Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  precursor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Preparation of gallium nitride is described using the single source precursor (Et2GaNH2)3. The thin films of GaN formed were characterized using various physical methods such as Auger spectroscopy, X-ray diffraction and AFM image of the surface, respectively.
2
70%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1847--1851
EN Internal structure of metal foams is one of the most important factors that determine its mechanical properties. There exists a number of methods for studying the nature of the inner porous structure. Unfortunately most of these processes is destructive and therefore it is not possible to reuse the [...]
3
70%
Materials Science Poland
EN Nanostructured CdO thin films have been prepared on glass substrates by spray pyrolysis technique using perfume atomizer from fresh and aged (1, 2, 3 and 4 days) precursor solutions. XRD studies confirm that all the films exhibit cubic crystal structure with a (1 1 1) preferential orientation. The p[...]
4
70%
Central European Journal of Energetic Materials
2015 Vol. 12, no. 2 287--305
EN Currently, liquid explosives pose a potential threat. An important phase in the assessment of this threat is to investigate the various synthesis paths leading to their manufacture and to evaluate the potential use of readily purchasable precursors. The aim of this work was to assess the synthesis o[...]
5
70%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1277--1286
EN Al2 O3 -Al2 TiO5 -TiO2 composites can be obtained by the infiltration of molecular titanium precursors into presintered α-Al2 O3 (corundum) cylinders. Two titanium tetra alkoxides, and two dialkoxy titanium bis (acetylace[...]
6
61%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 3 796--809
EN In this paper, we analyze the TEC data for April 2013 observed at Agra station, India (geogr. lat. 27.2° N, long. 78° E) to examine the effect of earthquake of magnitude M = 7.8 which occurred on 16 April 2013 at Pakistan–Iran border region. We process the TEC data using the σ statistical criterion [...]
7
51%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 3 486--504
EN Temporal changes of b-value, fractal (correlation) dimensions of epicenters (De) and occurrence time of earthquakes (Dt) and relations between these parameters were calculated to investigate precursory changes before 28May 2004, Baladeh-Kojour earthquake (Mw = 6.3) of Central Alborz, Iran. 2086 even[...]
8
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2573--2578
PL W artykule zaprezentowano podstawowe informacje nt. wytwarzania, struktury i wybranych właściwości nowego kompozytu hybrydowego z osnową ze stopu aluminium opracowanego dla potrzeb motoryzacji. Porowata ceramika tlenkowa stanowi zbrojenie kompozytu, a węgiel szklisty pełni rolę smaru stałego. Porówn[...]
EN The paper presents some basic information on manufacturing, structure and selected properties of a new hybrid composite with an aluminium alloy matrix elaborated for automotive applications. A porous oxide ceramics constitute the reinforcing phase of the composite and glassy carbon plays the role of[...]
9
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Metallic foams are materials of which the research is still on-going, with the broad applicability in many different areas (e.g. automotive industry, building industry, medicine, etc.). These metallic materials have specific properties, such as large rigidity at low density, high thermal conductivit[...]
10
41%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 79--86
PL W artykule omówiono zmiany pewnych właściwości i cech strukturalnych czterech typów włókien i włóknin z nich otrzymanych poprzez proces pirolizy włókien a następnie proces aktywacji parą wodną w temperaturze 850 oC. Oceniano między innymi zmiany wytrzymałości prekursora i aktywowanych włóknin węglow[...]
EN This paper presents the changes to some properties and structural features of four types of polymer fibres and the nonwovens obtained from them during fibre pyrolysis and the following steam activation at a temperature of 850 °C of the carbon nonwovens obtained. The changes in tenacity of the precur[...]
11
41%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 2 135--140
PL Nowym kierunkiem w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn i urządzeń, np. dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego czy produkującego podzespoły pojazdów, jest zastępowanie olejów smarowych smarami stałymi wbudowanymi w warstwy powierzchniowe tworzyw konstrukcyjnych. Wbudowanie smarów stałych pozwala [...]
EN The new trend in designing and manufacturing machines and devices e.g. for the food and pharmaceutical as well as automotive industry, is replacing lubricating oils with solid lubricants incorporated into the surface layer of engineering materials. Incorporating solid lubricants helps decrease both [...]
12
41%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 19--23
PL Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu wapniowego, zawierających nanododatek SiO2, charakteryzujących się dużą całkowitą objętością por i dużą powierzchnią wewnętrzną. Wytrzymałość właściwa na poziomie 20 cN/tex umożliwia ich zastosowanie jako prekursora do otrzymywania włókien węglowych[...]
EN Conditions for the manufacture of fibres from calcium alginate have been developed. These fibres contain nano-particles of SiO2, and are characterised by a high total volume and internal surface. Their tenacity at a level of 20 cN/tex makes it possible to use them as precursors to the preparation of[...]
13
41%
Wiadomości Chemiczne
2016 [Z] 70, 9-10 563--595
EN The purpose of this article was a presentation of the state of the art in the search of the periodic system for matter in nanoscale. It was preceded by a history of the discovery of traditional periodic table of the elements just to bring out the possible analogies to help in the analysis. Finally, [...]
14
41%
Composites Theory and Practice
2015 R. 15, nr 1 16--20
PL Przedstawiono wpływ składu chemicznego i struktury przestrzennej prekursora węgla szklistego użytego do wytwarzania kompozytów metalowo-ceramicznych na ich właściwości tribologiczne. Wyprodukowano i przebadano dwie grupy kompozytów zawierających dwa różne prekursory węgla. Pierwszy kompozyt zawierał[...]
EN The paper presents the influence of the chemical composition and structure of a glassy carbon precursor on the tribological properties of a metal-ceramic composite, manufactured with the application of this precursor. Two groups of composites containing two different carbon precursors have been manu[...]
15
41%
Composites Theory and Practice
2015 R. 15, nr 1 28--33
PL W pracy przedstawiono wpływ struktury przestrzennej prekursora węgla szklistego na strukturę i właściwości kompozytów zawierających węgiel szklisty pełniący rolę smaru stałego. Opisano wyniki badań porównawczych kompozytów zawierających konwencjonalną piankę węglową oraz kompozytów zawierających pia[...]
EN The paper presents the influence of the spatial structure of a glassy carbon precursor on the structure and properties of sliding composites. Comparative studies carried out and the results obtained have been described for composites containing conventional carbon foam as well as those containing gl[...]
16
36%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2002 nr 402 51-74
PL W opracowaniu podano zawartość dwóch grup cyklicznych węglowodorów nasyconych, triterpanów i steranów, w osadach dolomitu głównego z obszarów: pomorskiego, Polski centralnej oraz NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w celu określenia materiału źródłowego i paleośrodowiska badanych biomarkerów (33 próbk[...]
EN This report focusing on the 2 groups of saturated cyclic compounds (triterpanes and steranes) from the Main Dolomite sediments from Pomerania, central Poland and NW surrounding of Świętokrzyskie Mts. areas (33 samples of core material from 17 wells). The main aim of this work was determined organic [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last