Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1266
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1998 nr 4 23-25
PL W artykule podano stan prawny dotyczący odpadów niebezpiecznych i sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń.
2
71%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 9 40-45
PL Zwrot wywłaszczonych nieruchomości skutkuje przywróceniem na nieruchomości stanu prawnego istniejącego przed wywłaszczeniem. Rozstrzygnięcie roszczeń byłych właścicieli następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kwestie te uregulowane zostały w ustawie z 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomo[...]
EN The return of expropriated prospery results in the property regaining the legal status existing before the expropration. The claims by former owners are adjudicated by way of an administrative decision. These issues have been settled in the Real Estate Management Act of 21st August 1998. The article[...]
3
63%
Logistyka
2011 nr 3 73-74
4
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 196-217
5
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 10 179-208
6
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 10 209-231
7
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2002 Z. 13 153-170
8
63%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 1 8-11
PL Zagadnienia podstaw prawnych ochrony powodziowej stanowiły temat publikacji p. J. Wiśniewskiego w "Gospodarce Wodnej" (nr11/1997) i mojej (nr 7/1998). Gdy jednak powódź wystąpiła - ta "duża" w dorzeczu Odry i ta "mała" na Bystrzycy Dusznickiej - oparto działania ochronne i akcje pomocy na legislacja[...]
9
63%
Problemy Ekologii
PL Dokonane ostatnio przemiany prawa ochrony środowiska w istocie prowadzą do jego dezintegracji. Obowiązujące w tym zakresie przepisy są obarczone niemal wszystkimi błędami, jakie można wyobrazić sobie w procesie tworzenia prawa. Są nieczytelne, niespójne, a w dodatku niekiedy nieumiejętnie stosowane.[...]
EN The changes recently made to environmental protection law resulted in fact in it's disintegration. The existing regulations in that area contain almost all possible legal errors which may occur in the process of law creation. They are hard to interpret and incoherent, and what's more - sometimes inc[...]
10
63%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 1-2 37-38
PL Przytaczając cele i podstawowe wymagania dyrektywy 2002/91/WE artykuł w zamierzeniu autora uzupełnia istniejącą w prasie zarówno technicznej, jak i ogólnej lukę informacyjną na temat oceny charakterystyki energetycznej budynków. Informacje te są bardzo często fragmentaryczne i zazwyczaj koncentrują[...]
11
63%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 3 24-27
PL W artykule omówiono przepisy prawne i formalne wymagania warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których ustanowienie inspektora nadzoru jest konieczne, a także jego podstawowe obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane.
12
63%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 1-2 40-42
PL Autor omawia najbardziej istotne kwestie mechanizmu kredytowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych z punktu widzenia zmian przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji z 1998 roku wprowadzonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów jeszcze przed ich wejściem w życie (DzU nr 223 z [...]
13
63%
Problemy Ekologii
14
63%
Przegląd Budowlany
15
63%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 12 28--31
PL Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich „budowlańców”, a więc także reprezentujących branżę instalacji sanitarnych, kwestią być albo ni[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 1 25-27
PL Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje znaczne zmiany w porządku prawnym w naszym kraju na skutek obowiązku stosowania prawa unijnego wprost oraz w związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymagań Unii. W artykule przedstawiono system prawny Unii Europejskiej, instytucje i organy Unii ora[...]
17
54%
Recykling
2012 nr 9 22-23
PL Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. ustanawia obowiązek sporządzania i przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określonych dla poszczególnych podmiotów sprawozdań. Obowiązek ten nakłada na wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie obr[...]
18
54%
Zieleń Miejska
2017 Nr 11 48--50
PL Pomniki przyrody w świetle projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 września 2017 r.
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 3 26-29
PL W artykule przybliżono ważne aspekty prawne, które dotyczą sytuacji pracownika – twórcy wynalazczego rozwiązania, jak również sytuacji przedsiębiorstwa – pracodawcy, których znajomość jest niezbędna w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej, a także maksymalizowania pojawiających się [...]
EN This article presents important legal aspects regarding an employee who is also an inventor. It also covers the problem of the employer, who is expected to possess knowledge on the matter to minimize the risk of legal responsibility and to maximize potential profits related to the invention at hand,[...]
20
51%
Recykling
2011 nr 1 16-18
PL Zdaniem sądów, pojęcie „odbiorcy” odpadów jest zgodne z prawem wspólnotowym, a odbiorca odpadów nie może skutecznie bronić się zarzutem, że to wysyłający ponosi winę za transgraniczne przemieszczanie odpadów.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last