads of cylindrical pressure vessels are used. The heads differ first of all in a middle surface geometry. The geometry of the heads brings an influence to their strength and stability. In the paper the comparative analysis of stress concent[...]
20
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Ustalenie podstawowych, minimalnych wymogów dotyczących wyrobów przez odpowiednie wytyczne, z punktu widzenia ochrony osób, dóbr i zwierząt, powinno doprowadzić do porównywalnego poziomu wytwarzania, jakości i związanego z nimi poziomu bezpieczeństwa we wszystkich krajach członkowski Unii Europejski[...]
EN Establishment of basic, minimum requirements for products by means of suitable regulations is aimed at bringing about the comparable manufacturing level for people, animals and goods in all European Union's member countries. In the paper it has been discussed different modules of procedures for supp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last