Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  predykcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu predykcji stopnia uszkodzenia elementów maszyn wspomaganej obliczeniami numerycznymi. Ideą proponowanego rozwiązania diagnostycznego maszyny jest połączenie metod modelowania matematycznego uszkodzeń z systemem pomiarowym. Zidentyfikowano i opisano elementy[...]
EN A concept of the system for prediction of degree of damages to the machine components, aided by numerical calculations, was presented in the paper. Combination of methods of mathematical modelling of damages with the measuring system is the idea of suggested diagnostic solution of the machine. Compo[...]
2
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 40--41
PL Idealną sytuacją byłaby możliwość przewidywania, kiedy dana maszyna się zepsuje i jak długo będzie działać. To nie jest utopia. W bardzo prosty sposób można to zapewnić również w środowisku produkcyjnym.
3
88%
Przegląd Geodezyjny
4
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 4 11--14
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 202--205
PL W pracy przedstawiono zmodyfikowaną wersję algorytmu śledzenia twarzy w strumieniu video z wykorzystaniem techniki gradientowej macierzy oraz predykcji współrzędnych twarzy poprzez zmodyfikowany adaptacyjny filtr Kalmana. Zaproponowana metoda wyodrębniania konturu i współrzędnych twarzy może znaleźć[...]
EN The paper presents a modified version of the algorithm dedicated for face tracking in video stream. The detection procedure involves gradient technique and the prediction of the face coordinates by the modified adaptive Kalman filter. The proposed combination of face contour detection and coordinate[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 278--280
PL W artykule zaprezentowane są dwa algorytm predykcji wyników pomiarów parametrów świadczących o jakości wody surowej. Podane prognoz zostaną wykorzystywane do oceny jakości wody – prognoza długoterminowa, jak również będą wspomagać system alarmowania o wystąpieniu katastrof ekologicznych – prognoza k[...]
EN In this paper two types of prediction algorithm are presented. Presented procedures are related to the distributed measurement system for clear water monitoring. First one relates to the situation when water parameters are rapidly change during ecological disaster. Second type of prediction is conne[...]
7
75%
Rynek Energii
2013 Nr 1 26--31
PL Zaproponowano model sztucznej sieci neuronowej służący do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną. Opracowana została odpowiednia architektura tej sieci pod względem ilości warstw jak również ilości neuronów w poszczególnych warstwach. Dane wejściowe do modelu stanowiły: obciążenie dobowe z[...]
EN Proposed artificial neural network model is used to predict the demand for electric power. Appropriate architecture has been developed that network in terms of number of layers and number of neurons in each layer. Inputs to the model included: daily charge in 1 hour and day of the week, which is rel[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca dotyczy prognozowania zapotrzebowania na wodę w miejskich sieciach wodociągowych. Podaje się czynniki kształtujące zapotrzebowania na wodę oraz dokonuje sie analizy porównawczej trzech wybranych metod predykcji, a mianowicie: predyktora neuronowego, predyktora neuronowo-rozmytego oraz metody o[...]
EN The paper concerns the problem of forecasting a water demand in communal water networks. Factor influencing water demand are characterized. Next three chosen forecasting techniques are analyzed, namely: neutral network based predictor, ANFIS predictor and method based on average value of measurement[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Elektrownie wiatrowe zalicza się do źródeł energii charakteryzujących się niestabilnością dostaw energii elektrycznej. Dla stabilnej pracy sieci niezbędne jest rezerwowanie energii z elektrowni wiatrowych. Optymalny stopień rezerwowania można wyznaczyć przy użyciu różnych modeli prognostycznych. Na [...]
EN Wind Power Plants are classified as a power energy sources with non-stabile supply of electric energy. It is necessary to back up power energy from Wind Power Plants for stabile electric network operation. We can set an optimal value of back up power energy with using variety of prediction models. M[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 281-292
PL W artykule przedstawiono jedną z możliwości zastosowania metod fraktalnych do krótkoterminowego prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwach. Wstępnie podkreślono brak możliwości prognoz długoterminowych w układach, w których istnieje chaos. W drugiej części przedstawiono wyniki predykcji sprzedaży i [...]
EN In the paper one of the possibilities of the implementation of fractal methods into short-term prediction of the enterprises activities was proposed. At the beginning the lack of the possibility of long term predictions at chaotic sets was stressed. Afterwards, the results of forecasting of the sale[...]
11
75%
Studia Informatica
PL Artykuł opisuje problem predykcji w szeregach czasowych. Autorzy opisują modyfikację algorytmu jądrowego, którą porównują z metodą dekompozycji. W wyniku zastosowania zmodyfikowanego algorytmu zmniejszono błąd predykcji o jedną trzecią w porównaniu z najlepszym wynikiem uzyskanym metodą dekompozycji[...]
EN This paper raises a problem of time series prediction. Authors describe a modification of kernel prediction and compare it with the time series decomposition. The final prediction error was decreased by one third in comparison with the best result of time series decomposition. Experiments were condu[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 1 133-143
PL Czas odpowiedzi elektrody jonoselektywnej odgrywa rolę wtedy, gdy pomiary prowadzone są dla roztworów bardzo rozcieńczonych. Czas oczekiwania na ustalenie się końcowej wartości potencjału E% może sięgać kilkudziesięciu minut. Opracowany algorytm pozwala na znacznie wcześniejsze oszacowanie poprawnej[...]
EN The response time of ion-selective electrodes (ISEs) is especially essential when measurements are performed for diluted solutions. The time needed to archive the steady-state E2 can be measured in minutes. The developed algorithm shorten the time significantly by using the estimated value of E2. Th[...]
13
75%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 T. 6, z. 2 129-145
PL Przedstawiona analiza różnych współczynników korelacji ma na celu wskazanie, w jakich obszarach badań można stosować odpowiedni rodzaj współczynnika korelacji oraz jaka jest ich interpretacja analityczna i geometryczna. Z analizy tej można wnioskować, że dla zmiennych losowych kwantyfikowanych zawsz[...]
EN The purpose of the analysis of different correlation coefficients is to indicate the application range of a given correlation coefficient as well as its analytic and geometric interpretation. From the analysis it may be concluded that it is always necessary to use Pearson correlation coefficient for[...]
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Elektrotechniki
PL W niniejszej pracy zaproponowano uzupełnienie znanych algorytmów pomiarowych, predykcyjnymi metodami estymacji wielkości kryterialnych i wykorzystanie otrzymanej prognozy jako kolejnego kryterium działania zabezpieczenia. W prezentowanym rozwiązaniu postuluje się zastosowanie nowych cyfrowych fil[...]
EN The monograph presents the concept of supplementing the approved measuring algorithms with predictive methods of estimation of criterion values and applying the prognosis obtained as an extra criterion of system protection functioning. The principle of using multiple criteria to execute single pr[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 35-42
PL W artykule skupiono się na analizie metod prognostycznych, które mogą zostać użyte do predykcji wielkości przewozów transportowych. W szczególności zwrócono uwagę na zagadnienie prognozowania z perspektywy ich różnorodności. Przedstawiono cztery metody prognozowania i zbadano ich efektywność. Rezult[...]
EN The paper is focused on the analysis of forecasting methods that can be used in forecasting the volume of road freight. Draws attention to the issue of forecasting from the perspective of methods diversity. In the article four methods of prediction were selected, their effectiveness was researched. [...]
16
75%
Rynek Energii
2014 Nr 4 136--141
PL Istnieje szerokie spektrum narzędzi i metod wspierających decyzje handlowe, lecz brakuje jasnych reguł ich stosowania. Zaproponowano samoorganizujący się system agentowy do wspierania decyzji handlowych. System, bazując na glosowaniu z dynamicznymi wagami, wskazuje efektywne indykatory na podstawie [...]
EN A broad spectrum of analysis and prediction indicators and methods exists to support trading decisions, but no hard knowledge exist to tell in advance which of them will fit best in a given timeframe. To support trading decisions, a multi-agent self-organizing system has been proposed. The system is[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule rozpatrzono przydatność jednych z wybranych metod predykcji, jakimi są klasyczne modele trendu, do opracowania wyników badań starzeniowych izolatorów kompozytowych. Traktując ostatnią obserwację, względnie kilka ostatnich obserwacji, jako wartość realizacji, wyznaczono błąd prognozy ex po[...]
EN This article examines usefulness of one of selected prediction methods, which are classic trend models, to develop results of aging tests of composite insulators. Treating the final observation, alternatively a number of final observations, as a value of realizations, an ex post forecast error was d[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 6 8313--8320
PL Artykuł zawiera wyniki oceny predykcji natężenia ruchu z wykorzystaniem algorytmu kNN oraz sieci neuronowych. Przeprowadzona ocena predykcji wykorzystuje klasyfikację danych ze względu na charakter ruchu (odniesiony do dnia tygodnia np.: dni robocze, niedziele). Baza danych obejmuje dane z 10 miesię[...]
EN The paper presents an assessment of traffic prediction using kNN algorithm and neural networks. The carried out assessment uses traffic flow data divided into classes based on the character of the traffic flow (related to day type eg. work days, holidays). The data base encompasses values of road tr[...]
19
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 224--231
PL Do powszechnych zjawisk występujących w górnictwie podziemnym należą wstrząsy i tąpnięcia, które stanowią istotne zagrożenie dla znajdujących się pod ziemią ludzi oraz mogą spowodować znaczne straty finansowe. Odpowiednio wczesne wykrycie nadchodzącego zagrożenia zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeńs[...]
EN The underground rock burst and mining tremor are well-known phenomenon, which are a serious threat to beneath the underground people and can cause significant economical losses. The early enough detection of approaching dangerous would significantly improve the safety of the crew and it would reduce[...]
20
75%
Przegląd Geodezyjny
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last